torsdag 8 december 2011

STADIGVARANDE M M


Det
är ogörligt i dagens läge att bedöma hur lång tid arbetsförmågan kommer att
vara nedsatt, troligen år framöver. Arbetsträning och andra åtgärder har inte
kunnat ge önskat resultat trots dokumenterad vilja att komma tillbaka i arbete.
Någon specifik medicinsk behandling torde inte kunna förbättra tillståndet.

Det
framgår av förarbeten till lagen (prop 2007/08:136 s. 88 och s. 103) att det
inte krävs absolut kunskap om att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Det
räcker med att det med största sannolikhet framgår att nedsättningen av
arbetsförmågan är bestående. Tanken bakom bestämmelsen i 33 kap. 17 §
socialförsäkringsbalken är att FK ska göra en förnyad utredning minst vart
tredje år för dem som fått sjukersättning tills vidare enligt de regler som
gäller från och med juli 2008 måste vara att det trots viss osäkerhet om
varaktigheten ska finnas en möjlighet att få sjukersättning.

Bedömningen
av om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt eller om ytterligare
rehabilitering kan leda till att någon arbetsförmåga återfås eller om
ytterligare rehabilitering kan leda till att arbetsförmågan återfås måste utgå
från den kunskap som är tillgänglig vid prövningstillfället. Det kan rimligen
inte vägas in att det i framtiden skulle kunna komma fram behandlingsmetoder
eller arbetshjälpmedel som gör att arbetsförmågan kan återvinnas.

Avgörande
vid bedömning om det föreligger nedsatt arbetsförmåga är inte diagnosen utan de
besvär och symtom som uppvisas och hur dessa påverkar arbetsförmågan som är
avgörande för bedömning om det föreligger en nedsatt arbetsförmåga.

Det
finns ingen medicinsk behandling som kan förbättra hälsotillståndet.

Begreppet
stadigvarande nedsatt arbetsförmåga ska tolkas så att nedsättningen förväntas
kvarstå under all överskådlig framtid. Det finns inte varken i lagtext eller
motiv stöd för att ställa upp krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt
eller fram till pensionsåldern (Se Högsta förvaltningsdomstolens domar den 19
oktober 2011 i mål nr 4686-10 och 242-11).

FK
har inte fört något resonemang angående vilka rehabiliteringsåtgärder som
skulle kunna leda till att jag återfår ytterligare arbetsförmåga eller inom vilket
tidsperspektiv en sådan förbättring i så fall skulle kunna uppnås.
Göran S

REHABILITERING


Om
behandlande läkare anser att rehabiliteringsmöjligheter är uttömda får det
anses åligga FK att visa att det fortfarande finns möjligheter att genom
rehabilitering återfå någon arbetsförmåga.
Göran S

FÖRSÄKRINGSKASSANS REHABILITERINGSANSVAR


Försäkringskassans
rehabiliteringsansvar

FK,s hemsida anges följande;

Vi på Försäkringskassan har ett övergripande ansvar för att samordna åtgärderna och se till att dina behov tillgodoses.
Försäkringskassan har ansvaret att uppmärksamma ditt behov av rehabilitering.
Vi ska också ta initiativ till, samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs.
Vi kan också vid behov stödja dig i din kontakt med myndigheter och andra så att du får den hjälp med rehabilitering som du behöver.
Göran S

KAMMARRÄTTEN

Vid negativ dom från Förvbaltningsrätten begär man prövningstillstånd för att överklaga till Kammarrätten.
Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen.
Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i Kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.
Göran S

FÅR MAN ARBETA NÄR MAN HAR SJUKERSÄTTNING?

I ett beslut från FK den 26 november 2011. Gäller ett av mina ärenden.
FK skriver "Försäkringskasssan bedömde att arbetsinsatsen, bisysslorna och inkomsterna sammantaget inte översteg en åttondel av heltid och därmed inte påverkade rätten till sjukersättning".
Glöm dock inte att informera FK
Göran S

?????

