torsdag 4 juli 2019

Semestertider

Som pensionär omfattas jag inte av semester och är i princip alltid tillgänglig,
dock kan det vara svårt med telefonkontakt.
Mail är det absolut bästa för mig
info@goransoderlund.se

Skulle jag, trots allt, vara svår att få tag på kan du försöka med
Alex Firat
0722-02 69 21
info@afrad.se

//Göran

Förkortningar i medicinska underlag

Om möjligt, be läkaren att inte använda förkortningar.
Till och med jag har ibland svårt att förstå.
T.ex HV -  huvudvärk

Det torde innebära att viktiga ord inte uppmärksammas av handläggare på FK

//Göran

Postnord

Tänk på att PostNord har ändrat tider för tömning av  brevlådor.

Det är viktigt då det finns en "deadline" när handlingar ska vara hos respektive
myndighet.

Om det är kort om tid går det även att maila info till handläggaren. Varje handläggare
har en egen mailadress
förnamn.efternamn@forsakringskassan.se

Då har du dessutom skriftlig på vad du skrivit

//Göran

fredag 14 juni 2019

Ny viktig dom den 4 juni 2019

Följande text använder jag numera, kanske med viss korrigering;


"Jag bifogar en ny dom från Kammarrätten i Stockholm som omnämndes av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i Aktuellt den 13 juni 2019.
Hon menade att Försäkringskassan måste i sin bedömning ta hänsyn till vad Allmänna ombudet har framfört i domen. Där redogörs bland annat för synen på objektiva under-
sökningsfynd och tolkning av ”normalt förekommande arbete” samt felaktig tolkning av DFA-kedjan (Diagnos-Funktionsnedsättning-Aktivitetsbegränsning).
Domen har mål nr 9520-18 och 9521-18.

Det allmänna ombudet utses av regeringen och har i uppgift att överklaga beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att få fram vägledande domstolsavgöranden. Emma Rönström är allmänt ombud sedan 7 juni 2018."

Domen kan beställas från Kammarrätten i Stockholm via mial
kammarrattenistockholm@dom.se
och är kostnadsfri


//Göran

onsdag 12 juni 2019

Kontakt med mig

Jag kan vara svår att nå per telefon och lika svårt att jag ringer upp.
Bäst att nå mig är via mail, möjligen sms

//Göran

Kontakt önskas med FK

När man fått avslagsbeslut från Försäkringskassan förekommer att läkaren och du försöker
få en personlig träff med handläggare/utredare på FK.

Men, eftersom du är "friskförklarad" av FK vill de inte ha någon kontakt. Du är inget öppet ärende längre.

//Göran

Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR

Anser du att FMR har gjort en feltolkning av ditt ärende i sitt yttrande kan du kräva, observera kräva, att få en "second opinion" av annan FMR.

Jag har i flera fall genomfört detta och ny FMR har i några fall ändrat bedömningen.

Detsamma gäller också handläggare på Försäkringskassan. Om ni inte kommer överens så kräv att få byta handläggare.

Alltså ingen snäll begäran.

Om Försäkringskassan ändå nekar så kräv att få ett skriftligt beslut på det

//Göran

Ny dom från Kammarrätten

Det har kommit en intressant dom från Kammarrätten i Stockholm, daterad den 4 juni 2019,
mål nr 9250-18 och 9251-18

Den berör DFA kedjan som Försäkringskassan anser är så viktig vid bedömning. Men det finns en annan syn på den i domen.
Domen tar även upp begreppet "objektiva undersökningsfynd", "egen berättelse" samt "normalt förekommande arbete".

Googla på domar och beställ den.

