fredag 3 december 2010

VIRUS BAKOM TRÖTTHET

ME, Kroniskt trötthetssyndrom, Myalgisk encefalomyelit.
Ungefär 45000 människor har sjukdomen i Sverige. Drabbar män, kvinnor och barn men det finns en överrepresentation av kvinnor mellan 25 och 40 år.
Forskning tyder nu på att sjukdomen är virusorsakad vilket öppnar möjligheter till behandling.
Om 5 - 10 år kan det finnas vaccin. Om sjukdomen är virusorsakad kan det också betyda att den kan vara smittsam men det är i så fall oklart hur.
För många patienter skulle de nya rönen en gång för alla bli en bekräftelse på att det är en reell sjukdom.
Många av dessa patienter har svårt att få gehör för sin sjukdom. ME är en svår sjukdom som ofta inte hanteras optimalt i sjukvården.
Källa Borås Tidning 3 december 2010
Göran S

onsdag 1 december 2010

FÖRSÄKRINGSKASSANS BEDÖMNING SUBJEKTIV

Verksamhetsansvarig på Försäkringskassan, föräldraförsäkring, Mats Matsson: "När reglerna ser ut som de gör blir bedömningen subjektiv."
Mats uttalar sig generellt:"Varje fall skall bedömas individuellt och det kan föreligga skillnader men är förutsättningarna lika ska fallet också bedömas lika. Det finns en risk att ärenden bedöms olika beroedne på vilken handläggare eller vilket kontor som har hand om ärendet."

Källa Borås Tidning 25 november 2010

Göran S

VÄGRADE GE UPP KAMPEN - FICK RÄTT

Två veckor efter att dottern föddes beviljades Karolina havandeskapspenning.

Hon hade ansökt då hennes arbetsuppgifter bland annat innebar tunga lyft som hob hade svårt för att utföra när hon blev gravid.

Två av hennes kollegor med motsvarande arbetsuppgifter hade också sökt havandeskapspenning.

Kollegorna fick ersättning. Karolina fick inte.
Karolina begärde omprövning. Försäkringskassan avslag.
Karolina överklagade till Förvaltningsrätten och fick rätt.
Försäkringskassan överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.
Karolina fick rätt i Kammarrätten.
Källa Borås Tidning 24 november 2010.

Göran S

FIBROMYALGI

Jag fick igår en inbjudan till Fibromyalgiföreningen i Eskilstuna. Ska äga rum någonj gång i mars 2011.
Göran S

ANNICA VANN KAMPEN - FÅR SJUKERSÄTTNING

Jag har tidigare skrivit om det uppmärksammade fallet med Annica.
Försäkringskassans avslag tidigare berodde på att varaktigheten i läkarutlåtandet inte var tydlig.
Detta är någotr som jag poängterat under lång tid. Läkarna är för dåliga på att skriva i underlagen så att det går att fatta riktiga beslut.
När nu läkaren har lagt till "för all överskådlig framtid" så var det enda tillägget som till slut gjorde att Annica fick beviljad varaktig sjukersättning.

Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord: "Det är säkert sant. Men det är också skillnad mellan sjukersättning och de andra ersättningarna att det är för all framtid att man inte kan tillfriskna.

Källa Aftonbladet 30 november 2010.

Göran S

lördag 20 november 2010

NYA KONSTIGHETER

I ett ärende har FK underlåtit att ta med tv å viktiga läkarutlåtande i sin utredning och motivering till avslag. Intygen hade kommit till FK i god tid före utredning och beslut.
Min bedömning är att intygen kunde ha en avgörande betydelse.
Nu finns de iofs redovisade i överklagan till Frövaltningsrätten.

I ett annat ärende har FK och försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR, felaktigt i sin utredning och motivering skrivit att "kunden"arbetat 2,5 dagar per vecka och att hon i så fall säkert kunde arbeta mer - avslag.
I redovisade underlag framkom tydligt att hon arbetade torsdag - fredag vrje vecka och tre timmar varannan lördag. en väsentlig skillnad som också, enligt min mening, kunde vari avgörande. Redovisas naturligtvis till Förvaltningsrätten.

Ett tredje ärende har en kund via FK genomgått en "stor utredning av arbetsförmågan. Sju sidor. Undersökningen tog tio minuter och FK har i egen journalanteckning skrivit att man sagt upp avtalet med "institutionen" som gjort undersökningen då fler försäkrade redovisat samma sak. Ändå finns intyget med i utredning och grund för avslagsbeslut.

Jag har även råkat ut för att vid överklagan till Förvaltningsrätten så ska ärendet alltid skickas först till FK som sedan skickar vidare till Förvaltningsrätten. Denna procedur är för att, enligt Förvaltningsrätten, FK ska kolla om ärendet har handlagts riktigt.
Men i några fall när FK har skickat vidare till Förvaltningsrätten så har inte heöa ärendet skickats med. Man har utelämnat en del bilagor.
Jag vet inte heller till vilken Förvaltningsrätt ärendet ska skickas.
Egentligen borde jag skicka till Förvaltningsrätten som i sin tur har kontakten med FK
För denna gången
Göran S

tisdag 16 november 2010

ÄRENDEMÄNGD

Fortsatt inströmning av ärenden.
Det innebär också att jag kan vara svår att nå per telefon och det är då lättare att skicka mail.
info@goransoderlund.se
Göran S

ANNONS I BORÅS TIDNING

Det har under en tid förekommit en annons i Borås Tidning om någon som hjälper med omprövn ing, överklagan av ärenden som rör Försäkringskassan.
Jag har fått frågan om det är jag som annonserar men så är inte fallet. Jag vet inte vem det kan vara men det behövs många som hjälper till,
Göran S

FK,s MOTIVERING TILL AVSLAG

Den genomgående motiveringen till avslag är oftast;
De/det medicinska underlaget styrker inte nedsättning av arbetsförmågan med minst en fjärdedel samt att samtliga rehabiliteringsåtgärder inte är uttömda.