Jag har just skrivit ett ärende där det i medicinska underlag framgår att min kund sedan många år haft depressiva besvär. 2008 avled hennes make akut och enligt läkarutlåtande ökade depressionen. Två år senare gifte hon om sig och flyttade till en annan ort.
FK skriver då i sitt yttrande att uppgifterna är motsägande - ökad depression på grund av tidigare makes död, omgift och flyttat till annan ort!!!
Göran S

NY ANSÖKAN TROTS PÅGÅENDE ÄRENDE

Jag har börjat informera mina kunder om att när ett ärende "vandrar" vidare i processen så är man "friskförklarad" hos FK.
Jag anser då att man kan göra en ny ansökan om sjukersättning för att inte förlora tid.
Idag har jag träffat en kund där vi har ett ärende för överklagan hos Förvaltningsrätten. Det gäller tid från och med september 2010.
Han gjorde en ny ansökan med de underlag vi hade och fick godkänt direkt med sin ansökan från och med februari 2011.

KAMMARRÄTTEN

För några veckor sedan var jag med som ombud vid muntlig förhandling hos Kammarrätten i Jönköping.
Jag fick en positiv känsla att nämndens ledamöter fick bättre förståelse för ärendet.
Min kund/klient/huvudman fick först själv med egna ord berätta. Därefter fick jag ställa frågor till henne. FK,s representant fick yttra sig och hade egentligen inbte mycket att komma med men försökte med en detalj som överhuvudtaget inte varit uppe till diskussion i ärendet. Eftersom jag inte var förberedd på den frågan så blev det som vanligt. När vi var på väg hem så klarnade det. Jag skrev då till Kammarrätten och förklarade samt gav en skriftlig komplettering.
Göran S

tisdag 1 november 2011

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOMAR

Försäkringskassan vill inte ge sig helt utan tycker att de tolkar rätt.
Så vi får väl "köra på" som tidigare med övertydliga medicinska underlag och utredningar.
Göran S

SJUKSKRIVNINGSDIAGNOSER I OLIKA YRKEN

FK har pressträff den 3 november.
Ur rapporten;
 • Det finns stora skillnader mellan yrken beroende på hur man sjukskrivs
 • Vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna är ryggvärk opch psykiska diagnoser
 • Bland yrkesgrupper med ryggvärk dominerar serviceyrken och byggnadsarbetare
 • Flest startade sjukskrivningar med psykiska diagnoser har bland annat präster, psykologer och behandlingsassistenter

Göran S

måndag 24 oktober 2011

FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMENTERAR

FK,s kommentar på domarna från Högsta Förvaltningsdomstolen finns på
Göran S

torsdag 20 oktober 2011

SÖK PÅ NYTT!!!

Med tanke på domarna i Högsta förvaltningsdomstolen den 19 oktober tycker jag att de som fått avslag på ansökan om sjukersättning ska göra ny ansökan.
Göran S

PÅGÅENDE ÄRENDE MED SJUKERSÄTTNING?

Du som läser detta och har ett pågående ärende med sjukersättning anser jag det kan vara mycket värdefullt att skicka in kopa på domen eller texten från Lo-tidningen som jag kommenterat i föregående inlägg
Jag kommer fortsättningsvis alltid att bifoga texten
Göran S

HURRA!!!!

Text TV, så gott som samtliga tidingar. Jag har tagit text från lotidningen.se.
FK HAR TOLKAT REGLER OM SJUKERSÄTTNING FÖR STRÄNGT!
Försäkringskassan har gått för långt i sin syn på vad som krävs för att få sjukersättning. Arbetsförmågan behöver inte vara nedsatt för livet, enligt en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen.
Kraven för sjukersättning skärptes den 1 juli 2008.
- Arbetsförmåghan ska vara nedsatt "stadigvarande", ett striktare krav än det tidigare begreppet
"varaktigt"
- Medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering ska inte kunna göra att arbetsförmågan
kommer tillbaka.
De här kraven har FK tolkat strängt. "Stadigvarande" nedsatt arbetsförmåga har FK i praktiken
översatt till "livslångt". Eftersom läkare sdällan helt kan utesdluta att arbetsförmågan blir
bättre någon gång i framtiden, till exempel i förhållande till ett anpassat eller skyddat arbete
har få passerat nålsögat för sjukersättning.
När Högsta förvaltningsdomstolen på onsdagen (19 oktober 2011) för första gången prövade vad som krävs för sjukersättning enligt de nya reglerna avvisade den FK,s tolkning- "Det finns i varken lagtext eller motiv stöd för att ställa upp ett krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt eller fram till pensionsåldern, heter det i domen.
Domstolen påminner också om att "arbetsförmågan ska utredas på nytt minst vart tredje år". Det kan ses som ett sätt att mildra kravet att nedsättningen ska bevisas "en gång för alla".
Domen är prejudicerande.
Försäkringskassan har också haft en ströäng syn på villkoret att möjligheterna till rehabilitering ska vara uttömda innan någon får sjukersättning. Det har inte räckt att läkare och annan vårdpersonal bedömt att rehabilitering är utsiktslöst - rehabiliteringen måste också ha satts in, men misslyckats.
Högsta förvaltningsdomstolen är mindre sträng. Det räcker att rehabilitering inte bedöms förbättra arbetsförmågan. "Däremot krävbs det inte att rehabiliteringsåtgärder har vidtagits".
Domen innebär att FK i fortsättningen måste göra en annan, mindre sträng tolkning av lagen ärn hittills.
Källa LO-tidningen 2011-10-19

