måndag 31 augusti 2009

Ångest

Ångest är inte bara en upplevelse av rädsla och oro utan också i hölg grad en kroppslig raktion där både somatiska och autonoma nervsystemet är i obalans. Kropplsiga symtom är muskelspänning, hjärtklappning, diffusa smärtor.
Göran S

Nya rekommendationer från Socialstyrelsen

Gäller i sjukskrivningsvägledning 2009-06-17;
Diagnoserna inom det psykiatriska området är tillstånd som varierar från person till person. Därför är resonemganget kring sjukskrivningen och läkarens individuella bedömning självklart mycket viktig.
Göran S

Förståelse och respekt

SOFS 1983:3, Socialstyrelsens författningssamling;
Patientens upplevelser skall tas på allvar och bemötas med förståelse och respekt. Om den samlade kliniska bilden visar nedsatt arbetsförmåga är detta tillräcklig grund för sjukskrivning även om utlösande faktorer är okönda.
Göran S

Diagnoser av psykisk karaktär

I diagnoser av psykisk karaktär, t ex Fibromyalgi och liknande, är tolkningen av känslor alltid subjektiva och präglas av psykologi, hur man själv tolkar och beskriver sina känslor.
Tillsammans med få objektiva observationer gör detta frågan svårgripbar.
Göran s

Fibromyalgi

Fi bromyalgi är en "samlingsdiagnos" med bl a följand kriterier;
  • generaliserande migrerande smärta (muskler, leder, smärtmaximum varierar över tid)
  • generaliserande ömhet
  • muskulär uttröttbarhet
  • smärtaccentuering av fysisk aktivitet
  • trötthet
  • sömnstörning
  • mogonstelhet
  • kognitiva svårigheter
  • stressintolerans
  • psykiska symtom sekondära depressiva/ångestbesvär

Göran S

Kammarrätten i Göteborg mål nr 324-06

Behandlande läkares uppfattning måste tillmätas särskild vikt med beaktande av, att han/hon har stor praktisk och administrativ erfarenhet av att bedöma i vilken grad en försäkrad har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom. Av betydelse är även att han/hon har haft patenten som patient under lång tid. Därigenom har han/hon kunnat bilda sig en god uppfattning om karaktären av patientens sjukdomsbesvär.
Göran S

Sakkunniggranskning

Socialstyrelsen;
Sakkunniggranskning ska genomföras när försäkringskassan överväger avslag. Annan tjänsteman, med särskild behörighet, ska kvalitetssäkra beslutsunderlaget för att säkerställa att allt är korrekt.
(Begär journalanteckningar för att få reda på om det skett)
Göran S

Ofullständiga medicinska underlag

Riksrevisionen anser att det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga samt att komplettering sker i så liten grad.
Detta ger sämre förutsättningar för att besluten blir korrekta och rättsäkra. Risken ökar för att personer som har rätt till ersättning inte blir beviljad.
Göran S

Samsjuklighet

Socialstyrelsen/Riksrevisionen;
Om läkaren bedömer att samsjuklighet förvärrar nedsättningen ska läkaren ange detta.
Samsjuklighet är ett begrepp av flera olika diagnoser/symtom som är arbetshindrande.
De flesta handläggare uppger att de inte alltid begär kompletteringar när sjukskrivningstiden överskrids och motivering saknas. Främsta orsaken uppges vara att de inte anser sig ha tid.
Det finns en osäkerhet bland handläggarna hur beslutsstödet ska tillämpas, bland annat i situationer där den försäkrade har fler diagnoser.
23 % av handläggarna har inte deltagit i utbildning
Av de som deltog ansåg 28 % att utbildningen höll låg kvalitet
Göran S

Oklarheter för långtidssjukskrivning

Socialstyreslen;
Om det finns oklarheter för långtidssjukskrivning kan läkaren remittera till företagshälsovård, rehabiliteringsmedicin eller arbets- och miljömedicin.
Tidiga avstämningsmöte kan anordnas.
Försäkringskassan har ansvaret.
Göran S

Bedömning av arbetsförmågan

Socialstyreslen;
Det är en sjukdoms konsekvens för funktionstillstånd och arbetsförmåga som kan motivera sjukskrivning, inte sjukdomen i sig.
Göran S

Rekommendationer för olika diagnoser

Att Socialstyrelsens rekommendationer är vägledande betyder att de ska tolkas och användas utifrån de unika förutsättningar som råder i varje situation.
Respekt ska visas för individens unika förhållanden.
Göran S

50.000 Svenskar förlorar sin ersättning!!!

GöteborgsPosten;
Nästa år förlorar 50.000 sjuka svenskar sin ersättning på grund av försäkringskassans nya regler.
Det är långtidssjuka som drabbas när den tillfälliga sjukersättningen slopas.
De övergångsregler som gäller inebär att det efter förändringen endas är möjligt att få 18 månaders förlängning från försäkringskassan.
Chansen för de 70.000 svenskar som berörs att få permanent sjukersättning är mycket liten.
Dessutom har regeringen inget svar å¨hur dessa människor i fortsättningen ska få hjälp, skriver GP. gp.se
Göran S

tisdag 11 augusti 2009

INTRESSANT MÖTE

Jag har varit på besök hos Erik Ward i Hörvik. Erik, f d chefsjurist på Försäkringskassan, har arbetat med denna typ av ärenden ca två år. Han har f n "inflödesstopp" då han har för många pågående arbeten.
Vi jämförde lite våra arbetssätt och jag fick en hel del värdefulla synpunkter. Vi kommer att ha kontakt för att dryfta problem som uppstår.
Göran S

FLER UTFÖRSÄKRAS ÄN BERÄKNAT

Hallands Nyheter (TT)
Långt fler än Försäkringskassan tidigare trott kommer att förlora sin förtidspension de närmaste åren. Fram till 2011 rör det sig om 50.000 personer.
Den främsta orsaken är de nya hårdare reglerna som infördes den 1 juli 2008.
Göran S

DEBATTINLÄGG

Jag har haft två debattinlägg i Borås Tidning.
Den 8 juli med rubrik "Låt läkarna få avgöra vem som är arbetsför"
samt
den 7 augusti me rubrik "Skäll inte bara på Försäkringskassan"
Göran S

VAJE BEDÖMNING ÄR VIKTIG

Socialstyrelsen;
Läkaren skall tydligt dokumentera sin bedömning. Det gäller även vid förnyat ställningstagande. Förlängning av en sjukskrivning ska alltid ske på grundval av ny bedömning av sjukdom och funktionstillstånd.
Alltså inte hänvisa till tidigare intyg.
Göran S

ANSTÅND MED YTTRANDETID

Ibland kan det uppstå en situation då du behöver ytterligare tid för att smala in, sammanställa och skicka in handlingar till Försäkringskassa eller Länsrätt.
Det kan då förekomma att du får ett negativt besked. Begär då ett skriftligt beslut på detta så visar det sig att det är ganska lätt att få anstånd.
Göran S

CHEFER VILL INTE KÄNNAS VID NEDPRIORITERING

Intressant artikel i Sydsvenskan den 28 juni 2009.
htpp:sydsvenskan.se/sverige/article448999/Chefer-vill-inte-kännas-vid-nedprioritering