Detta oavsett vad som finns i de medicinska underlagen.
Det gäller då att få läkaren att skriva ett nytt, övertydligt utlåtande, tyvärr. Detta irriterar läkarna och relationen kan bli svårare.
Men det är också så att läkarna fortfarande använder en del småord, som har stor betydelse.
Nämligen när de ska bedöma varaktighet så smyger det sig in kanske, eventuellt, för närvarande, idag, troligen, möjligen och liknande.

För FK innebär det avslag på begäran om sjuk- eller aktivitetsersättning.

Om läkaren har svårt att ange varaktigt, livslångt, för all framtid så är det i verkligheten så att det i praktiken handlar om tre år då det är sagt att det ska göras en omprövning. Läkarna ska dock, om de anser varaktig, skriva varaktigt och kanske till och med förstärka med livslångt, för all framtid.
Göran S

UTMATTNINGSSYNDROM

bt.se den 16 nov 2010.
En intressant artikel.
Göran S

INTRESSANT FIKASTUND

Den 12 nov träffade jag och Emil riksdagsledamoten Jan Ericson, Arbetsmarknadsutskottet och Socialförsäkringsutskottet.
Givande information och Jan ville ha information av oss hur "verkligheten" ser ut, vilka problem vi upplever som stora, läkarnas intyg, diagnoser m m
Göran S

FK-PROCESSEN

Vid ansökan om sjukersättning är det mer vanligt än ovanligt att det blir ett avslag.
När beslut kommer gäller att ompröva beslutet inom två månader.
Vid avslag, som också är mer vanligt än ovanligt, överklagar man till Förvaltningsrätten. Ytterligare två månader.
Den överklagan ska skickas till Försäkringskassan som avge ett yttrande till Förvaltningsrätten.
Detta yttrande skickas till "dig" för att du ska få yttra dig över FK,s yttrande. Därefter beslut från Förvaltningsrätten.
Om avslag - begära prövningstillstånd hos Kammarrätten. Ytterligare två månader.
MEN GE ALDRIG UPP FÖRRÄN SISTA INSTANS HAR SAGT SITT.
DET HANDLAR OM DIN FRAMTID OCH DU MÅSTE, TROTS BESVÄR ORKA.
Göran S

DHR, GÖTEBORG

Jag har besökt DHR lokalavdelning i Göteborg, VU samt styrelsemöte
Göran S

FIBROMYALGI

I senaste numret av Fibromyalginytt finns en helsida om vårt lill "team" som hjälper till med rådgivning, omprövning och överklagan av beslut.
Göran S

KLAGA PÅ PENSIONSBESLUT INGEN IDÉ

Från bt.se och Dagens Nyheter
Allt fler får bakslag när de överklagar Försäkringskassans beslut om sjuk- och aktivtetsersättning. Samtidigt är det något fler än i fjol som vänt sig till Förvaltnngsrätten för att överklaga.
Av hittills 8757 klagande i rätten har 393 fått rätt, skriver Dagens Nyheter.

Intressant i sammanhanget är att det känns som att FK är "beordrade" att ge avslag. Det svaret har jag fått av flera, oberoende av varandra. Jag har också fått siffran att det är ca 6 % som drabbas och alltså måste överklaga till Förvaltningsrätten.

För att öka möjligheten att få rätt i Förvaltningsrätten gäller det att bemöta FK,s avslag med bra, övertydliga läkarutlåtande och faktauppgifter.
Göran S

PROJEKT FRYSHUSET

Efter att ha varit på Fryshuset i Stockholm tidigare så var jag inbjuden till Fryshuset i Göteorg den 30 oktober.
Det gäller ett projekt "Barn till ensamma mammor".
Inbjudna blir representanter från olika myndigheter, skattemyndighet, jurister, försäkringskassan eller sådqana som kan tänkas ha information att lämna.
Ny inbudan till Stockholm den 27 november.
Projektet vänder sig främst till ensamståenda mammor och barn som lever under ekonomiska svårigheter och annan utsatthet.
Verksamhetsansvarig;
Stockholm - Fatima Åsard, 08-691 72 20 fatima.asard@fryshuset.se
Göteborg - Sara Azzazi, 0739-50 24 34 sara.azzazi@fryshuset.se
Göran S

lördag 2 oktober 2010

IFS, Inspektionen för socialförsäkgiengen

Regeringen har beslutat att IFS ska utärdera sjukförsäkingsreformen för att se om reglerna fungerar som det var tänkt. En första rapport kommer till våren.
Debattinlägg av Jan Ericson, riksdagsledamot socialförsäkringsutskottet
Borås Tidning 2 oktober 2010
Göran Söderlund

VAD HAR HÄNT SEN SIST?

- information/föreläsning för RME-föreningen i Göteborg
- information/föreläsning ordförandekonferens DHR Västra Götaland
- möte med riksordförande för Fibromyalgiförbundet som resulterar i helsida i oktobernumret av tidningen
- möte med Fryshuset i Göteborg inför mässa den 30 oktober, projekt "barn till ensamma mammor"
- fler ärenden blir positivt behandlade i Frövaltningsrätten
- oförändrat inflöde av ärenden
- gravida kvinnor hade rätt till ersättning, fick skadestånd
- ärendet som dottern Emelie skrev en blogg angående sin mor Annicka Holmkvist. Uppmärksammades i TV, tidingar och valdebatten. Jag har läst bloggen och det framkommer att läkaren har skrivit "med rehabilitiering skulle hon kunna ta en lönebidragsanställning"
- alltså fortfarande för dålig skrivning av läkarna. De måste bli "övertydliga". Jag har varit med flera kunder på läkarbesök, haft telefon- och mailkontakt med läkaren för information vad FK kräver
- fortfarande svårt att få OK vid omprövning till FK men chanserna ökar vid överklagan till Förvaltningsrätten. Tyvärr en lång process.
Göran S

måndag 30 augusti 2010

UTÖKAD MÖJLIGHET TILL HJÄLP

Utöver att jag själv fortsätter så har vår lilla grupp också
Emil Svensson 0738-34 07 47 mailadress konsult.emilsvensson@hotmail.com
Lisbeth Ågren 0768-66 65 59 mailadress lisbethmargona@hotmail.com
Peter Alberts 0702-42 31 81 mailadress peter.alberts@euromail.se

Göran S

RULLAR PÅ

Annars rullar det på som vanligt, kanske något mindre.
Jag har varit på några möten med Arbetsförmedling och Försäkringskassan som har varit givande.
Jaghar väl fått ganska klart för mig att FK driver den sk arbetslinjen till max.