fredag 7 oktober 2011

FK,s UTREDNING

Socialförsäkringsbalken 33 kap 17 § står beträffande utredning;
17 § Försäkringskassan ska i samband med beslut om sjukersättning besluta ett en ny utredning av den försäkrades arbetsförmåga ska göras efter viss tid, dock senast inom tre år från beslutet. Efter en sådan utredning ska Försäkringskassan, så länge rätt till sjukersättning föreligger, besluta att ytterligare utredning av arbetsförmågan ska göras efter viss tid, dock senast inom tre år från det att föregående utredning slutfördes.
Om den försäkrade fyllt 60 år behöver beslut om ny utreddning inte fattas.

PRÖVNINGSTILLSTÅND KAMMARRÄTTEN

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd om
 • det förekommer anledning till ändring det slut vartill förvaltningsrätten kommit
 • om det är av vikt för rättstillämpningen

Göran S

FIBROMYALGI

Jag fick i dag ett trevligt mail från en kund som jag hjälpt med omprövning och somäven haft hjälp av ombudsman på LO TCO,s rättshjälp.
"Jag vet inte om resultatet hade blivit detsamma utan all den hjälp jag fick av dig. Jag vill från djupet av mitt hjärta tacka för hjälpen och översänder förvaltningsrättens dom."
Hon hade tidigare halv sjukersättning. Sökte resterande hälften. Fick avslag från FK vid ansökan och vid omprövning. Förvaltningsrätten ändrade beslutet.
Domslut:
"Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och förklarar att NN har rätt till sjukersättning med minst en fjärdedel från och med november 2009. Det ankommer på Försäkringskassan att besluta om storleken av nedsättningen av arbetsförmågan."
Förvaltningsrättens bedömning;
"NN har ansökt om halv sjukersättning. Hon har tidigare haft halv sjukersättning. Mot bakgrund av den samlade medicinska utredningen i målet finner förváltningsrätten skäl att bifalla överklagandet på så vis att NN får anses ha nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel och således är berättigad till sjukertsättning med minst en fjärdedel från och med november 2009. Det ankommer på Försäkringskassan att besluta om storleken av nedsättningen av arbetsförmåga- Handlingarna ska överlämnas till Försäkringskassan för vidtagande av de åtgärder som föranleds av denna dom."
Göran S

FK vs ALLMÄNMEDICIN

AM: Som ett undersökningsfynd räknas till exempel om en nackvridning framkallar nervsmärta ut i armen eller om patienten anger en förändrad känsel vid test av beröring.
FK: Det går inte att iaktta utifrån, eftersom det bara är vad patienten uppger, och räknas därför inte.
Göran S

fredag 30 september 2011

FK vs ALLMÄNMEDICIN

AM: Diagnos och beskrivning av funktionsnedsättning grundar sig på läkarens sammanvägning av tidigare kännedom om patienten, anamnesen, statusfynd och ibland laboratorieprov och andra undersökningar.
FK: Bara sådant som "objektivt" går att iaktta och som visas i prov och undersökningar får ligga till grund för bedömningen.
Fortsättning följer
Göran S

