fredag 6 december 2013

Time-out

Sticker till Teneriffa söndag 8 december, åter 20 december.
Göran S

torsdag 7 november 2013

Anpassat arbete, skyddat arbete, lönebidragsarbete, Samhall

FK - För att kunna få sjukersättning ska arbetsförmågan vara nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till alla förekommande förvärvsarbeten på arbetsmarknaden inklusive anställning med lönebidrag, skyddade arbeten anpassade arbeten och anställning hos Samhall.

Det är en standardskrivning i Försäkringskassans beslut.

Jag brukar använda nedanstående text för att förklara vad som avses;


Arbetsuppgifter som Samhall har att tillgå är främst lokalvård och fastighetsskötsel.

Arbetsuppgifterna på Samhall är betydligt krävande.

Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare kan komma till stånd när en offentlig arbetsgivare efter anvisning från Arbetsförmedlingen anställer en person med ett socialmedicinskt funktionshinder eller en person som har långvarig och svår psykisk sjukdom och som tidigare inte haft kontakt med arbetslivet eller varit borta från det under längre tid.

OBS! Socialmedicinskt funktionshinder, svår psykisk sjukdom. 

AF har också möjlighet att bevilja anställningsstöd hos annan arbetsgivare för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, s.k. lönebidrag. För att en anställning med lönebidrag ska kunna komma till stånd måste det finnas en dokumenterad arbetsförmåga som kan tas tillvara. Utifrån arbetsförmågan och de begränsningar som personen har anpassas arbetsuppgifterna och arbetssituationen.

För att få denna möjlighet krävs således en funktionsnedsättning/arbetshandicap.

Göran S

"Kladda" inte på besluten

Det förekommer ibland att det skrivs kommentarer och synpunkter på besluten. Det blir en aning rörigt eftersom jag bifogar beslutet till omprövning och överklagan.

Ta då i stället en kopia och "kladda" på den.

Göran S

"Second opinion"

Det förekommer att Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR, (Försäkringskassans läkare) har yttrat sig i ett ärende.


Processjuridiska enheten/Göteborg, 2009-11-27, mål nr 1954-09;

Försäkringsmedicinsk Rådgivares roll;

De Försäkringsmedicinska rådgivarna har inte något beslutsmandat utan utgör enbart ett stöd i handläggningen i de fall sådant behövs som exempelvis då Försäkringskassans handläggare är osäkra på vad som kan läsas ut av de medicinska underlagen eller är osäkra på om underlaget behöver kompletteras.
En förutsättning för att kunna bedöma en patients funktionsnedsättning och arbetsoförmåga är att träffa och undersöka patienten. På detta vis får patienten en möjlighet att utveckla sin berättelse samtidigt som läkaren får en möjlighet att ställa kompletterande frågor och göra en ordentlig undersökning.
Att, som Försäkringskassan medicinska rådgivare, fälla omdömen om en patient enbart utifrån journaler är inte vad läkarna är utbildade för.
Socialstyrelsen har varit mycket tydlig på denna punkt och i ett fall fick en distriktsläkare en varning när han skrev utlåtande om en patient som han varken träffat eller undersökt.
Det är därför märkligt att ge företräde åt en försäkringsmedicinsk rådgivare som varken träffat eller undersökt patienten, framför de läkare som vid ett eller flera tillfällen träffat och undersökt patienten.
FMR påtar sig dessutom en helt annan roll genom att göra bedömningar och antaganden.
”Försäkringsmedicinsk rådgivare är expert inom försäkringsmedicin och tolkar det befintliga medicinska underlaget åt Försäkringskassan, som beslutar med stöd av samtliga underlag.”
 skulle underlaget vara tillfyllest för att ta beslut.
Om FMR gör en annan bedömning än behandlande läkare så måste han/hon redovisa varför han/hon anser att behandlande läkare har gjort en felaktig bedömning.

Om du inte är nöjd med FMRs yttrande har du möjlighet att få ditt ärende prövat av annan FMR,
"second opinion".
Även om Försäkringskassan inte är positiva till detta så ställ ändå krav.
Jag har i några ärenden fått bedömning och yttrande av annan FMR med bra resultat.