1 september information i Göteborg för RME-föreningen.
12 september iformation på ordförandekonferens för handikappförbunden i Västra Götaland
22 september träff med Fryshuset i Göteborg inför en mässa som ett projekt "Barn till ensamma mammor" ska anordna.

Göran S

JAG HAR FÅTT KRYPA TILL KORSET

Kanske inte så allvarligt som rubriken kan tolkas, men
ett trevligt samtal med en läkare fick mig att inse att jag bör vara tydligare med skillnaden mellna aktivitetsersättning och sjukersättning.
Sjukersättning kan beviljas varaktigt för dig som är mellan 19 och 30 år.
Aktivitetsersättning är också iofs sjukersättning men gäller för de under 30 år. Eftersom det är unga människor så finns naturligtvis en ambition att de inte ska "pensioneras" varaktigt.
Aktivitetsersättning kan beviljas på minst ett år (till skillnad alltså på sjukersättning som beviljas varaktigt).
Under tiden som du har aktivitetsersättning finns möjlighet att delta i aktiviteter som har som syfte att ge förutsättningar att förbättra arbetsförmågan.
Du kan även ha vilane aktivitetsersättning om du vill pröva att studera eller arbeta. "När du vill pröva om du klarar av att arbeta kan du ansöka om prövotid med ersättning och lön samtidigt. Om arbetsfösöket fungerar kan du amsöka om att få dein ersättning vilande. Kan längst pågå i 24 månader. Vill du studera kan du också ansöka om vilande ersättning. När du studerar blir hela den ersättning du har vilande oavsett hur mycket du studerar. Också längst 24 månader."
www.forsakringskassan.se
Göran S

måndag 16 augusti 2010

MER HJÄLP FINNS ATT FÅ

Nu har dottern kommit så långt så hon är beredd att hjälpa er som behöver när det gäller beslut om avslag eller liknande från Försäkringskassan.
Lisbeth och Peter jobbar tillsammans med detta och telefonnumret är
0702-42 31 81
Göran S

måndag 2 augusti 2010

KUNDBESÖK

Jag har varit med på två intressant möten.
Ett med en kund hos Arbetsförmedlingen - överlämningsmöte där även handläggare från FK var med.
Jag fick en uppfattning att FK driver "arbetslinjen" till max och tar "smällen" at några kommer i kläm.
Ärendet hade fått en annan vändning om FK hade avvaktat en vecka tills nytt läkarutlåtande skulle lämnas, men man ansåg sig inte ha tid.
Det nya utlåtandet förändrade ändå så smångingom bedömningen.

Det andra besöket var med en kund till läkarbesök. Det framgick tydligt att läkarna är trötta på administrationen med hur intyg ska skrivas för att vara FK till lags.
Tyvärr blir då problemet patientens med en lång process för att få bättre läkarutlåtande.
Göran

HALLANDS NYHETER

Hej igen
Kolla gärna in Hallands Nyheter, www.hn.se den 2 augusti 2010
Göran S

söndag 18 juli 2010

RESULTAT

Jag vet inte varför, men tydligen har mitt sätt att formulera, motivera och skriva varit positivt.
Besked varje vecka om kunder som fått rätt.
Göran S

FÖRKVALIFICERAT ARBETE

Jag hade nyss ett inlägg med "för kvalificerat arbete med personalledning" som ett skäl till avslag.
Ärendet änderades naturligtvis i Förvaltningsrätten och min kund fick sjukersättning.
Göran S

Hemsysslor = arbetsförmåga

FK;s motivering till avslag av ansökan om sjukersättning;
"I bilaga till ansökan om sjukersättning har du angivit att du idag delvis utför vissa sysslor genom vård av barn och hushållssysslor i hemmiljö, vilket visar på att du har en arbetsförmåga".

Innebär det att samtliga kvinnor/män med sjukersättning som är hemma, då de ej kan arbeta, men sköter barn och hem har en arbetsförmsåga?

Skrämmande motivering i ett beslut frånFK
Göran S

fredag 2 juli 2010

SOMMARLÄSNING

En kund fick följande besked;
Hon är egen företagare (AB) arbetar halvtid och har på den halva tiden ca 60.000/månad i inkomst. Arbetsförmågan nedsatt med 50 %, alltså på resterande tid.
Handläggaren på FK avslår ersättning då hon har för hög inkomst.

Fattar inte handläggaren att hon skulle tjänat kanske det dubbla om hon haft hel arbetsförmåga?
Göran S

SOMMARLÄSNING

Från FK:s journalanteckningar;
"Jag (handläggaren) har diskuterat ärendet med föredraganden och nu även informerat NN om att underlaget inte är tillräckligt för att bytaut till en partiell sjukersättning. Han har alltför kvalificerade arbetsuppgifter inklusive personalansvar".

Innebär det att personer med kvalificerade arbetsuppgifter inte kan få sjukersättning???
Göran S

SOMMARLÄSNING

Utdrag ur beslutsbrev från FK;
"Av de senare medicinska underlagen framkommer inte några pågående eller planerade behandlingsåtgärder, endast att NN har undersökts upprepade gånger för intygsskrivningar, vilket medicinskt status som har funnits vid respektive undersökning, samt at det har diskuterats vilk formuleringar som intygen skulle innehålla för att anpaqssas till regelverket".