FK vs ALLMÄNMEDICIN

I Läkartidningen nr 37 2011 har Peter Rosenberg, läkare en hel del intressanta synpunkter med anledning av att FK påstår att de medicinska underlagen är ofullständiga.
Jag har varit i kontakt med Peter och det är OK att citera.
Jag kommer att redovisa hans kloka skrivningar och börjar med
AM - Allmänmedicin: Patienter har ofta flera sjukdomar, och dessa sammantaget påverkar patientens arbetsförmåga.
FK: En enda huvuddiagnos ska väljas ut och all bedömning görs i förhållande till just denna. (Det som står i det försäkringsmedicinska beslutsstödets inledning om samsjuklighet tycks man inte bry sig om)
Fortsättning följer
Göran S

måndag 26 september 2011

FK-PROCESSEN

Det kan finnas anledning att upprepa den långa process som gäller vid avslag.
1. ansökan
2. Brev från FK att lämna synpunkter
Rekommendation att skriva ungefär så här; "Jag anser att Försäkringskassan är på väg att
fatta fel beslut och att min medicinska underlag styrker nedsättninga av min arbetsförmåga."
3. Om avslag - omprövning till FK inom två månaders. Det är vid denna punkt jag brukar
komma in i bilden.
4. Om avslag efter omprövning - överklagan till Förvaltningsrätten inom två månader.
5. Brev från Förvaltningssrätten med yttrande från FK. Möjlighet att svara.
6. Om avslag - prövningstillstånd för överklagan till Kammarrätten inom två månader.
7. Om positiv dom i Förvaltningsrätten kan FK begära prövningstillstånd.
Nästa, om det går vidare, är Högsta Förvaltningsdomstolen.
Det här är en process som tar lång tid
Göran S

söndag 18 september 2011

Intressant möte

Jag ska träffa professor Robert Ohlin nästa vecka.
Robert är välkänd "expert" och har skrivit mycket om ME och fibromyalgi.
Göran S

Shamanens sång

Om en oundviklig människa.
Mycket intressant bok av Jan Lidbeck, förlag Arconia
Jan är med dr och överläkare vid Smärtsektionen på Rehabiliteringskliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Boken är ett sasmhällsmedicinskt drama, en medicinsk thriller med satiriska inslag. Berättelsen grundar sig på verkliga skeenden.
Det pågår ett krgf mellan läkare, de sjuka och Försäkringskassan. Offren i detta krig är de sjuka, läkare och vår tro på ett humant samhälle.
Göran S

torsdag 15 september 2011

BRAVO FK

Det är mer vanligt än ovanligt att ett ärende blir godkänt vid första omprövning.
Men under sker och jag fick för några dagar sedan ett trevligt samtal från en kvinna som fick godkänt varaktig sjukersättning.
Göran S

måndag 5 september 2011

ANVÄNDBAR DOM

I dom 2009-10-12 mål nr 2344-08 skriver Kammarrätten, Jönköping:
"E har under lång tid uppburit sjukpenning eller sjukersättning. Hon har inför tidigare perioder med sjukersättning utretts beträffande sjukdom och nedsättning av arbetsförmåga. Det är ostridigt att det läkarutlåtande som E gett in till stöd för sin nu aktuella begäran om halv sjukertsättning bristfälligt beskriver hennes nedsättning av arbetsförmågan och ger en fullständig beskrivning av hennes status. Den sammantagna utredningen i målet får dock i avsaknad av annan mer utförlig utredning som talar i motsatt riktning i tillräcklig grad anses visa att hennes arbetsförmåga på grund av sjukdom är nedsatt till hälften i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Vad den försäkringsmedeicinska rådgivaren kortfattat angett efter muntlig konsultation föranleder inte någon annan bedömning.
Nedsättningen kan antas bestå under minst ett år. Mot bakgrund härav har E rätt till halv sjukersättning".
Göran S

FK I "BLÅSVÄDER"

Jag har en mycket intressant skrivning i ett svar från FK till Kammarrätten.
Jag har i ett ärende lyckats få tag i en f d rektor som kunnat intyga ett muntligt avtal.
Intyget innehåller alla fakta och har undertecknats.
FK skriver: "Försäkringskassan anser inte att detta konstruerade intyg som utfärdats ca åtta år i efterhand har ett sådan bevisvärde att man kan anse att Försäkringskassans beslut var uppenbart felaktigt på grund av ofullständigt underlag eller att det skulle föreligga synnerliga skäl".
Jag har i överklagan till Kammarrätten åberopat synnerliga skäl och inte ofullständigt underlag.
Kränkande att påstå att ett underskrivet intyg är konstruerat.
Göran S