Göran S

onsdag 23 oktober 2013

MUNTLIG FÖRHANDLING

Jag var igår i Uppsala på en muntlig förhandling där min kund hade med sig sin hustru som förklarade för rätten hur min kund fungerar, eller snarare inte fungerar, hemma.
Vi hade dessutom med behandlande läkare som vittne via telefon.

Det känns mycket bra med muntlig förhandling då det blir en människa i stället för en bunt handlingar.

Tidsmässigt max 60 minuter.

Göran S

fredag 11 oktober 2013

Komplettering av dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om du ska komplettera ditt ärende så kan du skriva inledningsvis t.ex


Prejudicerande dom

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 8 oktober 2013,

 mål nr 7151-12

”En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen förtydligar reglerna.

Allt fler har blivit utförsäkrade under de senare åren. Människor som tidigare haft rätt till sjukersättning vid långvarig sjukdom, det som tidigare kallades förtidspension, har utförsäkrats när lagen tolkats från fall till fall.

-          Det allra viktigaste är att HFD klargör att tidigare sjukhistorik, särskilt om den varit

 lång, har en stor betydelse för att avgöra om man har rätt till sjukersättning. Det har varit väldigt oklart tidigare.

Flera av de som tidigare blivit utförsäkrade kan nu omprövas med den nya domen. Tidigare har vissa sjukdomsbesvär inte kunnat ge rätt till sjukersättning men med den nya domen handlar det snarare om sjukperiodens längd än om vad symtomen består av.

Sedan förra hösten har vi sett att man mycket väl kan se det på det här sättet – att har sjukdomsbesvären funnits länge och om rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda så kan det jämställas med ett sådant tillstånd att man har rätt till sjukersättning, säger Eva Nordquist, chefsjurist på Försäkringskassan.”
 
Skriv även att domen har stor betydelse för utgången av ditt ärende.

Domen kan du hämta från Högsta förvaltningsdomstolens hemsida.

Göran S

torsdag 10 oktober 2013

Ytterligare Aftonbladet

Aftonbladet den 10 oktober 2013, Ledare

I mitten av september kom regeringens budgetproposition. Här kan man läsa hur Anders Borg tänker sig att Sverige kommer att utvecklas under de kommande åren.

Det är inga glada toner. Fler kommer att behöva sjukpenning. Fler kommer att behöva sjukersättning. Fler under 30 år kommer att behöva aktivitetsersättning (sjukersättning för de som är över 30 år).

I rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, IFS, visar det sig att en av fyra - omkring 10 000 personer - kom tillbaka till sjukförsäkringen efter tre månader. Lika många återvände inom ett år. Som utförsäkrade hamnade de hos Arbetsförmedlingen och fick pengar från a-kassa eller socialbidrag.

Det innebär att du som får avslag från Försäkringskassan måste kämpa med omprövning, överklagan och prövningstillstånd.

Göran S

Fler kan få sjukersättning

Det var rubriken i Aftonbladet den 10 oktober.
Ny dom kan rädda utförsäkrade. Nu kan det bli lättare att få sjukersättning.
En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen, 2013-08-10, mål nr 7151-12, förtydligar reglerna.

Allt fler har blivit utförsäkrade under senare åren. Människor som tidigare har haft rätt till sjukersättning vid långvarig sjukdom, tidigare kallades förtidspension, har utförsäkrats när lagen tolkats från fall till fall.
En ny dom förtydligar reglerna;

Det allra viktigaste är att Högsta förvaltningsdomstolen klargör att tidigare sjukhistorik, särskilt om den varit lång, har en stor betydelse för att avgöra om man har rätt till sjukersättning.

Flera av de som tidigare har blivit utförsäkrade kan nu omprövas med den nya domen. Tidigare har vissa sjukdomsbesvär inte kunnat ge rätt till sjukersättning. Men med den nya domen handlar det snarare om sjukdomsperiodens längd än om vad symtomen består av.

Sedan förra hösten har vi sett att man mycket väl kan se det på det här sättet - att har sjukdomsbesvären funnits länge och om rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda så kan det jämställas med ett sådant tillstånd att man har rätt till sjukersättning, säger Eva Nordquist, chefsjurist på Försäkringskassan.
Källa www.aftonbladet.sde/nyheter/article17630582.ab

Om du har ett pågående ärende så kan du komplettera med nämnda dom.
Har du inget pågående ärende men har fått avslag tidigare så gör en ny ansökan och använd domen.