Kan man tolka det som att FK anser att det intge är en medicinsk bedömning utan "fejkad" för att passa systemet?
Vågaqd skrivning av F
hälsar Göran S

måndag 21 juni 2010

KOMMENTAR FRÅN HANDLÄGGARE FK

I anteckning från läkare;
"NN har också av FK:s handläggare fått veta att föregående läkarutlåtande håller väl för bedömning, men att man måste ändra formuleringen "sannolikt" som finns vid två olika ställen. Det måste vara helt klart uttryckt att det intge finns någon möjlighet till framtida arbetsförmåga. Det behövs alltså ett nytt läkarutlåtande. Man behöver också ha ett nytt status med aktuellt datum.
Göran S

NY "MEDARBETARE"

Jag har lyckats övertala min dotter, också med FK-bakgrund, att hjälpa de som "drabbas" av regelsystemet med Försäkringskassan.
Lisbeth Ågren, 48 år, telefon 0768-66 65 59, bor i Borås
Göran S

torsdag 17 juni 2010

INTRESSANTA DOMAR!!!!

Kammarrätten i Jönköping, mål nr 857-09;
P har kontinuerlig smärta i vänster arm, axel och nacke. Smärtan försämras av stress, tunga arbeten och statiskt arbete. P:s behandlande läkare, med vilken hon haft kontakt med sedan 2001, är av den bestämda uppfattningen atty P:s arbetsförmåga är nedsatt i alla vanliga arbeten då något på arbetsmarknaden vanligt förekommande arbeten som inte är tungt, statiskt eller stressigt inte finns att uppbringa. Någon annan utförlig utredning har inte förebringats av Försäkringskassan. Vid en sammantagen bedömning av utredningen i målet finner kammarrätten att det saknas anledning att frångå behandlande läkares bedömning av P:s arbetsförmåga. Kammarrätten finner således att P:s arbetsförmåga har varit på grund av sjukdom nedsatt i ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Samma Kammarrätt mål nr 2344-08;
E har under lpng tid uppburit sjukpenning eller sjukersättning. Hon har inför tidigare perioder utretts beträffande sjukdom och nedsättning av arbetsförmåga. Det är ostridigt att det läkarutlåtande som E gett in till stöd för sin nu aktuella begäran om sjukersättning bristfälligt beskriver hennes nedsättning av arbetsförmågan och ger en ofullständig bild av hennes status.
Den sammantagan utredningen i målet får dock i avsaknad av annan utförlig utredning som talar i motsatt riktning i tillräcklig grad anses visa att hennes arbetsförmåga på grund av sjudkom är nedsatt i ett på arbetsmarknaden förekommande arbete.
Vad den försäkrings medicinske rådgivaren kortfattat angett efter muntlig konsultation föranleder inte någon annan bedömning.
Mot bakgrund härav har E rätt till sjukersättning
Göran S

lördag 12 juni 2010

OTILLRÄCKLIGA MEDICINSKA UNDERLAG

Den 10 juni redovisas i Borås Tidning (www.bt.se) en artikel om en kvinna som "haft två diskbråck i nacken - ska ändå arbeta heltid".
Försäkringskassans chef i Borås hänvisar till att skriftligt beslut ännu inte är fattat i ärendet.
- Ibland ställs anspråk på ersättning som inte överensstämmer med handläggaens uppfattning. Det handlar oftast om att man värderar informationen på olika sätt. I de flesta fall hadlar det om medicinska underlag som inte är tillräckliga.

Beträffande "inte tillräckliga underlag" skriver Socialstyrelsen;
"Båda parter (FK och läkare) har ett ansvar för att i nära samverkan bidra till en process som har patientens bästa som mål. Det innebär bland annat att om frågor uppstår rörande behandlande läkares bedömning måste dessa hanteras i en konstruktiv dialog. dialogen bör präglas av en långt gående ambition att nå samförstånd.
Försäkringskassans tjänstemän ska finna stöd i rekommendatioerna när det gäller att förstå läkarens bedömning i de medicinska underlagen. En central ambition med detta är att kvaliteten i dialogen de två aktörerna emellan ska förbättras.
Göran S

tisdag 8 juni 2010

BEVISKRAV

Jag fick i ett ärende en intressant skrivning från en Förvaltningsrätt i ett ärende där de ändrade Försäkringskassans beslut och beviljade sjukpenning.
Under rubriken Beviskrav skrev Förvaltningsrätten;
"Av 3 kap 8 § AFL framgår att den försäkrade ska till Försäkringskassan ge in läkarintyg för att styrka nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom. Enligt Förvaltningsrättens mening innebär rekvisitet "styrka" inte att beviskravet i målet skulle vara högre än "sannolikt".
Frågan är således om det är sannolikt att NN:s arbetsfärmåga på grund av sjukdom är nedsatt med minst en fjärdedel.
Göran S

LÄKARE HAR SVÅRT ATT SJUKSKRIVA

Aftonbladet, Debatt, 2010-06-07
Sjukskrivningar är ett komplicerat ämne. Varannan läkare anser sig behöva mer kompetens inom området, enligt en doktorsavhandling från Karolinska Institutet.
Två tredjedelar av läkarna i Sverige har sjukskrivningsärenden - och en majoritet av dessa har det minst en gång per vecka.
Många läkare tycker det är svårt att bedöma arbetsförmågqan - och at hantera konflikter i ämnet med patienter.


