onsdag 19 december 2012

FIBROMYALGINYTT

I förbundets tidning kommer från nästa nummer att finnas med
en spalt "Fråga Göran" där jag ska försöka besvara frågor som
inlämnas till Fibromyalgiförbundet

Göran S

SAMSJUKLIGHET

Om det förekommer flera diagnoser är det viktigt att läkaren anger
att det finns en samsjuklighet.


Samsjuklighet;

Det finns en osäkerhet bland handläggarna hur beslutsstödet ska tillämpas bl a i situationer där den försäkrade har fler diagnoser.
23 % av handläggarna har inte deltagit i utbildning. Av de som deltog ansåg 28 % att utbildningen höll låg kvalitet.
Beslutsstödet är inte ett beslutsunderlag för bedömning av rätt till sjukersättning utan bör i stället ge en impuls till utredning med läkarna.
Samsjuklighet är en förekomst av olika sjukdomar, skador eller symtom och kan vara en faktor som gör att det inryms i begreppet – allvarlig sjukdom/skada.

Det finns en individuell spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga. Detta kan vara grund för avsteg. Samsjuklighet kan vara en annan.

Göran S

Intressant dom

I dom från Förvaltningsrätten blev resultatet att
tre nämndemän godkände men rådmannen, ordföranden
meddelade skiljaktig mening.

Alltså, trots att ordföranden ville ge avslag så fick
min kund godkänt sitt ärende om sjukersättning.

Göran S

tisdag 18 december 2012

Anamnes


Anamnes – Patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess förebud.

Vid dessa diagnoser blir det anamnestiskt som behandlande läkare tror på och därmed intygar med sin medicinska kunskap hur resp diagnos påverkar hälsotillståndet.
 
Göran S

Anpassade arbetsuppgifter


ANPASSADE ARBETSUPPGIFTER;

Om man har nedsatt arbetsförmåga, så kan man inte alltid bedömas i förhållande till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. När en person på grund av medicinska besvär endast klarar mycket anpassade arbetsuppgifter, krävs det, att en sådan anställning verkligen erbjuds, för att Försäkringskassan skall kunna neka sjukpenning.

Detta enligt ett utslag från Regeringsrätten.
 
Göran S

Socialstyrelsens beslutsstödSocialstyrelsens medicinska beslutsstöd gäller inte vid sjukersättning.

Kammarrätten i Göteborg har tydligt fastslagit i dom, mål nr 5927-10.

Beslutsstödet är riktlinjer för hur lång sjukskrivning som kan vara lämplig vid olika sjukdomar. Beslutsstödet är alltså inte tillämpligt i ärenden som rör sjukersättning. Ska bara användas när det gäller rätt till sjukpenning.
 
Göran S

SANNOLIKT!!!Beviskrav

Av 3 kap. 8 § AFL framgår att den försäkrade ska till Försäkringskassan inge läkarintyg för att styrka nedsättningen av arbetsförmåga på grund av sjukdom. Enligt Förvaltningsrättens mening innebär rekvisitet ”styrka” inte att beviskravet skulle vara högre än ”sannolikt”. Frågan är således om det är sannolikt att arbetsförmågan på grund av sjukdom är nedsatt.

Kammarrättens i Jönköping dom den 3 augusti 2011, mål nr 1538-11
Beviskravet – dvs graden av vad som krävs för att något ska anses bevisat är att det är tillräckligt att det är sannolikt för att förutsättningarna för sjukersättning ska vara uppfyllda.

Göran S