Göran S

Muntlig förhandling

Den förhandlingen jag skrev om för ett tag sedan där två läkare var med som vittnen via telefon blev ett positivt resultat. Förvaltningsrätten ändrade Försäkringskassans beslut och beviljade hel sjukersättning.

Den 22 oktober ska jag till muntlig förhandling i Uppsala.

Göran S

onsdag 18 september 2013

MUNTLIG FÖRHANDLING

Ny muntlig förhandling vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 18 sep 2013.
Denna gång med inkallade vittnen, två specialistläkare, som också var behandlande läkare till min kund.
Vittnena fick framföra sina synpunkter per konferenstelefon. Fungerade riktigt bra.
Såväl jag som Försäkringskassan och rättens ordförande kunde ställa frågor till läkarna.
Göran S

torsdag 5 september 2013

KAMMARRÄTTEN, MUNTLIG FÖRHANDLING

Jag var idag, 5 sep 2013, med "kund" på muntlig förhandling på Kammarrätten i Göteborg.
Jag som ombud, min kund¨, representant från Försäkringskassan.

Ordförande i rätten inledde med att de har all skriftlig dokumentation och att den muntliga
förhandlingen innebär en komplettering av ärendet.

Jag, som ombud, fick inleda med att föra min kunds talan vad vi ansåg om Försäkringskassans inställning.
Försäkringskassans representant fick redogöra för deras synpunkt och motivering till avslag.
Jag fick möjligheten att bemöta Försäkringskassans inlägg.
Försäkringskassan fick bemöta mitt inlägg.
Jag fick ställa frågor till min kund som kort fick redogöra för vad han ville få fram.

Min uppfattning av processen var att det var mycket positivt att få träffa rätten och framföra muntligt och bli en människa av "kött och blod" i stället för en mängd papper.

Jag fick även positiva "vibbar" att det var till "vår" fördel.

Dom meddelas inom fyra veckor.

Göran S

lördag 31 augusti 2013

FÖR ALL ÖVERSKÅDLIG FRAMTID

I ett ärende skrev läkaren när det gällde prognos för ansökan om sjukersättning "för överskådlig framtid". Försäkringskassan skrev i sitt beslut "Det är inte detsamma som att arbetsförmågan ska vara nedsatt för all överskådlig framtid".

Alltså oerhört noga med ord.

Göran S

söndag 28 juli 2013

SEMESTER - TIME OUT

Hej
Som pensionär omfattas jag inte av semesterlagen men å andra sidan så är jag "ledig" 52 veckor per år.
Tar dock nu en "time-out". Åker till Finland den 29 juli och är åter den 7 augusti.
Göran

onsdag 24 juli 2013

SÖKA RÄTTTSHJÄLP

Jag har haft kunder som sökt rättshjälp för kostnader i samband med ärenden som rör Försäkringskassan.

Vid samtal med Rättshjälpsmyndigheten fick jag bra och tydlig information vad som gäller.

Ansökt belopp ska uppgå till ett halvt basbelopp, ca 25.000 skr.
Vid omprövning till Försäkringskassans omprövningsenhet skickas ansökan tillsammans med begäran om omprövning.
Vid överklagan till Förvaltningsrätten skickas ansökan tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten.
Vid prövningstillstånd för överklagan till Kammarrätten skickas ansökan tillsammans med prövningstillståndet till Kammarrätten.

Men...
vid samtal med trevlig person på Kammarrätten så ska det vara synnerligen starka skäl att få rättshjälp för ärenden som rör Försäkringskassan.
Praxis innebär att det blir avslag.

Men...
det innebär inte att det är helt "kört" utan att pröva.

Göran S

söndag 30 juni 2013

Omprövning, Överklagan, Prövningstillstånd

Den normala processen är att vid ansökan får du "oftast" avslag som ska omprövas till Försäkringskassans omprövningsenhet.
Vid avslag där, tyvärr också vanligt, så gäller överklagan till Förvaltningsrätten. Där ökar chanserna till ett godkännande.
Vid avslag hos Förvaltningsrätten gäller att begära prövningstillstånd till Kammarrätten.

Om du undrar varför ett ärende som ska överklagas till Kammarrätten ändå ska skickas till Försäkringskassans omprövningsenhet så är det enbart för att de ska kolla att ärendet inkommit i rätt tid och att det är undertecknad. Med andra ord att allt är OK. FK gör ingen värdering/bedömning utan skickar det vidare.

Eftersom det tyvärr oftast blir avslag hos Försäkringskassan och så gott som alla ärenden går vidare till Förvaltningsrätten kan det var värt att pröva om du själv kan göra den första omprövningen.
Självklart gör jag den gärna men det kan också vara bra att jag används vid nästa steg, överklagan till Förvaltningsrätten.

Göran S

FK - "inget nytt har tillkommit"

Det förekommer att det finns ett läkarutlåtande  t.ex. december 2011.
I december 2012 skriver läkaren ett nytt utlåtande men kopierar det som skrevs
2011.
Försäkringskassan brukar då kommentera i sin motivering till avslag med att
inget nytt har tillkommit.
Om du råkar ut för sådan situation så förklara för FK att det innebär att du har
kvar samma besvär. Det måste inte tillföras något nytt. Det framgår av datum
för det nya utlåtandet att besvären kvarstår.
Det har varit svårt att få Försäkringskassan att inse att det inte måste tillkomma
ny text i utlåtandet.
Göran S

tisdag 21 maj 2013

Läkarbesök

Var idag på läkarbesök med kund på Vårdcentral i Mölndal.
Jag var med för att förklara lite om text i läkarutlåtande för sjukersättning.
Vissa ändringar gjordes.
Göran S

Projekt Boomerang", Barn till ensamma mammor

Jag ska för fjärde året till Fryshuset i Stockholm för att hjälpa behövande i projektet.

Göran S

+++Förvaltningsrätten i Göteborg+++

Jag var med kund på muntlig förhandling hos Förvaltningsrätten i Göteborg torsdagen den 16 maj.
Måndag den 20 maj fick "vi" beslut/dom att de ändrade Försäkringskassans beslut och beviljade
sjukersättning.
vi fick information att det kunde ta upp till fyra veckor innan beslut/dom.
Dagen efter den muntliga förhandlingen var beslutet/domen klar och skickades med post.

Sens moral - om ni har möjlighet, så begär muntlig förhandling. Det finns inget att förlora. Det
är inte heller någon kostnad.

Göran S

lördag 18 maj 2013

"Gamla" uppgifter

Det förekommer att läkarna i stället för att skriva nytt läkarutlåtande endast kopierar föregående utlåtande.
Försäkringskassan kan då i sin motiering till avslag skriva att det inte har tillförts några nya uppgifter.

Det borde egentligen räcka med att ett nytt datum för utskrift skulle innebära att Försäkringskassan borde inse att det innebär att samma tillstånd fortfarande föreligger.
Be läkaren tillägga under "Övriga upplysningar" t ex

”Dagens intyg beskriver i huvudsak sedan tidigare kända förhållanden. Intyget utfärdas med anledning av att patienten nu söker hel sjukersättning. Detta bedöms vara realistiskt då patienten under lång tid inte v isat några tecken på att kunna återgå i arbete av något slag.”

Göran S

torsdag 16 maj 2013

Muntlig förhandling

Jag var som ombud med kund på Förvaltningsrätten i Göteborg 16 maj.
Det blev positivt då min kund inför domare och nämndemän redogöra
för sina besvär.
De fick en verklig bild av hur min kunde hade det. Hon blev en person
i stället för en bunt papper.
Försäkringskassans representant hade inte mer att komma med än vad de
tidigare angett i sitt avslagsbeslut.
Jag kan verkligen rekommendera att begära muntlig förhandling.

Göran S

PS Återigen två lyckliga har kontaktat mig idag som fått OK på sin
ersättning. En från Kammarrätten och den andra direkt vid Försäkringskassans
omprövningsenhet.

onsdag 15 maj 2013

Projekt Boomerang, Stockholm

Jag har åter blivit inbjuden till projektet i Stockholm, Fryshuset, den 25 maj 2013.
Projekt "Barn till ensamma mammor"

Göran S

SKYDDA SGI

För att skydda sin SGI ska man när man blir utförsäkrad, får avslag ersättning, omedelbart anmäla sig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
Man registreras då i olika koder.
Kod 11 - aktivt arbetssökande
Kod 14 - arbetssökande med förhinder.