Jag har på senare tid också blivit uppringd vid ett flertal tillfällen av läkare angående hur det ska uttryckas på läkarintyg.
Förra veckan var jag med en kund på läkarbesök i Uddevalla. Resa tor Varberg-Uddevalla för ca 30 minuters besök.
Det är alltså idag kanske det största problemet. Enligt statistik är ca 73 % av intygen för dåligt skrivna för att FK ska kunna fatta rätt beslut. Iofs ska FK enligt Socialstyrelsen ta kontakt och föra "en konstruktiv dialog" med läkarna, men enligt Riksrevisionens granskning sker detta i för få fall, vilket åsidosätter rättsäkerheten.
Göran S

måndag 31 maj 2010

FLER ÅTERVÄNDER TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN

(TT och Borås Tidning 30 maj 2010)

Det är ännu fler som återvänder till FK än vad som tidigare rapporterades.
Förutom de 5000 som sökt sjukpenning är det 500 som också söker sjukersättning.
Göran S

MÅNGA SJUKA TILLBAKA I JOBB

(TT och Borås Tidning 28 maj 2010)

Efter fyra månader hade 1701 av 13000 arbete och socialförsäkringsministerna är mer än nöjd. Utfallet har blivit bättre än väntat (?????).
Enligt Försäkringskassans prognoser skulle 38 % åteföras till sjukförsäkringen. Det ser nu ut att bli 34 %.
Flertalet som lyckades ta sig tillbaka till arbetsmarknaden har fått arbete med olika stöd. Den största gruppen 983 personer har lönebidrag eller jobbar på Samhall. 333 personer har fått nytt arbete utan stöd och drygt 100 personer arbetar hos den gamla arbetsgivaren.
Igår (27 maj) beslutade regeringen att sjukskrivna som går över till arbetslivsintroduktionen inte behöver ansöka om tjänstledighet för att ta del av A-kassa.

Men det är ändå 5000 personer som försökt att få sjukpenning på nytt.
1701 av 13000 har fått arbete, 983 med lönebidrag (tidsbegränsat).
Återstår alltså många som fortfarande har problem.
Göran S

onsdag 26 maj 2010

DET BÖRJAR BLI MYCKET NU

Tyvärr måste jag stoppa inflöde av nya ärenden fram till 1 juli, inledningsvis.
Kontakta Emil Svensson för hjälp, telefon 0738-34 07 47.
Han har telefontid måndag - fredag kl 08.00 - 17.00
Göran S

måndag 24 maj 2010

FRYSHUSET - BARN TIL ENSAMMA MAMMOR

Lördagen den 29 maj arrangeras en mässa på Fryshuset i Stockholm för medlemmar i ett projekt "Barn till Ensamstpende Mammor". Projektet har ett medlemsantal på 744 mammor och barn i Stockholm och ca 100 i Göteborg.
Till mässan inbjuds olika samarbetspartners som t ex Försäkringskassan, Kronofogden, jurister, Arbetsförmedlingen, banker, hälsocoacher, barnpsykologer, Rotary m fl.
Även jag fick inbjudan att närvara och kommer att finnas där tillsammans med min "adept" Emil Svensson.
Verksamhetsansvarig är Fatima Åsard, 08-691 72 20 0739-50 22 20
Göran S

ALLT FLER NEKAS SJUKPENNING

Antalet som nekas sjukpenning har ökat kraftigt. Över 8000 personer har hittills i år antingen fått avslag eller fått sin sjukpenning indragen.
Förklaringen, enligt Försäkringskassan, är de nya sjukreglerna och att arbetwsförmågan utreds bättre.
Källa: Försäkringskassan
Artikeln hämtad från Hallands Nyheter 15 maj 2010
Göran S

söndag 9 maj 2010

FÖRSÄKRINGSKASSANS ANSVAR

Försäkringskassan administrerar den svenska socialförsäkringen.
Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet och gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Målet är att bevara tryggheten för den som drabbas av skda eller sjukdom.
Jag tar för givet att jag (eller NN) omfattas av ovanstående trygghetssystem.
Men jag har också en känsla av att detta förbises av försäkringskassan i sin handläggning och bedömning då man, enligt min bedömning, inte begär komplettering av ofullständiga medicinska underlag och utredningar.
Den mest förekommande motiveringen till avslag av sjukpenning eller sjukersättning är "de medicinska underlagen styrker inte nedsättning av arbetsförmågan".
Socialstyrelsen skriver i sina övergripande principer;
Försäkrngskassan fattar beslut om sjukpenning med medicinskt underlag som grund.
Läkarens bedömning är endast underlag för beslut om sjukpenning.
Båda parter (FK och läkaren) har ett ansvar för att i nära samverkan bidra till en process som har patientens bästa som mål. Det innebär bland annat att om frågor uppstår rörande behandlande läkares bedömning måste dessa hanteras i en konstruktiv dialog. Dkialogen bör präglas av en långt gående ambition att nå samförstånd.
Riskrevisionen skriver i rapport RiR 2009:09;
"Beslut om sjukpenning - har Försäkringskassan tillräckliga underlag?"
Försäkringskassan saknar ofta underlag av tilräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning. Alltför många läkarintyg är bristfälliga. Uppgifter saknas eller är inte av tillräcklig kvalitet.
73 % är ej tillräckliga. 68 % saknas arbetsuppgifternas innehåll.
Kom pletteras ytterst sällan!!! Det blir konsekvenser och risk för felaktiga beslut.
Riksrevisionen anser att det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga SAMT ATT KOMPLETTERING SKER I SÅ LITEN GRAD.
Granskningens resultat visar därmed att Försäkringskassans handläggare ofta saknar underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning. Detta ger sämre förutsättningar för att besluten blir korrekta och rättsäkra. risken ökar för att personer som har rätt till sjukpenning inte blir beviljade ersättning.
Om en uppgift, obligatorisk för fortsatt handläggning saknass, ska Försäkringskassan, och inte den enskilde, se till att uppgiften kompletteras.
Göran S

måndag 3 maj 2010

FÖRSÄKRINGSMEDICINSKT BESLUTSSTÖD

Det finns en rekommenderad maxtid för sjukskrivning av diagnoser. Om denna överskrids är det viktigt att behandlande läkare anger om den tiden överskrids. Det ska noteras på medicinskt underlag, punkt 9.
Om det inte görs utgår Försäkringskassan från beslutsstödet och ser det tyvärr inte som en rekommendation.