//Göran

Tidsbrist för att skriva i bloggen

Då belastningen ibland är hög med att skriva ärenden mm måste jag
bortprioritera att skriva på "bloggen"
Men jag jobbar fortfarande i samma omfattning som tidigare
//Göran

måndag 13 maj 2019

Konferens i Malmö

Jag är inbjuden som föreläsare till en konferens anordnad av YPOS
Yrkesföreningen för personliga ombud i Sverige
13 - 15 maj, åter hemma för det vardagliga jobbet den 16 maj.
Vid akuta frågor kan ni kontakta Alex Firat 0722-02 69 21
info@afrad.se
eller
Jari Qvarnberger073 7720033
info@jariqvarnberger.se

Göran

onsdag 10 april 2019

Bra formulerat läkarintyg

Jag har lämnat en skrivelse till samtliga vårdcentraler i Borås som kan underlätta för läkarna hur de bör skriva med tanke på Försäkringskassans krav.

Har även lämnat denna skrivelse till andra läkare som har önskat samt till mina "kunder" som har visat sin behandlande läkare.

Nedan exempel på vad en överläkare skrev där det med fet stil kommer från mitt dokument.


Intyg – kompletterande uppgifter om läkarutlåtande 2019-01-30

Jag har uppenbarligen inte uttryck mig tillräckligt tydligt i läkarutlåtandet från 2019-01-30. NN har sedan tidigare 25 % sjukersättning och hans totala arbetsförmåga efter snart 15 år med en obotlig och framskridande degenerativ hjärnsjukdom är nedsatt med totalt minst
50 %. Detta är ändå en anmärkningsvärt hög kvarvarande arbetsförmåga efter så lång tid med Parkinsons sjukdom.

Eftersom sjukdomen inte förbättras och vi har prövat de möjligheter till förbättring genom symtomstabilisering som finns i form av avancerad behandling är hans arbetsförmåga nedsatt med minst 50 % för all överskådlig framtid. Denna nedsättning gäller oavsett arbete, dvs. skyddat, anpassat lönebidrag eller Samhall. Vi har uttömt alla rehabiliteringsåtgärder, såväl medicinska som arbetslivsinriktade. Det som återstår är habiliterande åtgärder som syftar till att lära sig anpassa sitt liv till funktionsnedsättningen för att därigenom få en så dräglig vardag som möjligt.

Hans arbetsförmåga kommer tyvärr att försämras ytterligare över tid.

Överläkare NN, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Om någon önskar skrivelsen så skicka mail till mig och be om att få "läkarinfo"

Göran S

torsdag 4 april 2019

Positiv dom

Men observera att det finns "utförligt beskrivit de fysiska och psykiska begränsningarna.

Som alltid, alltså viktigt hur läkaren formulerar sina intyg.

Göran S

Man med svåra besvär i form av depression och utmattningssyndrom fick rätt till sjukpenning

Kammarrätten har funnit att de besvär som en man hade till följd av depression och utmattningssyndrom varit så svåra att de helt satt ned hans förmåga att arbeta. Kammarrätten har fäst avseende vid de bedömningar som gjorts av behandlande läkare och psykoterapeut. Den sistnämnda hade i intyg utförligt beskrivit de fysiska och kognitiva begränsningarna.
Av underlaget framgår att mannen till följd av sina sjukdomar haft stora svårigheter som lett till bland annat uttalad trötthet, bristande koncentrationsförmåga och minnessvårigheter. Mannen hade även besvär i form av svår huvudvärk och extrem fysisk kraftlöshet.
Besvären innebar att han hade svårt att ta initiativ till och utföra ens vardagssysslor och kammarrätten fann att man hade svårt att föreställa sig något arbete som mannen, med ringa eller ingen anpassning, skulle klara med normal arbetstakt ens i mindre omfattning.
Eftersom mannen hade rätt till sjukpenning under den aktuella perioden fann kammarrätten även att hans sjukpenninggrundande inkomst, som tidigare blivit sänkt till noll kronor av Försäkringskassan, varit skyddad och att Försäkringskassan nu skall pröva rätten till sjukpenning för efterföljande perioder.
Mannen hade beviljats facklig rättshjälp av Handelsanställdas förbund och företräddes av vår förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt 08-676 63 22.
Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1382-1384 -- 18

 Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå.Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

onsdag 3 april 2019

Svår att nå per telefon

Jag är naturligtvis mycket upptagen som ni förstår.
När jag är fokuserad på att skriva avstår jag från att svara i telefon.

