måndag 31 maj 2010

FLER ÅTERVÄNDER TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN

(TT och Borås Tidning 30 maj 2010)

Det är ännu fler som återvänder till FK än vad som tidigare rapporterades.
Förutom de 5000 som sökt sjukpenning är det 500 som också söker sjukersättning.
Göran S

MÅNGA SJUKA TILLBAKA I JOBB

(TT och Borås Tidning 28 maj 2010)

Efter fyra månader hade 1701 av 13000 arbete och socialförsäkringsministerna är mer än nöjd. Utfallet har blivit bättre än väntat (?????).
Enligt Försäkringskassans prognoser skulle 38 % åteföras till sjukförsäkringen. Det ser nu ut att bli 34 %.
Flertalet som lyckades ta sig tillbaka till arbetsmarknaden har fått arbete med olika stöd. Den största gruppen 983 personer har lönebidrag eller jobbar på Samhall. 333 personer har fått nytt arbete utan stöd och drygt 100 personer arbetar hos den gamla arbetsgivaren.
Igår (27 maj) beslutade regeringen att sjukskrivna som går över till arbetslivsintroduktionen inte behöver ansöka om tjänstledighet för att ta del av A-kassa.

Men det är ändå 5000 personer som försökt att få sjukpenning på nytt.
1701 av 13000 har fått arbete, 983 med lönebidrag (tidsbegränsat).
Återstår alltså många som fortfarande har problem.
Göran S

onsdag 26 maj 2010

DET BÖRJAR BLI MYCKET NU

Tyvärr måste jag stoppa inflöde av nya ärenden fram till 1 juli, inledningsvis.
Kontakta Emil Svensson för hjälp, telefon 0738-34 07 47.
Han har telefontid måndag - fredag kl 08.00 - 17.00
Göran S

måndag 24 maj 2010

FRYSHUSET - BARN TIL ENSAMMA MAMMOR

Lördagen den 29 maj arrangeras en mässa på Fryshuset i Stockholm för medlemmar i ett projekt "Barn till Ensamstpende Mammor". Projektet har ett medlemsantal på 744 mammor och barn i Stockholm och ca 100 i Göteborg.
Till mässan inbjuds olika samarbetspartners som t ex Försäkringskassan, Kronofogden, jurister, Arbetsförmedlingen, banker, hälsocoacher, barnpsykologer, Rotary m fl.
Även jag fick inbjudan att närvara och kommer att finnas där tillsammans med min "adept" Emil Svensson.
Verksamhetsansvarig är Fatima Åsard, 08-691 72 20 0739-50 22 20
Göran S

ALLT FLER NEKAS SJUKPENNING

Antalet som nekas sjukpenning har ökat kraftigt. Över 8000 personer har hittills i år antingen fått avslag eller fått sin sjukpenning indragen.
Förklaringen, enligt Försäkringskassan, är de nya sjukreglerna och att arbetwsförmågan utreds bättre.
Källa: Försäkringskassan
Artikeln hämtad från Hallands Nyheter 15 maj 2010
Göran S

söndag 9 maj 2010

FÖRSÄKRINGSKASSANS ANSVAR

Försäkringskassan administrerar den svenska socialförsäkringen.
Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet och gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Målet är att bevara tryggheten för den som drabbas av skda eller sjukdom.
Jag tar för givet att jag (eller NN) omfattas av ovanstående trygghetssystem.
Men jag har också en känsla av att detta förbises av försäkringskassan i sin handläggning och bedömning då man, enligt min bedömning, inte begär komplettering av ofullständiga medicinska underlag och utredningar.
Den mest förekommande motiveringen till avslag av sjukpenning eller sjukersättning är "de medicinska underlagen styrker inte nedsättning av arbetsförmågan".
Socialstyrelsen skriver i sina övergripande principer;
Försäkrngskassan fattar beslut om sjukpenning med medicinskt underlag som grund.
Läkarens bedömning är endast underlag för beslut om sjukpenning.
Båda parter (FK och läkaren) har ett ansvar för att i nära samverkan bidra till en process som har patientens bästa som mål. Det innebär bland annat att om frågor uppstår rörande behandlande läkares bedömning måste dessa hanteras i en konstruktiv dialog. Dkialogen bör präglas av en långt gående ambition att nå samförstånd.
Riskrevisionen skriver i rapport RiR 2009:09;
"Beslut om sjukpenning - har Försäkringskassan tillräckliga underlag?"
Försäkringskassan saknar ofta underlag av tilräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning. Alltför många läkarintyg är bristfälliga. Uppgifter saknas eller är inte av tillräcklig kvalitet.
73 % är ej tillräckliga. 68 % saknas arbetsuppgifternas innehåll.
Kom pletteras ytterst sällan!!! Det blir konsekvenser och risk för felaktiga beslut.
Riksrevisionen anser att det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga SAMT ATT KOMPLETTERING SKER I SÅ LITEN GRAD.
Granskningens resultat visar därmed att Försäkringskassans handläggare ofta saknar underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning. Detta ger sämre förutsättningar för att besluten blir korrekta och rättsäkra. risken ökar för att personer som har rätt till sjukpenning inte blir beviljade ersättning.
Om en uppgift, obligatorisk för fortsatt handläggning saknass, ska Försäkringskassan, och inte den enskilde, se till att uppgiften kompletteras.
Göran S

måndag 3 maj 2010

FÖRSÄKRINGSMEDICINSKT BESLUTSSTÖD

Det finns en rekommenderad maxtid för sjukskrivning av diagnoser. Om denna överskrids är det viktigt att behandlande läkare anger om den tiden överskrids. Det ska noteras på medicinskt underlag, punkt 9.
Om det inte görs utgår Försäkringskassan från beslutsstödet och ser det tyvärr inte som en rekommendation.

FRAMTIDENS SOCIALFÖRSÄKRING UTREDS

Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommité för att utreda hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet.
Bland annat ska man se över om det går att slå ihop Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Göran S
PS Det kanske vore bra att fundera på att även lägga till Socialtjänsten?

KVINNOR I RISKGRUPPEN

Tidigare var 40-talisterna de mest utsatta. Idag är det kvinnor, från tonårstid till yngre medelålder, som tillhör den största riskgruppen föra att drabbas av utbrändhet.
Göran S