FRAMTIDENS SOCIALFÖRSÄKRING UTREDS

Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommité för att utreda hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet.
Bland annat ska man se över om det går att slå ihop Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Göran S
PS Det kanske vore bra att fundera på att även lägga till Socialtjänsten?

KVINNOR I RISKGRUPPEN

Tidigare var 40-talisterna de mest utsatta. Idag är det kvinnor, från tonårstid till yngre medelålder, som tillhör den största riskgruppen föra att drabbas av utbrändhet.
Göran S

måndag 19 april 2010

REGERINGEN GÖR FLER TILL BIDRAGSTAGARE

Debattinlägg i Borås Tidning av Tina Dahlström, Kommunal Älvsborg, LO-distriktet i Sverige;
Vid månadsskiftet fick regeringen och särskilt socialförsäkringsministern nya frågor att besvara.
Då upphörde ett slags arbetslivsintroduktion för långtidssjukskrivna.
De förklarades friska och ställdes till arbetsmarknadens förfogande. Någon prövning av arbetsförmågan behövde inte äga rum.
I Västsverige handlar det om 1200 kvinnor och 800 män.
De ska tillsammans med mer än 85000 arbetslösa konkurrera om 6500 lediga jobb fom fanns tillgängliga vid Arbetsförmedlingen i Västsverige.
De som fortfarande anser sig vara sjuka efter tiden på Arbetsförmedlingen kan på nytt söka sjukpenning. Men arbetslivsintroduktionen måste vara avslutad. Ansökan om sjukpenning måste lämnas till Försäkringskassan varefter utredning påbörjas.
Arbetsfömedlingen skriver i ett PM:"en period av ekonomisk osökerhet för individen till dess de får besked om ansökan beviljas eller inte."
I Klartext blir de hänvisade till försörjningsstöd (socialbidrag) men som Socialstyrelsen skriver:"
du ska alltså vara helt utan egna ekonomiska resurse för att ha rätt till bistånd."
Göran S

rEGERINGEN GÖR FLER TILL BIDRAGSTAGARE

Debattinlägg i Borås Tidning av Tina Dahlström, Kommunal Älvsbor

VÅRPROPOSITIONEN

Försäkringskassan får ytterligare 285 miljoner kronor för att klara verksamheten.
??????
Göran S

onsdag 14 april 2010

VERKSAMHETEN FORTSKRIDER

Tyvärr är det så att det fortfarande finns behov av hjälp i snårigheterna med Försäkringskassan.
Även om inströmningen av ärenden har minskat något jämfört med förra året så är det ändå fullt upp.
Tack och lov att Emil har börjat producera ärenden. Även Emil har fått FK att ändra beslut.

Igår, 13 april, hade jag en kurs, arrangerad av ABF i Västra Götaland. Den riktade sig till
ansvariga eller kanslipersonal på handikappföreningar.
Ämnet var "Överklaga eller ompröva beslut rörande sjukpenning/sjukersättning från
Försäkringskassan".
Kursansvarig för ABF var Carina Holmin, 0520-48 19 75, 0702-21 51 91
Göran S

söndag 21 mars 2010

TENERIFFA

H'lsning fran Teneriffa
I fredags firade jag min 70-arsdag.
26 grader pa kvallarna, 30 - 35 pa dagarna. Med andra ord sol och bad.
Ater hemma den 28 mars for nya tag med FK och Forvaltningsratten.
Det har vait skont med lite kompledigt.
Goran

lördag 13 mars 2010

SEMESTER/TIMEOUT/KOMPLEDIGT

Hej
Sticker tillsammans med hustru till Teneriffa den 14 mars och är åter hemma 28 mars.
Om det är bråttom med FK-ärenden så får ni kontakta Emil Svensson 0738-340747
Göran

fredag 5 mars 2010

54.000 DRABBAS!!!

Källa: Socialdepartementet/Försäkringskassan
* 54.000 personer som haft förlängd sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning under
maximalt antal dagar eller månader förlorar sin ersättning under år 2010.

* De som tackar ja till tre månader på introduktionsprogram hos Arbetsförmedlingen får
aktivitetsersättning

* Därefter är det tänkt att de ska övergå till arbete eller till någon av Arbetsförmedlingens
ordinarie insatser - arbetslivsinriktad rehabilitering, jobb- och utvecklingsgarantin, lönebidrag
eller eget arbetssökande - om det bedöms som möjligt

* Enligt Försäkringskassans prognos väntas 38 % återvända till sjukskrivning
eller sjuk- eller aktivitetsersättning efter tre månader.
Göran S

EMIL SVENSSON

Hej
Nu har min "adept" Emil varit i verksamhet sedan början på året.
Han har utvecklats mycket bra och har med mindre och mindre hjälp från mig avslutat egna ärende.
Fortfarande stämmer vi av hela ärendet innan han avslutar.
Med tanke på att jag har fullt fram till början april och att jag kommer att vara på Teneriffa 14 - 28 mars så är jag inte orolig för att Emil inte ska, med min hjälp, klara att hjälpa till i ärenden som rör i första hand sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning.
Emils telefonnummer är 0738-34 07 47
Göran S

onsdag 24 februari 2010

TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING

Det kan vara aktuellt med en förklaring då FK:s beslutsskrivelser motiverar sina beslut med olika skrivning, vilket gör att feltolkning kan göras.
Såvida det inte är fråga om kunskapsfel?
Den tidsbegränsade sjukersättn ingen upphörde som ersättningsform den 1 juli 2008.
Men om man redan har/hade idsbegränsad sjukersättning då, behåller man sin ersättning resten av den period som beslutet gäller.
Sedan kommer det som missförstås;
Om arbetsförmågan fortfarande är nedsatt när perioden tar slut, finns det övergångsregler som innebär att man, efter ansökan, kan få tidsbegränsad sjukersättning i ytterligare maximalt 18 månader, dock längst till och med december 2012.
Göran S

GULDREGN FÖR MINDRE SJUKSKRIVNINGAR

Har Landstingen bonusar för att minska sjuktal?