Bäst att nå mig är att skicka mail, e-post till
info@goransoderlund.se

Göran S

Är det lönt att gå vidare?

Jag skriver aldrig ett ärende om jag inte tror på möjligheten att få rätt.
Det innebär att min inställning är att man ska fullfölja hela processen
om man orkar.

Göran S

fredag 15 mars 2019

"Semester"

I och för sig har väl inte en pensionär semester men
jag är bortrest 17 - 26 mars 2018.

Ring gärna Alex firat 0722 026921
eller mail info@afrad.se

Göran Söderlund

Från medicinska underlag

"Han kan inte ens syssla med damsugning"
"Patienten talar ej svenska. Kommer till avdelningen, har medföljande tok"
"75-årig kvinna med prostatacancer"
"Behöver två levande personers stöd"
"Obehag i vänster höft när hon går och maler i vänster knä"

Göran Söderlund

torsdag 7 mars 2019

Va köstar dä?

Jag får naturligtvis många frågor om vad det är för kostnad när jag skriver ärenden.

I Borås, "Knallebygden" finns eller fanns förr ett antal kringresande försäljare "Knallar" som hade sin försäljning runt om på bygden.

Då kunde följande uppstå;
- Va köstar dä?
- xx kronor
- Å va sa ja betala?

Det kanske känns bra att redovisa vad jag har för arvode, så slipper vi ha diskussion och framförallt är det bra att känna till vad som gäller.

När jag skriver ett ärende har jag från 2019 ett fast arvode 5000 kr + moms 1270 kr + Porto 80 kr
Totalt 6350 kronor

Vid "fortsättningsärende" som innebär inläsning av nytt beslut samt ev nya underlag är arvodet
2000 kronor + moms 520 kronor + porto 80 kronor  Totalt 2600 kronor

Då ingår
- inläsning av allt material
- Skriva ärendet
- Ta kopior
- Skicka en mapp med det skrivna ärendet och bilagor, som ska skrivas under och skickas vidare
   till Försäkringskassan eller Förvaltningsrätten
- En kopia
- kostnaden innebär även "köp av min kunskap"

Kostnad för kopieringspapper, toner till skrivare, byte av skrivare mm ökat senaste åren

Däremot fakturerar jag inte personligt möte eller besök hos läkare, om det endast gäller i mitt närområde, Borås

Göran Söderlund

onsdag 6 mars 2019

Vård av eget barn. Arbetsförmåga?

I flera fall har Försäkringskassan menat att vårda eget/egna barn ska betraktas som arbete och finns då med som motivering till avslagsbeslut.

Följande är då intressant


Utredning i målet visar att NN i stor utsträckning har fått hjälp och avlastning vad gäller skötsel av barn och att endast inneha rollen som mor kan inte jämställas med arbete.
FR Gbg den 13 sep 2013 mål nr 14523-12

Jag vill även hänvisa till domar i Regeringsrätten med målnr (I) 2147-99 och målnr z(II)
7366-98:
Vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning för rätt till förtidspension har hänsyn inte ansetts böra tas till (I) att den försäkrade tillsammans med maken har haft vård om en 13-årig fosterdotter i hemmet och uppburit arvode för detta, eller (II) att den försäkrade sedan många år vårdat sin sjuka hustru i hemmet varvid hustrun uppburit anhörigbidrag.


Göran

fredag 1 mars 2019

Namn?