FK I "BLÅSVÄDER"

torsdag 1 september 2011

ARBETSSKADA, LIVRÄNTA, VÅRDBIDRAG

Och Handikapersättning.
Jag hade idag besök av en trevlig kollega från Huskvarna.
Han specialitet är ovanstående.
Han har "hoppat av " arbetet som omprövare vid Försäkringskassan och vill nu i stället hjälpa det som har det svårt med dessa ärendeslag.
Om du behöver hjälp så kontaktar du
Steve Dahlin
0738-76 27 55
Göran S

onsdag 31 augusti 2011

ME/CFS

På Danderyds sjukhus, Stockholm finns ett ME&/CFS-projekt.
Bedrivs i tre år med syfte att utveckla och pröva rehabilteringsformer för patientgrupper med kroniskt trötthetssyndrom. De började ta emot patienter mars 2011 opch planerar börja med behandlingsinsatser hösten 2011.
Målet med behandlingsinsatsernaär i första hand att öka livskvaliteten för var och en.
I dagsläget finns tyvärr ingen behandlingsform som i studier visat sig öka arbetsförmågan hos patienter med ME/CFS även om metoder som pacing och KBT kan ge viss lindring.
Göran S

söndag 21 augusti 2011

HABILITERING - REHABILITERING

Jag önskar att behandlande läkare använder sig oftare av begreppet habilitering.
FK har ofta som motivering i sitt beslut om avslag att "alla rehabiliteringsmöjligheter inte är uttömda".
Det kan vara så, att vissa åtgärder måste gälla för att ha en "dräglig" vardag, att klara sin vardag utan att det skapar mer arbetsförmåga.
EU-konventionen, Artikel 26
Habilitering och rehabilitering.
Habilitering är att en person trtänar och får stöd att den kan göra så mycket som möjligt.
Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.
Göran S

BEVISKRAV

Av 3 kap. 8 § AFL framgpår att den försäkrade ska till Försäkringskassan inge läkarintyg för att styrka nedsättningen av arbetsförmåga på grund av sjkukdom. Enligt Förvaltningsrättens mening innebär rekvisitet "styrka" inte att beviskravet skulle vara högre än "sannolikt". Frågan är således om det är sannolikt att arbetsförmågan på grtund av sjukdom är nedsatt.
Göran S

NY METOD - 2013

Så ska sjukförsäkrade bedömas av Försäkringskassan!
Efter 180 dagars sjukskrivning ska den sjukskrivnes arbetsförmåga intge bara bedömas mot det arbete man har, utan mot hela reguljära arbetsmarknaden.
Försäkringskassan har tagit fram en ny, tredelad metod för att bedöma arbetsförmågan:
 • En "självrapport" som den sjukförsäkrade fyller i
 • Befintliga medicinska underlag
 • En undersökning gjord av bedömningsläkare, kontrakterad av Försäkringskassan

Under hösten (2011) ska metoden användas på prov för att bedöma 100 - 150 sjukförsäkrade. Våren 2012 görs en bredare porövning. Tidigast 2013 kan metoden användas i hela landet.

Självrapporten fyller den sjuke själv i. Med den och befintliga medicinska underlag sker en undersökning av speciellt utbildad bedömningsläkare. Förmodligen minskar behovet av försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR, som tolkar läkarutlåtanden.

Vad kan man då förvänta sig? Hoppas naturligtvis på en positivare bedömning än vad som görs i dag. Men - om bedömningsläkaren är utbildad av FK kommer det ändå att bli intressant hur behandlande läkares bedömning "står sig". Iofs sdå kan det innebära att kompletterande infromation hämtas i större utsträckning från behandlande läkare. Och då, av bedömningsläkaren direkt utan handläggaren som mellanhand.