En artikel i GöteborgsPosten den 1 februari informerar om att Landstingen i Värmland, Jämtland och Gotland får miljoner för att de minskat sjukskrivningarna mest i fjol.
Men allra mest av den så kallade sjukskrivningsmiljarden går till Västra Görtaland - 182 miljoner.
Göran S

söndag 21 februari 2010

ÄR DU I KONFLIKT MED DIN HANDLÄGGARE?

BYT!!!!
Göran S

OM DU INTE SÖKER FÖRLÄNGD ELLER FORTSATT SJUKPENNING

Om du är arbetslös så är det mycket viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen första vardagen efter din sista dag med sjukpenning. Om du gör det så kan du få behålla din sjukpenninggrundande inkomst.
Göran S

VAD HÄNDER MED DIN SJUKPENNING EFTER ETT ÅR?

Sjukpenning upphör automatiskt efter 364 dagar oavsett om du har läkarintyg eller inte.
Men om du frotfarande inte kan arbeta så kan du ansöka om förlängd eller fortsatt sjukpenning.
Förlängd sjukpenning
Om din arbetsförmåga fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom kan du få förlängd sjukpenning i högst 550 dagar till. Förlängd sjukpenning är något lägre än 75 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Du ansöker på blankett Ansökan om förlängd sjukpenning.
Fortsatt sjukpenning
Om du har en allvarlig sjukdom kan du ansöka om fortsatt sjukpenning. Ersättningen är densamma som under de första 364 dagarna, dvs 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Det finns ingen tidsgräns för hur länge fortsatt sjukpenning kan betalas ut. Du ansöker på blanket Ansökan om fortsatt sjukpenning.

Om du är i ovanstående situation så kan du söka Fortsatt sjukpenning i första hand.
På den ansökningsblnketten kan du kryssa i en ruta, eller om det inte finns en ruta, att om det inte godkänns så söker du Förlängd sjukpenning.
Göran S

söndag 14 februari 2010

ANTALET SJUKSKRIVNA SKA MINSKA

bt.se den 13 februari 2010
2010 kommer Västra Götalandsregionen att satsa 100 miljoner kronor på att minska sjukskrivningstalen.
Beslutet innebär bland annat att alla vårdenheter ska ha tillgång till stöd från processledare för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen samt försäkringsmedicinsk utbildning.
Det ska också finnas försäkringsmedicinsk ansvarig person på alla enheter.
Det ingår i det fortsatta arbete med att få ner de höga sjuskrivningstalen.
En fortsättning och utveckling av det arbete som pågått inom regionen sedan 2006.
Göran S

FÅ UTFÖRSÄKRADE ÅTERVÄNDER TILL JOBB

Enligt TT - 80 % av de 14.300 som fick slut på sina dagar i sjukförsäkringen vid årsskiftet har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen, medan 6 % är kvar hos FK.
Få verkar ha återvänt till sina jobb.
Göran S

onsdag 10 februari 2010

TIMEOUT

Hej
Nu tvingas även jag ta ett "break" för nya ärenden. jag är fullbokad och åker dessutom till Teneriffa för att fira min 70-årsdag.
Jag kan ta emot nya ärenden från 1 april.
Under tiden hänvisar jag till Emil.
Emil har på kort tid lärt sig väldigt mycket och har bra grepp på hur han ska hantera dessa frågor. Vi kommer naturligtvis att ha fortsatt daglig kontakt men han får ta hand om ärenden.
Emils telefonnummer är 0738-34 07 47 och mailadress
svensson__emil@hotmail.com OBS! två "understreck" mellan Svensson och Emil.
hälsar Göran S

måndag 1 februari 2010

NY NISCH?

På senare tid har det ökat med läkarkontakter.
Det finns ett problem i att uttrycka sig på de medicinska underlagen som inte alltid förstås av båda parter, FK och läkare.
FK kräver tydligare uppgifter om
arbetsförmågans nedsättning i förhållande till det egna jobbet, reguljära arbetsmarknaden eller anfassat arbete
graden av nedsättning, 25, 50, 75 eller 100 %
varaktigheten, begränsad tid eller livslåpngt
samt och rehabiliteringsmöjligheter är "uttömda".

Detta problem har inneburit att fler och fler läkare tar direktkontakt eller via sina patienter för att rådfråga "få hjälp" med skrivning.
Göran S

EMIL SVENSSON

Emil, som jag har skrivit om innan gör framsteg. Han är mycket intresserad och lyhörd. Har nu haft några ärenden som han/vi har avslutat. Några ärenden på gång och har träffat några kunder. Emil har startat företag, enskild firma, och satsar på heltid.
Emil Svensson, Kullavägen 32, 517 91 Bollebygd
0738-34 07 47

FÖR ÖVRIGT

fortsätter inströmningen i oförändrad takt och jag tar ärenden så att jag ska ha klart ca 6 -8 dagar innan de ska vara på Försäkringskassan resp Länsrätten (Förvaltningsrätten).
Göran S