Jag får en hel del sms men tyvärr utan namn eller med enbart förnamn.
Om jag skulle veta vem som har alla telefonnummerskulle jag nog vunnit
tävlingen Talang.
Så, snälla skriv för- och efternamn när ni skickar sms
Göran

fredag 22 februari 2019

Viktig information i läkarintyg

Läkarna har fortfarande svårt att få med bra information när de skriver läkarintyg.
De måste vara "övertydliga" med


Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Ibland, ofta, skrivs det kommentarer som Försäkringskassan tolkar till "sin fördel".
Aktivitetsbegränsning graderar konsekvenserna av den funktionsnedsättning som sjukdomen ger. Det är alltså aktivitetsbegränsningen som påverkar arbetsförmågan och inte funktionsnedsättningen. Svårigheter att genomföra olika uppgifter och handlingar.
Det är bra om du själv har med en lista på vad du inte kan göra. Den kan läkarna skriva av.
P 9 – arbetsförmågan nedsatt längre tid än den som det försäkringsmedicinska beslutstödet anger, därför att;


Göran S

fredag 15 februari 2019

Kontakta även

Eftersom jag kan vara svår att nå på grund av hög belastning, kundbesök mm. kan du också kontakta

Alex Firat
0722-02 69 21
info@afrad.se
Sjukpenning, sjukersättning, sjukpenninggrundande inkomst (SGI)


Jari Qvarnberger
073-7720033
info@jariqvarnberger.se
Jobbar heltid med
alla ärendeslag inom socialförsäkring

Göran Söderlund
Sjukpenning, sjukersättning, sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Rådgivning, föreläsning, läkarbesök (i närområdet Borås)

Min bakgrund

Det är en del "kunder" som blir rekommenderade att kontakta mig.

Det kanske finns anledning till att beskriva min bakgrund och varför jag började med att hjälpa de som har problem med Försäkringskassan.

Mitt arbete innebär inte att jag alltid anser att Försäkringskassan fattar fel beslut. Ett stort problem är att alldeles för många medicinska underlag är för dåliga för att Försäkringskassan ska kunna fatta ett rättssäkert beslut.

Vem är då jag?


Jag har en bakgrund med 31 års anställning på Försäkringskassan, Älvsborgs län. Började augusti 1962.
·         Kontorsbiträde
·         Ambulerande kontorsbiträde
·         Assistent sjukförsäkring
·         Sektionschef sjukförsäkring
·         Utbildningsassistent
·         Utbildningsledare
·         Inspektör
·         Kontorschef Trollhättan
·         Kontorschef Ulricehamn

Fick redan som sektionschef möjlighet att ha utbildningar, företrädesvis på internat med ämnen
·         Sjukpenning
·         Sjukpenninggrundande inkomst
·         Utredningsteknik
·         Reseersättning
·         Personalutveckling

När jag blev pensionär hade jag tänkt ägna fritiden åt resa, spela golf och bara "vara".
Fyller 79 år 19 mars 2019.
Men kort tid efter pensionering blev jag kontaktad av läkare som tyckte att jag med min bakgrund borde hjälpa läkarna då de inte får sina intyg godkända och patienterna därmed blir utan ersättning.

Jag satte in en liten radannons i BT och sedan har det bara ”rullat på” med Aftonbladet, BT, GT, TV, föreläsningar, deltagit vid muntlig förhandling Förvaltningsrätt och Kammarrätt.

Jag jobbar idag alla veckans dagar med att hjälpa de som behöver med rådgivning, skriva omprövning, överklagan, prövningstillstånd, är med vid läkarbesök när så önskas.

Kan ibland vara svår att nå per telefon då jag, när jag skriver och läser ett ärende, har all fokus på det.

Göran Söderlund

söndag 3 februari 2019

Anstånd med att inlämna handlingar

Text enligt nedan är uppsnappat på Facebook av en kund till mig.
Jag är inte själv med i Facebook.

"Skriver ett gemensamt svar på ämnet rättssäker omprövning/överklagan.

En myndighet kan inte lägga tidsgränser när du senast skall begära omprövning eller överklagan. Du kan alltid begära mer tid för att samla mer underlag, men gör det innan den utsatta tiden som står i brevet. En domstol har rätt att sätta tidsgräns. Försäkringskassan får inte det - då de inte är en domstol.
Vad Försäkringskassans regelverk, handledning och tolkning ger vid handen saknar helt betydelse om de inte harmonierar med EU-rätten."