Göran S

torsdag 18 augusti 2011

NY UTREDNING VART TREDJE ÅR

Arbetsförmågan kan förändras. Under den tid sjukersättning beviljats kommer därför Försäkringskassan att göra en ny utredning vart tredje år för att ta reda på om du fortfarande har rätt till ersättning på samma nivå. Försäkringskassan kommer också att utreda om det har hänt något som gör att möjligheterna till rehabiligtering har förbättrats.
Jag vet faktiskt inte hur detta ska gå till men det är intressant på så sätt att om din läkre är tveksam till att skriva varaktigt, livslångt, för all överskådlig framtid, så ska han/hon veta att det sker en prövniong vart tredje år.
Dock måste läkaren fortfarande ange varaktigt, livslångt för all öveskådlig framtid.
Göran S

fredag 5 augusti 2011

GRUNDLAGEN

För rättssäkerheten krävs, att man inte bara väger in det, som står i den skrivna bokstaven i lagen utan också andra aspekter, som gör att man gör etiska överväganden, så att beslutet kan gå åt ena eller andra hållet.
Om det uppstår en situation, där det står och väger, finns principer i grundlagen och principer i sjukförsäkringen, som ska styra vägvalet.
Det handlar bl a om att beakta principer om människovärde och solidaritet.
Göran S

FÖRSÄKRING???

Försäkringskassan administrerar den svenska socialförsäkringen.
Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet och gäller för alla som bor i Sverige. Målet är att bevara tryggheten för den som drabbas av skada eller sjukdom.
Detta brukar jag inleda mina ärenden med
hälsar Göran S

fredag 15 juli 2011

GE INTE UPP!!!

Jag vet inte om det beror på mitt sätt att skriva men jag får fler godkända ärenden men det kanske är så att Förvaltningsrätterna har ändrat inställning till FK,s "tunna" utredningar.
I Dagens Borås Tidning finns en notis om att Förvaltningsrätten i Västernorrland har ändrat 47 % av FK,s beslut.
Det betyder att man måste "orka" fullfölja processen med omprövning till FK för att kunna överklaga till Förvaltningsrätten.
Göran S

ÅTER PÅ BANAN

Jag har varit lat med att skriva men har fortfarande fullt upp med ärenden.
Göran S

VARFÖR AVSLAG FRÅN FK?

Ja, det kan man undra.
Flera handläggare och utredare som jag talat med anser att de är beordrade" att ge avslag.
Kan det möjligen vara så att (officiell handling) att FK ska spara 3 miljoner men får tillbaka 50 miljoner om de kan sänka sjuktalet???
Räkna alltså, tyvärr, med avslag och koncentrera dig på överklagan till Förvaltningsrätten.
Göran S

RESULTAT

Det verkar som att antingen har jag lyckats med mitt sätt att skriva eller är det en komination av att Förvaltningsrätterna godkänner fler ärenden, men jag uppfattar att ca 40 % ärenden blir godkända i Förv altningsrätten-
I dagens Borås Tidning finns en notis om att Förvaltningsrätten i Västernorrland har ändrat 47 % av Försäkringskassans beslut.
Det innebär att man inte får ge upp processen. Omprövningen i första steget med Försäkringskassan måste genomföras. Därefter gäller överklagan till Förvaltningsrätten.
Göran S

ÅTER PÅ BANAN

Tyvärr varit lat med att skriva. Men har fortfarande fullt upp. Har f n 30 ärenden som ska fixas.
Försöker ta ett varje dag.
Göran S

måndag 14 mars 2011

UPPMUNTANDE

Inte bara för mig men förra veckan har jag fått fyra samtal från "lyckliga" kunder som fått rätt till ersättning efter Förvaltningsrättens bedömning.
Det visar på att man inte ska ge upp utan pröva så långt det går.

Göran S

VARAKTIG SJUKERSÄTTNING SKALL OMPRÖVAS

Enligt regelsystemet ska omprövning göras efter tre år för den som beviljats varaktig sjukersättning. Hur det ska gå till är i nuläge något oklart.
Men, det kan vara bra att ha med i diskussionen med läkaren som kanske inte villo skriva varaktig, livslångt, för all överskådlig framtid.
Även om detta skrivs så är verkligheten den att det ändå ska omprövas av FK efter tre år vilket kan göra det lättare för läkaren att skriva livslångt.