LÄNSRÄTTERNA BLIR FÖRVALTNINGSRÄTTER

15 februari 2010 ändras Länsrätternas organisation. 23 Länsrätter blir 12 Förvaltningsrätter. L'nsrättens i Göteborg, Hallands länoch delar av Vänersborg blir en gemensam domstol och byter namn till Förbaltningsrätten i Göteborg.
Syftet är att långsiktigt kunna garantera en hög kvalitet i den dömande verksamheten samt säkerställa att domstolarna drivs effektivt.
Man vill skapa domstolar som är tillräckligt stora för att ge goda möjligheter till specilaisering, kompetensutveckling.
Nu adress till hemsida/e-post
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Göran S

torsdag 14 januari 2010

NPH, Hydrocephalus

Jag har en kund som har ovanstående diagnos, som tydligen är svårtolkad. Det är ett tillstånd som oftast drabbar äldre. Ökad mängd ryggmärgsvätska i hjärnan skapar tryck på kringliggande hjärnvävnad. Första tecknet är försämrad gång, lätt demens och inkontinens. Personlighetsförändringar, sömnighet och minnesförlust är andra tecken. Behandlingen görs med ett kirurgiskt ingrepp där en shunt inopereras och leder bort ryggmärgsvätskan. 80 % blir bättre.
6.500 svenskar uppskattas vara drabbade men bara en femtedel får rätt diagnos.
80 % av läkarna anser sig inte ha tillräcklig kunskap om NPH.
Min kund vill gärna ha kontakt med de som har denna diagnos och har för avsikt att skapa en förening där man kan stötta och hjälpa varandra.
Kontakta mig på info@goransoderlund så förmedlar jag uppgifter
Göran S

INFORMATION/FÖRELÄSNING

Intressant mail fick jag igår.
Det var från ABF Västra Götaland som under nästan hela år 2009 försökt få någon från FK för information hur man ska gå till väga när man fått avslag på sjukpenning/sjukersättning. Ingen har visat sig villig att ställa upp, vilket för mig vore självklart att i dessa tider verkligen gå ut och informera om dessa frå¨gor.
Nu gick grågan vidare till mig att ha en heldags information/föreläsning för förtroendevalda och kanslister från handikapporgansiationer i Västra Götaland.
Självklart har jag svarat JA.
Göran S

onsdag 13 januari 2010

FK vs UPPDRAG GRANSKNING

Onsdag den 13 jan kunde man se i Uppdrag granskning i TV kanal 1 ett fall, där tragiskt nog, en kvinna tog sitt liv efter att ha fått ett negativt beslut från FK.
Det fanns en hel del i ärendet som borde gjorts på annat sätt, men det var, för mig, ändå tydligt att även detta läkarintyg var för "dåligt" skrivet för att kunna fatta ett riktigt beslut på.
Vid punktgen "aktivitetsbegränsning" hade läkaren angett att "med sina besvär med tummarna skulle hon kunna ha ett anpassat arbete. Men även att hennes psykiska status egentligen var det primära".
Vad gäller noteringen om hennes psykiska status saknas uppgift i vad mån de satte ner hennes arbetsförmåga. Det kan tyckas att när läkaren anger helt sjukskriven och tid så borde det räcka, men det gäller ändå att vara övertydlig beträffande arbetsförmågans nedsättning.
Men det är också så, att FK, om intyget inte är tillfylllest, är skyldiga att inhämta kompletterande information.
Återigen, det är alltså oerhört viktigt hur läkarna beskriven besvär och arbetsförmåga eller arbetsofömåga.
Göran S

EMIL SVENSSON

Emil, som jag skrev om häromdagen presenteras med bild och artikel i Borås Tidning den 14 jan.
www.bt.se
Göran S

måndag 11 januari 2010

GRATTIS EMIL

Så har då redan min "elev/lärjunge" fått sina första "egna" ärenden.
Vi kommer att jobba tillsammans med dessa för att få en bra "produkt".
Emil har även idag varit med mig på ett kundbesök, och det blir ytterligare ett i morgon.
Göran S

fredag 8 januari 2010

SJUKERSÄTTNING

Här en upprepning - fortfarande är det för dåligt skrivna medicinska underlag som FK tvingas ta beslut på.
Oerhört viktigt att arbetsförmågan kraftigt motiveras och då gäller det inte så mycket diagnos utan i stället symtomen, besvären som är aktivitetshindrande.
Även varaktigheten måste vara en stark skrivning. För att få varaktig sjukersättning gäller varaktigt, livslångt, finns ingen positiv prognos.
Även att ingen möjlighet till arbete oavsett arbete, alltså även anpassat, skyddat arbete typ Samhall och liknande.
Göran S

NY MEDARBETARE

Fortfarande är det brist i landet på de som hjälper behövande i "kampen" mot FK.
Jag håller f n på att introducera och lära en ung grabb från Bollebygd. Jag bedömer att han med sitt brinnande intresse för detta har stora förutsättningar att etablera sig som ytterligare en "sjukkonsult".
Inledningsvis arbetar vi tillsammans och jag är mentor och bollplank.
Om du/ni kontaktar honom så har vi hela tiden avstämning och slutprodukten blir klar först efter att vi är överens om att den är bra.
Kontakta gärna
Emil Svensson
Kullavägen 32
517 91 Bollebygd
0738-34 07 47
svensson__emil@hotmail.com (OBS! Efter svensson är det två "understrykningar")

Göran S

HUR SKRIVER MAN?

Jag såg en notgering från en handläggare på FK som skrev:"Det är inte vad man skriver utan mer hur man skriver som är viktigt."
Göran S

FK vs LÄNSRÄTTEN

Något konstigt måste det vara när FK i så gott som samtliga ärenden vid omprövning ändå ger negativa beslut.
Går då vidare till Länsrätten för överklagan inom två månader.
Och - under år 2009 har Länsrätten ändrat över 30 %!!!!!
Ge alltså inte upp för myndighet och negativt beslut. Fullfölj till Länsrätten.
Göran S

FK vs LÄNSRÄTTEN

Något konstigt måste det vara när FK i så gott som samtliga ärenden vid omprövning ändå ger negativa beslut.

DET VAR ETT TAG SEDAN

Inga ursäkter för att inte skriva, men knäprotesoperation, årsslut med jul och nyår har gjort att jag har tagit kompledigt från skrivandet.
Dock fortsatt inströmning av ärenden och min målsättning eller behov är att klara ett ärende per dag. Det innebär at jag i nuläge har 26 inkomna ärenden samt en kölista och beräknar ha fullt till ca mitten februari.
Göran S