fredag 31 augusti 2012

AKTIVT ARBETSSÖKANDE

När du får avslag på ansökan om sjukförsäkring eller sjukpennings måste du om du är arbetslös omedelbart, nästa dag, anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
Gör du inte det blir du "0-klassad", placerad i sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 0 kronor och blir inte berättigad till sjukpenning även om du har läkarintyg.

Om du hos Arbetsförmedlingen blir registrerad som arbetssökande med kod 14 innebär det att du är arbetssökane med förhinder. Då är du enligt Försäkringskasssan inte aktivt arbetssökande.

Du måste alltså se till att du är aktivt arbetssökande och inte registrerad som arbetssökande med förhinder för att få behålla din "sjukpenningklass", SGI.

Göran S

tisdag 28 augusti 2012

HURRA FÖR FMR!!!

FMR är Försäkringskassans rådgivande läkare, försäkringsmedicinsk rådgivare.


Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 6771-11, 2012-03-15

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar NN berättigad till sjukersättning.

Försäkringskassan har i skrivelse till Förvaltningsrätten medgett, att mot bakgrund av nu föreliggande medicinsk utredning får NN,s arbetsförmåga anses stadigvarande helt nedsatt på grund av sjukdom. Han är därför berättigad till hel sjukersättning.

XX, försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR, tillika specialist i allmänmedicin, företagsvår och psykosocial medicin anför i yttrande den 2 januari 2012 bl.a. följande.

Diagnosen Kroniskt trötthetssyndrom har varit kontroversiell, men det bedöms inte finnas anledning att ifrågasätta denna diagnos. NN,s nuvarande symtombild överensstämmer med diagnoskriterierna för sjukdomen. Endast 10 % tillfrisknar helt. Det är sannolikt att NN,s tillstånd har blivit kroniskt. Prognosen är utifrån nu känd vetenskap dålig och bestående för all överskådlig framtid. NN har prövat många olika behandlingar utan framgång och det är inte troligt att det finns några ytterligare medicinska behandlingar som skulle kunna ge honom arbetsförmågan åter. Han har smärtor i kroppen och är infektionskänslig. Han har även en kognitiv nedsättning.

Om någon av Er har ett pågående ärende där beslut inte tagits anser jag att Ni ska skicka in detta som komplettering.
Jag har tyvärr ingen möjlighet att leta igenom alla mina akter.
 
Göran S

söndag 19 augusti 2012

REKOMMENDERAT ?

Jag har en kund som fick problem med borttappade handlingar.
Hon skickade handlingarna med rek (rekommenderat) till omprövningsenheten. Då det gått ett tag kontaktade hon enheten och fick besked att de inte fått handlingarna.
Min kund hade kvitto på inlämnade handlingar.
Hon tog kontakt med posten och fick uppgift om datum, klockslag och namn på den som kvitterat, hämtat handlingarna.
Ringde åter omprövningsenheten och uppgav allt utom klockslag. Fick då svar från mydnigheten som även kunde säga vid vilket klockslag handlingarna hämtats.
Men, handlingarna var ändå försvunna.
Jag hade naturligtvis kopior på allt så det ordnade sig.

Med detta kan det vara värt att fundera på om handlingar alltid ska rekommenderas.

Göran