I dessa fall har Försäkringskassan inte accepterat de som registreras i kod 14 med resultat att man har blivit "0-klassad" - ingen SGI - ingen sjukpenning.

Det finns en möjlighet att ta strid om situationen uppstår.
Högsta förvaltningsdomstolen har i mål 104-10, den 26 januari 2011 att "En person som är inskriven hos Arbetsföremedlingen ska anses anmäld enlig 3 kap. 10 c § får till följd att det saknar betydelse vilken sökandekategori personen placerats i. Om personen i fråga, vid tidpunkten för den första dagen i sjukperioden, kan antas ha varit beredd att anta erbjudet arbete om han eller hon inte varit sjuk bör kraven vara uppfyllda oavsett i vilken sökandekategori den försäkrade placerats i.

I intern information på Arbetsförmedlingen framgår
  • Personens SGI är skyddad om personen första vardagen efter aktivitetsstödets sista dag börjar arbeta i sin vanliga omfattning, anmäler sig och aktivt söker arbete hos Arbetsförmedlingen eller gör sjukanmälan.
När programmet (på AF) avsluts ska personen kvarstå i sökandekategori 14 om han/hon är helt arbetslös. Försäkringskassan har säkerställt interna rutiner om att de ska kontakta Arbetsförmedlingen för att utreda skälet till att personen är placerad i sökandekategori 14 före eventuell indragning av personens SGI - "0-klassning".
Försäkringskassan har inte rätt att avgöra om personen är aktivt arbetssökande. Det avgör Arbets-
förmedlingen. Arbetsförmedlingen kan bedöma att personen är aktivt arbetssökande oavsett sökandekategori.

Göran S

tisdag 12 mars 2013

AKTIVITETER

En liten ökning med inströmning av ärenden kan märkas.

Var med en kund på Försäkringskassans kontor fredagen den 8 mars.
Besökte en kund i Helsingborg fredagen den 8 mars.
Var med en kund på Arbegtsförmedlingen i Uddevalla den 12 mars
Göran S

måndag 25 februari 2013

FÖRSÄKRINGSKASSAN GER "RABATT"


Den som har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning kan få ett förmånsintyg utfärdat av Försäkringskassan. Intyget kan användas för att få rabatter på t ex buss eller tåg.
Däremot kan den som har aktivitetsstöd, som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, inte få något sådant intyg.
Den som har ålderspension eller premiepension och vill ha ett intyg ska vända sig till Pensionsmyndigheten
(Källa; TT Spektra)

Göran S

onsdag 13 februari 2013

Journalanteckningar

Det finns anledning att åter påminna om att om du har ärende med Försäkringskassan så kan det vara bra att begära Försäkringskassans journalanteckning som rör ditt ärende.
Du har enligt Förvaltningslagen rätt till anteckningrna

Göran S

tisdag 12 februari 2013

ELÖVERKÄNSLIG - SJUKDOM

Kammarrätten i Jönköping
I dom 2012-11-05 i mål 3350-11 har Kammarrätten i Jönköping kommit fram till att en elöverkänslig kvinnas medicinska tillstånd ska bedömas som sjukdom och att hon har rätt till sjukpenning. I strid mot vad tidigare instanser kommit fram till anger Kammarrätten att den omständigheten att det saknas objektiva fynd som styrker elöverkänslighetssymtom, inte ksa tillmätas någon avgörande betydelse i denna typ av mål.
D_en elöverkänsliga kvinna hade åberopat olika läkarintyg där det angavs att hon hade allvarliga elöverkäsnlighetssymtom. Hon kan, enligt intygen, inte vistas i miljöer där det finns el, inte prata i telefon eller använda dator. Såväl Försäkringskassan som Förvaltningsrätten hade nekat henne sjukpenning, eftersom elöverkänslighet uppgavs vara ifrågasatt inom vetenskapen och det inte redovisades några objektiva undersökningsfynd i läkrintygen.
Kammarrätten gjorde dock en annan bedömning. Utan att gå närmare in på vad som var orsaken till symtomen kom de fram till att besvären i sig ska bedömas som sjukdom i den meningen som avses i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Rätten anförde också:"Avsaknaden av objektiva fynd bör inte tillmätas avgörtande betydelse, eftersom många sjukdomar inte låter sig påvisas objektivt."
Arbetsförmågan ansågs nedsatt i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden, eftersom lämpliga arbeten vid aktuella sjukdomsbesvär ansågs vara mycket sällsynt förekommande på arbetsmarknaden. Därför ansågs den elöverkänsliga kvinnan uppfylla förutsätttningarna för sjukpenning.
I avsaknad av prejudikat från Högsta förvaltningsdomsto´len bör ett färskt Kammarrättsavgörande i denna generellt viktig fråga, om betydelsen av avsaknaden av objektiva undersökningsfynd, bli av stor betydelse för rättstillämpningen.

