lördag 20 november 2010

NYA KONSTIGHETER

I ett ärende har FK underlåtit att ta med tv å viktiga läkarutlåtande i sin utredning och motivering till avslag. Intygen hade kommit till FK i god tid före utredning och beslut.
Min bedömning är att intygen kunde ha en avgörande betydelse.
Nu finns de iofs redovisade i överklagan till Frövaltningsrätten.

I ett annat ärende har FK och försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR, felaktigt i sin utredning och motivering skrivit att "kunden"arbetat 2,5 dagar per vecka och att hon i så fall säkert kunde arbeta mer - avslag.
I redovisade underlag framkom tydligt att hon arbetade torsdag - fredag vrje vecka och tre timmar varannan lördag. en väsentlig skillnad som också, enligt min mening, kunde vari avgörande. Redovisas naturligtvis till Förvaltningsrätten.

Ett tredje ärende har en kund via FK genomgått en "stor utredning av arbetsförmågan. Sju sidor. Undersökningen tog tio minuter och FK har i egen journalanteckning skrivit att man sagt upp avtalet med "institutionen" som gjort undersökningen då fler försäkrade redovisat samma sak. Ändå finns intyget med i utredning och grund för avslagsbeslut.

Jag har även råkat ut för att vid överklagan till Förvaltningsrätten så ska ärendet alltid skickas först till FK som sedan skickar vidare till Förvaltningsrätten. Denna procedur är för att, enligt Förvaltningsrätten, FK ska kolla om ärendet har handlagts riktigt.
Men i några fall när FK har skickat vidare till Förvaltningsrätten så har inte heöa ärendet skickats med. Man har utelämnat en del bilagor.
Jag vet inte heller till vilken Förvaltningsrätt ärendet ska skickas.
Egentligen borde jag skicka till Förvaltningsrätten som i sin tur har kontakten med FK
För denna gången
Göran S

tisdag 16 november 2010

ÄRENDEMÄNGD

Fortsatt inströmning av ärenden.
Det innebär också att jag kan vara svår att nå per telefon och det är då lättare att skicka mail.
info@goransoderlund.se
Göran S

ANNONS I BORÅS TIDNING

Det har under en tid förekommit en annons i Borås Tidning om någon som hjälper med omprövn ing, överklagan av ärenden som rör Försäkringskassan.
Jag har fått frågan om det är jag som annonserar men så är inte fallet. Jag vet inte vem det kan vara men det behövs många som hjälper till,
Göran S

FK,s MOTIVERING TILL AVSLAG

Den genomgående motiveringen till avslag är oftast;
De/det medicinska underlaget styrker inte nedsättning av arbetsförmågan med minst en fjärdedel samt att samtliga rehabiliteringsåtgärder inte är uttömda.

Detta oavsett vad som finns i de medicinska underlagen.
Det gäller då att få läkaren att skriva ett nytt, övertydligt utlåtande, tyvärr. Detta irriterar läkarna och relationen kan bli svårare.
Men det är också så att läkarna fortfarande använder en del småord, som har stor betydelse.
Nämligen när de ska bedöma varaktighet så smyger det sig in kanske, eventuellt, för närvarande, idag, troligen, möjligen och liknande.

För FK innebär det avslag på begäran om sjuk- eller aktivitetsersättning.

Om läkaren har svårt att ange varaktigt, livslångt, för all framtid så är det i verkligheten så att det i praktiken handlar om tre år då det är sagt att det ska göras en omprövning. Läkarna ska dock, om de anser varaktig, skriva varaktigt och kanske till och med förstärka med livslångt, för all framtid.
Göran S

UTMATTNINGSSYNDROM

bt.se den 16 nov 2010.
En intressant artikel.
Göran S

INTRESSANT FIKASTUND

Den 12 nov träffade jag och Emil riksdagsledamoten Jan Ericson, Arbetsmarknadsutskottet och Socialförsäkringsutskottet.
Givande information och Jan ville ha information av oss hur "verkligheten" ser ut, vilka problem vi upplever som stora, läkarnas intyg, diagnoser m m
Göran S

FK-PROCESSEN

Vid ansökan om sjukersättning är det mer vanligt än ovanligt att det blir ett avslag.
När beslut kommer gäller att ompröva beslutet inom två månader.
Vid avslag, som också är mer vanligt än ovanligt, överklagar man till Förvaltningsrätten. Ytterligare två månader.
Den överklagan ska skickas till Försäkringskassan som avge ett yttrande till Förvaltningsrätten.
Detta yttrande skickas till "dig" för att du ska få yttra dig över FK,s yttrande. Därefter beslut från Förvaltningsrätten.
Om avslag - begära prövningstillstånd hos Kammarrätten. Ytterligare två månader.
MEN GE ALDRIG UPP FÖRRÄN SISTA INSTANS HAR SAGT SITT.
DET HANDLAR OM DIN FRAMTID OCH DU MÅSTE, TROTS BESVÄR ORKA.
Göran S

DHR, GÖTEBORG

Jag har besökt DHR lokalavdelning i Göteborg, VU samt styrelsemöte
Göran S

FIBROMYALGI

I senaste numret av Fibromyalginytt finns en helsida om vårt lill "team" som hjälper till med rådgivning, omprövning och överklagan av beslut.
Göran S

KLAGA PÅ PENSIONSBESLUT INGEN IDÉ

Från bt.se och Dagens Nyheter
Allt fler får bakslag när de överklagar Försäkringskassans beslut om sjuk- och aktivtetsersättning. Samtidigt är det något fler än i fjol som vänt sig till Förvaltnngsrätten för att överklaga.
Av hittills 8757 klagande i rätten har 393 fått rätt, skriver Dagens Nyheter.

Intressant i sammanhanget är att det känns som att FK är "beordrade" att ge avslag. Det svaret har jag fått av flera, oberoende av varandra. Jag har också fått siffran att det är ca 6 % som drabbas och alltså måste överklaga till Förvaltningsrätten.

För att öka möjligheten att få rätt i Förvaltningsrätten gäller det att bemöta FK,s avslag med bra, övertydliga läkarutlåtande och faktauppgifter.
Göran S

PROJEKT FRYSHUSET

Efter att ha varit på Fryshuset i Stockholm tidigare så var jag inbjuden till Fryshuset i Göteorg den 30 oktober.
Det gäller ett projekt "Barn till ensamma mammor".
Inbjudna blir representanter från olika myndigheter, skattemyndighet, jurister, försäkringskassan eller sådqana som kan tänkas ha information att lämna.
Ny inbudan till Stockholm den 27 november.
Projektet vänder sig främst till ensamståenda mammor och barn som lever under ekonomiska svårigheter och annan utsatthet.
Verksamhetsansvarig;
Stockholm - Fatima Åsard, 08-691 72 20 fatima.asard@fryshuset.se
Göteborg - Sara Azzazi, 0739-50 24 34 sara.azzazi@fryshuset.se
Göran S