Göran S

BÖRJA OM FRÅN BÖRJAN

Enligt de sjukskrivningsregeler som infördes sommaren 2008 är maxgränsen för sjukpenning ca 2,5 år, utom för den som är allvarligt sjuk.
De som nu har återvänt till försäkringen kommer alltså att utförsäkras igen om 2,5 år om de inte ses som tillräckligt sjuka enligt regelverket.

Göran S

ARBETSLIVSINTRODUKTION

Av drygt 23146 som utförsäkrats från FK under första halvåret 2010 och som genomgått de anvisade tre månadernas introduktion har 451 fåt ett ordinarie arbete, ett arbete som inte är lönesubventionerat. Det är inte ens 2 %.
Något lite bättre blir det med sysselsatta med någon form av stöd räknas in - 7 %.
En mycket större andel - 25 % - kommer att på nytt få ersättning från FK.

Göran S

MAMMA ÄR SJUK FÖR ATT HON ÄR MAMMA

I studien "Kvinnors och mäns sjukfrånvaro" fråga man sig varför kvinnor sjukskriver sig oftare än män. På 60- och 70-talet fanns ingen sådan skillnad.
Började märkas först på 80-talet och nu har man upptäckt att det inte enbart är arbetet som gör kvnnorna sjukare.
Det är det första barnet. Efter att första barnet är fött sjukskriver sig mamman dubbelt så mycket som mannen. Ett mönster som hänger i tills barnet fyllt 10 år.
källa Aftonbladet, Monica Gunne

Under första halvåret 2008 betalades det ut 14,5 miljoner sjukpenningdagar till kvinnor och 9,2 miljoner till män.

Göran S

MAMMA ÄR SJUK FÖR ATT HON ÄR MAMMA

I studien "Kvinnors och mäns sjukfrånvaro" fråga man sig varför kvinnor sjukskriver sig oftare än män.

FÖRSÄKRINGSKASSAN LÄGGER NER ÖVER 100 KONTOR

Ekonomiskt anslag minskar för FK med 150 miljoner i år och lika mycket nästa år.
FK hade hoppats på att få behålla extrapengarna till 2015.
Nu blir resultatet att FK måste dra sig ur 112 servicekontor och lägga ner ett 20-tal lokalkontor samt att minska personalstyrkan med 1000 personer.
Göran S

SGI, SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST

SGI i samband med att sjukersättning beviljas

När en försäkrad beviljas sjukersättning ska sjukpenningförsäkringen omprövas. Detta innebär att tidigare SGI- skydd upphör att gälla. För den som får hel sjukersättning fastställs SGI till noll kronor i samband med att sjukersättning beviljas.SGI-skydd upphör efter perioden med sjukersättning

Möjlighetern för en arbetslös försäkrad att få tillbaka sin tidigare SGI efter en period med sjukersättning upphörde den 1 juli 2008. Det innebär att den som har haft sjukersättning till och med den 30 juni 2008 eller senare inte kan få tillbaka sin tidigare SGI även om han/hon är aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen och beredd att anta erbjudet arbete i samma omfattning som tidigare SGI.
Efter perioden med sjukersättning kan den som är aktivt arbetssökande alltså inte få SGI förrän han eller hon börjar arbeta och inkomsten från arbete kan läggas till grund för en ny SGI.

Göran S

PRÖVNINGSTILLSTÅND/ÖVERKLAGAN TILL KAMMARRÄTTEN

Processen - ansökan - om avslag - omprövning - om avslag - överklagan till Förvaltningsrätten - om avslag - begära prövningstillstånd hos Kammarrätten för att få överklaga.

Prövningstillstånd får meddelas endast om
 • det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Kammarrätten (prejudikatsdispens)
 • anledning förekommer till ändring av Förvaltningsrättens avgörande (ändringsdispens) eller
 • det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extra ordinär dispens)

Det gäller i de flesta fall att kunna få prövningstillstånd enligt punkt 2.

Göran S

ALLT FLER ÖVERKLAGAR SJUKPENNING

Förra året ökade antalet överklaganden som rörde sjukpenning (ej sjukersättning) med
35 %. Medelväntetiden är ca 9 månader, enligt Domstolsverket.
Bara var femte som överklagat fick rätt i domstol.
källa TT

Göran S

måndag 21 februari 2011

BESÖKT YTTERLIGARE EN FOBROMYALGIFÖRENING

Den 15 februari besökte jag Fibromyalgiföreningen i Kristianstad på deras kvällsmöte.