Göran S

fredag 1 februari 2013

POSITIVA FK-VIBBAR

Kort utdrag ur brev från kund;
"Mycket har hänt sedan Förvaltningsrättens dom. Efter överklagan till Kammarrätten beviljades inte prövningstillstånd.
Jag gjorde en ny ansökan om sjukersättning. En vecka senare ringde min handläggare på FK och frågade om jag ville ha varaktig sjukersättning. Hon skulle i så fall föreslå det vid nästa möte.
Det var nu möjligt eftersom en del regler har blivit ändrade och jag har varit sjuks så länge.
Handläggaren sa att chansen var stor attt jag skulle få sjukersättning eftersom hon föreslåt men astt det måste gå igenom ett möte innan beslutet är taget.
Det är en oerhörd lättnad att få sjukersättning och jag slipper vara stressad över vad som kommer att hända i framtiden".

Det är en av mina kunder som jag försökt hjälpa i nästan två år.
Det är dock inte som handläggaren påstår att det är nya regler. Det handlar om det nya synsätt att FK varit för stränga. Information som meddelades 17 september 2012.

Återigen alltså som jag har informerat om. Fortsätt att göra ny ansökan om sjukersättning och gör det så fort du har fått avslag första gången.

Göran S

FÖRSÄKRINGSKASSAN FÅR HÅRD KRITIK


Svårt att förstå när Försäkringskassan nekar sjukpenning

Pressmeddelande 31 januari 2013

När Försäkringskassan nekar en person sjukpenning är motiveringarna ofta ofullständiga. Det gör det svårare för den som fått nej att argumentera för sin sak. Chansen att sedan få ett beslut ändrat beror på vilket kontor som omprövar det. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

ISF har granskat hur Försäkringskassan informerar när sjukpenning avslås eller dras in och myndighetens rutiner för omprövningar. Varför sjukpenning nekas framgår inte alltid.

– Det handlar både om att den skriftliga informationen är ofullständig och att bedömningen inte är förutsägbar, säger Nina Karnehed, projektledare vid ISF.

Bara ett av tio beslut och fyra av tio omprövningsbeslut förklarar vilka lagliga förutsättningar som gäller för att få sjukpenning. Förklaringar varför man nekas sjukpenning är otillräckliga i en fjärdedel av besluten och i tre fjärdedelar av omprövningsbesluten. Synpunkter från den försäkrade bemöts inte heller i tillräcklig omfattning.

– Om man nekas sjukpenning, måste man förstå varför. Det är avgörande för att man ska kunna acceptera beslutet eller argumentera för att det ska ändras, säger Nina Karnehed.

Granskningen visar också att det inom Försäkringskassan råder olika uppfattningar om vad en omprövning innebär. Trots att ärendena fördelas slumpvis mellan tre kontor, beviljas sjukpenning i olika utsträckning. ISF anser dessutom att det finns goda grunder att ändra fler ärenden än i dag.

– Lika fall måste självfallet behandlas lika. Att ompröva ett beslut måste dessutom alltid innebära att man förutsättningslöst prövar grundbeslutet, avslutar Nina Karnehed.

Granskningsresultaten presenteras i ISF:s rapport ”När sjukpenning nekas” 2013:1. Båda granskningarna är regeringsuppdrag.
Hela rapporten går att lada ner och innehåller 114 sidor

Göran S
 

fredag 11 januari 2013

MISSAT "DEADLINE" FÖR ÖVERKLAGAN

Jag har fått info från en kund där det framgick från LO- TCO Rättsskydd AB i aktuellt fall den 4 december 2012
"Om tiden för att överklaga ett beslut har gått ut, måste Försäkringskassan pröva samma sak på nytt om den enskilde begär det".

Göran S