torsdag 8 december 2011

STADIGVARANDE M M


Det
är ogörligt i dagens läge att bedöma hur lång tid arbetsförmågan kommer att
vara nedsatt, troligen år framöver. Arbetsträning och andra åtgärder har inte
kunnat ge önskat resultat trots dokumenterad vilja att komma tillbaka i arbete.
Någon specifik medicinsk behandling torde inte kunna förbättra tillståndet.

Det
framgår av förarbeten till lagen (prop 2007/08:136 s. 88 och s. 103) att det
inte krävs absolut kunskap om att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Det
räcker med att det med största sannolikhet framgår att nedsättningen av
arbetsförmågan är bestående. Tanken bakom bestämmelsen i 33 kap. 17 §
socialförsäkringsbalken är att FK ska göra en förnyad utredning minst vart
tredje år för dem som fått sjukersättning tills vidare enligt de regler som
gäller från och med juli 2008 måste vara att det trots viss osäkerhet om
varaktigheten ska finnas en möjlighet att få sjukersättning.

Bedömningen
av om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt eller om ytterligare
rehabilitering kan leda till att någon arbetsförmåga återfås eller om
ytterligare rehabilitering kan leda till att arbetsförmågan återfås måste utgå
från den kunskap som är tillgänglig vid prövningstillfället. Det kan rimligen
inte vägas in att det i framtiden skulle kunna komma fram behandlingsmetoder
eller arbetshjälpmedel som gör att arbetsförmågan kan återvinnas.

Avgörande
vid bedömning om det föreligger nedsatt arbetsförmåga är inte diagnosen utan de
besvär och symtom som uppvisas och hur dessa påverkar arbetsförmågan som är
avgörande för bedömning om det föreligger en nedsatt arbetsförmåga.

Det
finns ingen medicinsk behandling som kan förbättra hälsotillståndet.

Begreppet
stadigvarande nedsatt arbetsförmåga ska tolkas så att nedsättningen förväntas
kvarstå under all överskådlig framtid. Det finns inte varken i lagtext eller
motiv stöd för att ställa upp krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt
eller fram till pensionsåldern (Se Högsta förvaltningsdomstolens domar den 19
oktober 2011 i mål nr 4686-10 och 242-11).

FK
har inte fört något resonemang angående vilka rehabiliteringsåtgärder som
skulle kunna leda till att jag återfår ytterligare arbetsförmåga eller inom vilket
tidsperspektiv en sådan förbättring i så fall skulle kunna uppnås.
Göran S

REHABILITERING


Om
behandlande läkare anser att rehabiliteringsmöjligheter är uttömda får det
anses åligga FK att visa att det fortfarande finns möjligheter att genom
rehabilitering återfå någon arbetsförmåga.
Göran S

FÖRSÄKRINGSKASSANS REHABILITERINGSANSVAR


Försäkringskassans
rehabiliteringsansvar

FK,s hemsida anges följande;

Vi på Försäkringskassan har ett övergripande ansvar för att samordna åtgärderna och se till att dina behov tillgodoses.
Försäkringskassan har ansvaret att uppmärksamma ditt behov av rehabilitering.
Vi ska också ta initiativ till, samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs.
Vi kan också vid behov stödja dig i din kontakt med myndigheter och andra så att du får den hjälp med rehabilitering som du behöver.
Göran S

KAMMARRÄTTEN

Vid negativ dom från Förvbaltningsrätten begär man prövningstillstånd för att överklaga till Kammarrätten.
Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen.
Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i Kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.
Göran S

FÅR MAN ARBETA NÄR MAN HAR SJUKERSÄTTNING?

I ett beslut från FK den 26 november 2011. Gäller ett av mina ärenden.
FK skriver "Försäkringskasssan bedömde att arbetsinsatsen, bisysslorna och inkomsterna sammantaget inte översteg en åttondel av heltid och därmed inte påverkade rätten till sjukersättning".
Glöm dock inte att informera FK
Göran S

?????

Jag har just skrivit ett ärende där det i medicinska underlag framgår att min kund sedan många år haft depressiva besvär. 2008 avled hennes make akut och enligt läkarutlåtande ökade depressionen. Två år senare gifte hon om sig och flyttade till en annan ort.
FK skriver då i sitt yttrande att uppgifterna är motsägande - ökad depression på grund av tidigare makes död, omgift och flyttat till annan ort!!!
Göran S

NY ANSÖKAN TROTS PÅGÅENDE ÄRENDE

Jag har börjat informera mina kunder om att när ett ärende "vandrar" vidare i processen så är man "friskförklarad" hos FK.
Jag anser då att man kan göra en ny ansökan om sjukersättning för att inte förlora tid.
Idag har jag träffat en kund där vi har ett ärende för överklagan hos Förvaltningsrätten. Det gäller tid från och med september 2010.
Han gjorde en ny ansökan med de underlag vi hade och fick godkänt direkt med sin ansökan från och med februari 2011.

KAMMARRÄTTEN

För några veckor sedan var jag med som ombud vid muntlig förhandling hos Kammarrätten i Jönköping.
Jag fick en positiv känsla att nämndens ledamöter fick bättre förståelse för ärendet.
Min kund/klient/huvudman fick först själv med egna ord berätta. Därefter fick jag ställa frågor till henne. FK,s representant fick yttra sig och hade egentligen inbte mycket att komma med men försökte med en detalj som överhuvudtaget inte varit uppe till diskussion i ärendet. Eftersom jag inte var förberedd på den frågan så blev det som vanligt. När vi var på väg hem så klarnade det. Jag skrev då till Kammarrätten och förklarade samt gav en skriftlig komplettering.
Göran S