Det kan vara intressant att veta att kostnaden för föreningen tas av ABF.

Eskilstuna och Uppsala har också hört av sig om ev information.

Göran S

SJUKSKRIVNINAR VÄNTAS STIGA

Källa FK.

Sjukskrivningarna började öka i augusti 2010. fjärde kvartalet ökade med 11 procent.
FK räknar med en uppgång de närmaste två åren och når en topp 2012 för att sedan börja sjunka.
Samtidigt beviljades 36,5 % färre sjuk- eller aktivitetsersättning under 2010 jämfört med 2009.

Inte konstigt att jag haft full med ärenden 2010.

Göran S

TIDSGRÄNSER FÖR SJUKPENNING

Källa FK.
 • Det går att vara sjukskriven i ca 2,5 år enligt de nya regler som infördes juli 2008. Sjukpenning går att få i högst 364 dagar, följt av ansökan om förlängd sjukpenning i högst 550 dagar.
 • Efter 550 dagar utförsäkras man och erbjuds att delta i Arbetsförmedlingens tremånaders introduktionsprogram.
 • Sedan kan man fortsätta program hos Arbetsförmedlingen eller åter ansöka om ersättning från Försäkringskassan
 • Personer med allvarlig sjukdom undantas däremot från tidsgränserna och kan få fortsatt sjukpenning (ansökan) även efter 2,5 år
 • För att ses som allvarligt sjuk krävs ex vård på sjukhus eller risk att allvarligt försämras i arbetsmarknadspolitiskt program.

Jag har vid flera tillfällen fortfarande råkat ut för att handläggare på FK talar om "mycket allvarlig sjuk". Ordet "mycket" togs bort hösten 2010.

Göran S

TELEFONTID

Jag har från v 07 måst ha telefontid.
Måndag - fredag kl 09.00 - 11.00.
Men mail fungerar bra - info@goransoderlund.se
Göran S

FÖRSÄKRINGSKASSAN vs SAMHALL

Försäkringskassan skriver ofta i sina beslut om avslag till ersättning att "bedömningen av arbetsförmågan görs i förhållande till alla arbeten på hela arbetsmarknaden inklusive länebidragsanställningar, lönebidragsanställningar och Samhall.

Brev från Samhall 11 februari 2011;
"Samhall har inga verkstädetr och har inte heller legouppdrag längre. Det fanns på 80-talet och en bit in på 90-talet.
Man måste ha fysiska förutsättningar för arbete på Samhall. Det var många år sedan Samhall kune erbjuda "lätta arbeten där små krav ställs på prestationsförmåga".
Göran S

onsdag 19 januari 2011

"SEMESTER"

Det har varit mycket ett tag.
Jag sticker till Lanzarote 20 - 28 januari.
Om det är bråttom kan du kontakta
Emil Svensson
0738-340747
konsult.emilsvensson@hotmail.com

När jag kommer hem ska jag fylla på bloggen med "nyheter"
Göran S

tisdag 4 januari 2011

NYTT ÅR, NYA ÄRENDEN

Det verkar som det har minskat något med inströmning av ärenden.
Kan det bero på helgerna eller att FK har blivit positivare?
Jag har för övrigt från december 2010 numera aktiebolag, G. Söderlund Rådgivning AB.

Göran S

SJUKFÖRSÄKRINGEN

Läkare som fått i uppdrag att göra specialutredningar av svårbedömda sjukskrivningar får sedan årsskiftet 2011 inte längre uttalas sig om den sjukes arbetsförmåga.
Den saken ska Försäkringskassan sköta på egen hand.
Detta är inledningen av en ledarartikel i Aftonbladet den 4 januari 2011.

Jag har läst under www.forsakringskassan.se och finner inte att det i princip inte är någon ändring mot tidigare.
Göran S

KRONOFOGDEN

Fler än nånsin fick kravbrev från Kronofogden 2010 och nu ses nya grupper bland dem som inte kan betala sina räkningar.
Dit hör de som hamnat mellan stolarna i den nya sjukförsäkringen.
Göran S