tisdag 12 februari 2013

ELÖVERKÄNSLIG - SJUKDOM

Kammarrätten i Jönköping
I dom 2012-11-05 i mål 3350-11 har Kammarrätten i Jönköping kommit fram till att en elöverkänslig kvinnas medicinska tillstånd ska bedömas som sjukdom och att hon har rätt till sjukpenning. I strid mot vad tidigare instanser kommit fram till anger Kammarrätten att den omständigheten att det saknas objektiva fynd som styrker elöverkänslighetssymtom, inte ksa tillmätas någon avgörande betydelse i denna typ av mål.
D_en elöverkänsliga kvinna hade åberopat olika läkarintyg där det angavs att hon hade allvarliga elöverkäsnlighetssymtom. Hon kan, enligt intygen, inte vistas i miljöer där det finns el, inte prata i telefon eller använda dator. Såväl Försäkringskassan som Förvaltningsrätten hade nekat henne sjukpenning, eftersom elöverkänslighet uppgavs vara ifrågasatt inom vetenskapen och det inte redovisades några objektiva undersökningsfynd i läkrintygen.
Kammarrätten gjorde dock en annan bedömning. Utan att gå närmare in på vad som var orsaken till symtomen kom de fram till att besvären i sig ska bedömas som sjukdom i den meningen som avses i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Rätten anförde också:"Avsaknaden av objektiva fynd bör inte tillmätas avgörtande betydelse, eftersom många sjukdomar inte låter sig påvisas objektivt."
Arbetsförmågan ansågs nedsatt i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden, eftersom lämpliga arbeten vid aktuella sjukdomsbesvär ansågs vara mycket sällsynt förekommande på arbetsmarknaden. Därför ansågs den elöverkänsliga kvinnan uppfylla förutsätttningarna för sjukpenning.
I avsaknad av prejudikat från Högsta förvaltningsdomsto´len bör ett färskt Kammarrättsavgörande i denna generellt viktig fråga, om betydelsen av avsaknaden av objektiva undersökningsfynd, bli av stor betydelse för rättstillämpningen.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar