måndag 24 oktober 2011

FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMENTERAR

FK,s kommentar på domarna från Högsta Förvaltningsdomstolen finns på
Göran S

torsdag 20 oktober 2011

SÖK PÅ NYTT!!!

Med tanke på domarna i Högsta förvaltningsdomstolen den 19 oktober tycker jag att de som fått avslag på ansökan om sjukersättning ska göra ny ansökan.
Göran S

PÅGÅENDE ÄRENDE MED SJUKERSÄTTNING?

Du som läser detta och har ett pågående ärende med sjukersättning anser jag det kan vara mycket värdefullt att skicka in kopa på domen eller texten från Lo-tidningen som jag kommenterat i föregående inlägg
Jag kommer fortsättningsvis alltid att bifoga texten
Göran S

HURRA!!!!

Text TV, så gott som samtliga tidingar. Jag har tagit text från lotidningen.se.
FK HAR TOLKAT REGLER OM SJUKERSÄTTNING FÖR STRÄNGT!
Försäkringskassan har gått för långt i sin syn på vad som krävs för att få sjukersättning. Arbetsförmågan behöver inte vara nedsatt för livet, enligt en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen.
Kraven för sjukersättning skärptes den 1 juli 2008.
- Arbetsförmåghan ska vara nedsatt "stadigvarande", ett striktare krav än det tidigare begreppet
"varaktigt"
- Medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering ska inte kunna göra att arbetsförmågan
kommer tillbaka.
De här kraven har FK tolkat strängt. "Stadigvarande" nedsatt arbetsförmåga har FK i praktiken
översatt till "livslångt". Eftersom läkare sdällan helt kan utesdluta att arbetsförmågan blir
bättre någon gång i framtiden, till exempel i förhållande till ett anpassat eller skyddat arbete
har få passerat nålsögat för sjukersättning.
När Högsta förvaltningsdomstolen på onsdagen (19 oktober 2011) för första gången prövade vad som krävs för sjukersättning enligt de nya reglerna avvisade den FK,s tolkning- "Det finns i varken lagtext eller motiv stöd för att ställa upp ett krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt eller fram till pensionsåldern, heter det i domen.
Domstolen påminner också om att "arbetsförmågan ska utredas på nytt minst vart tredje år". Det kan ses som ett sätt att mildra kravet att nedsättningen ska bevisas "en gång för alla".
Domen är prejudicerande.
Försäkringskassan har också haft en ströäng syn på villkoret att möjligheterna till rehabilitering ska vara uttömda innan någon får sjukersättning. Det har inte räckt att läkare och annan vårdpersonal bedömt att rehabilitering är utsiktslöst - rehabiliteringen måste också ha satts in, men misslyckats.
Högsta förvaltningsdomstolen är mindre sträng. Det räcker att rehabilitering inte bedöms förbättra arbetsförmågan. "Däremot krävbs det inte att rehabiliteringsåtgärder har vidtagits".
Domen innebär att FK i fortsättningen måste göra en annan, mindre sträng tolkning av lagen ärn hittills.
Källa LO-tidningen 2011-10-19

fredag 7 oktober 2011

FK,s UTREDNING

Socialförsäkringsbalken 33 kap 17 § står beträffande utredning;
17 § Försäkringskassan ska i samband med beslut om sjukersättning besluta ett en ny utredning av den försäkrades arbetsförmåga ska göras efter viss tid, dock senast inom tre år från beslutet. Efter en sådan utredning ska Försäkringskassan, så länge rätt till sjukersättning föreligger, besluta att ytterligare utredning av arbetsförmågan ska göras efter viss tid, dock senast inom tre år från det att föregående utredning slutfördes.
Om den försäkrade fyllt 60 år behöver beslut om ny utreddning inte fattas.

PRÖVNINGSTILLSTÅND KAMMARRÄTTEN

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd om
  • det förekommer anledning till ändring det slut vartill förvaltningsrätten kommit
  • om det är av vikt för rättstillämpningen

Göran S

FIBROMYALGI

Jag fick i dag ett trevligt mail från en kund som jag hjälpt med omprövning och somäven haft hjälp av ombudsman på LO TCO,s rättshjälp.
"Jag vet inte om resultatet hade blivit detsamma utan all den hjälp jag fick av dig. Jag vill från djupet av mitt hjärta tacka för hjälpen och översänder förvaltningsrättens dom."
Hon hade tidigare halv sjukersättning. Sökte resterande hälften. Fick avslag från FK vid ansökan och vid omprövning. Förvaltningsrätten ändrade beslutet.
Domslut:
"Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och förklarar att NN har rätt till sjukersättning med minst en fjärdedel från och med november 2009. Det ankommer på Försäkringskassan att besluta om storleken av nedsättningen av arbetsförmågan."
Förvaltningsrättens bedömning;
"NN har ansökt om halv sjukersättning. Hon har tidigare haft halv sjukersättning. Mot bakgrund av den samlade medicinska utredningen i målet finner förváltningsrätten skäl att bifalla överklagandet på så vis att NN får anses ha nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel och således är berättigad till sjukertsättning med minst en fjärdedel från och med november 2009. Det ankommer på Försäkringskassan att besluta om storleken av nedsättningen av arbetsförmåga- Handlingarna ska överlämnas till Försäkringskassan för vidtagande av de åtgärder som föranleds av denna dom."
Göran S

FK vs ALLMÄNMEDICIN

AM: Som ett undersökningsfynd räknas till exempel om en nackvridning framkallar nervsmärta ut i armen eller om patienten anger en förändrad känsel vid test av beröring.
FK: Det går inte att iaktta utifrån, eftersom det bara är vad patienten uppger, och räknas därför inte.
Göran S