Den som skrivit i Facebook anger vidare "För ovanstående finns både lagstöd och vägledande domar vilka jag lägger fram när jag orkar scanna och kopiera dokument. Försäkringskassan är "ute och cyklar" och staten som är sina myndigheters övervakare för EU-rättens företräde och tolknings-
företräde lever inte upp till de juridiskt bindande avtal vilka är tecknade mellan svenska staten och Europeiska Unionen"

Tyvärr har jag inte fått ytterligare information men jag anser att det ändå går att använda när man vill ha anstånd med att inlämna omprövning/överklagan.

Göran SByte av handläggare

Svar från områdeschef Anette Ryberg, avd för sjukförsäkrings i Halland och Sjuhärad:
"För önskemål om byte av handläggare kan man vända sig till handläggarens närmaste chef.
Det är viktigt för oss som arbetsgivare att få prata med den försäkrade varför man vill byta handläggare, vad har hänt osv.
Är vi mitt i en beslutsprocess har vi oftast som policy att inte byta handläggare.
På Försäkringskassans hemsida kan man läsa följande;
"Ja, det finns möjlighet att byta handläggare men det är något som kan ta tid. Är du inte nöjd med din personliga handläggare ska du i första hand prata med handläggaren så att ni tillsammans kan reda ut situationen. I andra hand kan du eller din handläggare kontakta handläggarens närmaste chef."

Jag anser då att man inte ska ta den diskussionen med handläggaren utan i stället kontakta närmaste chef. Det finns heller ingen anledning att i detalj redovisa skäl till byte av handläggare.
Det viktigaste är att man känner förtroende för den som handlägger ärendet och kan ha en vettig diskussion där man kan förvänta sig ödmjukhet, känsla och sunt förnuft.
Det är din egen framtid det handlar om och inte myndighetsutövning.

Göran S

onsdag 30 januari 2019

Göran Söderlund i TV-programmet Farmen

Jag har fått en del mail då det är flera som tror att jag är med i Farmen.

Dock inte, det är en Göran Söderlund, 65 år, från Sundsvall.

Göran S

tisdag 15 januari 2019

Läkarinformation

Jag har skickat en skrift till vårdcentralerna i Borås med info som kan förenkla/
förbättra relationen med försäkringskassan.
Om läkarna blir "bättre" på att skriva bra underlag slipper de onödig kontakt med FK.

Det har hittills resulterat i att några av vårdcentralerna vill att jag ska komma dit och ha
en genomgång med all personal, inklusive läkarna.

Göran S

Nytt läkarintyg/utlåtande

Det förekommer ofta att du får som komplettering till ett ärende, som redan finns
för omprövning/överklagan.
Såväl Försäkringskassan som Förvaltningsrätten anser oftast att det har mindre värde
då det underlaget inte fanns vid beslutsdatum.
Det kan man komma tillrätta med om läkaren skriver som rubrik "Komplettering/
förtydligande till föregående intyg/utlåtande".
Då hänger det ihop med tidigare underlag.

Göran S

tisdag 8 januari 2019

Skäl till sjukskrivning

Det förekommer ofta att det i läkarintyg framgår att arbetsförmågan är nedsatt på grund av t ex dålig social arbetsmiljö, relationer på arbetsplatsen, besvärligt med Försäkringskassan.

Det är något som Försäkringskassan använder i sin motivering till avslag.
Försäkringskassan menar då att byte av arbetsplats bör göras och när det gäller att Försäkringskassan nämns som viss orsak till sjukskrivning så kommenteras det med att det inte kan vara orsak till nedsatt arbetsförmåga.
Läkarna ska koncentrera sig på diagnoserna och hur dessa påverkar arbetsförmågan.

Så, undvik att informera läkaren om ovanstående alternativt se till att det inte kommer med i läkarintyget.

Göran Söderlund