tisdag 13 juni 2017

måndag 12 juni 2017

ÄNNU VIKTIGARE INFORMATION

Äntligen har Försäkringskassan insett vad som kan hända när du får et avslag på sjukpenning.

Många har då fortsatt sjukskrivning och läkarintyg från behandlande läkare men har då inte tänkt på att göra  ny sjukanmälan. Du är ju frisk enligt försäkringskassan.

Nu skickar Försäkringskassan en skrivelsemed information.

Vi behöver en ny ansökan om du vill ha sjukpenning efter dag månad år
Försäkringskassan har beslutat att du får sjukpenning till och med den xx månad år. Om du fortfarande är sjuk efter detta datum och vill ha sjukpenning behöver vi en ny ansökan från dig. Det räcker inte enbart med ett nytt läkarintyg.
Du kan göra det enklare för dig att ansöka genom att kryssa i Ja i rutan på sid 2 och skicka tillbaka brevet till oss.
Om du gör det kommer alla läkarintyg som du skickar in under din sjukperiod att gälla som ansökan om sjukpenning för den tid som läkaren skriver i intyget. Det innebär att du inte behöver fylla i ansökningsblankett en gång till.

Om du gör detta slipper du allt krångel med att du inte gjort anmälan och försöka få det godkänt retroaktivt.

Så, om du har en pågående sjukperiod ska du se till at få ett sådan brev.

Göran S

torsdag 8 juni 2017

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT UNDERLÄTTADet avgörande för om sjukersättning ska beviljas eller inte är således inte i första hand hur sjuk en person är, utan vilka begränsningar detta ger i arbete.

Det är bra om du "patient" skriver ner till läkaren dina begränsningar i förhållande till när du var frisk. Vad klarar du inte nu som du klarade tidigare. T.ex. gå kortare sträckor, kan inte gå i trappor, inte stå, sitta längre stunder, dagtrött på grund av dålig sömnkvalitet, ljud- och ljuskänslig, klarar inte offentliga miljöer m m, m m.
Detta är vad Försäkringskassan saknar i medicinska underlag. Bäst är naturligtvis om läkaren skriver, men ge läkaren en förteckning.
Jag har under veckan varit vid två besök på Försäkringskassan och det framgår att det är denna typ av beskrivning som saknas.

Om det finns flera diagnoser, sjukdomar är det också en fördel om läkaren skriver att det föreligger Samsjuklighet.

Om det finns åtgärder som rekommenderas kan det gälla habilitering och ska då inte skrivas att det är rehabilitering. Re betyder åter - alltså åter till tidigare förmåga.

När läkaren förlänger sjukskrivning blir det ofta samma text, fullt naturligt, om det inte är någon skillnad, men Försäkringskassan menar då att inget nytt har tillförts. Det kan då räcka med att läkaren lägger till någon mening, rad t.ex. tillståndet oförändrat eller kanske en viss försämring har inträtt.

Om läkarna gör enligt ovan skulle det underlätta för såväl dem som för dig.

Göran S

tisdag 23 maj 2017

Kognitiv nedsättning

Jag tror inte heller att Försäkringskassans förstår vad det innebär när läkaren skriver att du har kognitiv nedsättning.

Kognitiv kapacitet

Med termen kognitiv kapacitet (eng: cognitive capacity) avses hur god den kognitiva förmågan är: hur mycket man kan minnas, hur svåra problem man kan lösa, hur många detaljer eller funktioner man i en viss typ av uppgifter kan hålla koll på. Multitasking av olika svårighetsgrad är ett exempel på kognitiv kapacitet.
Kognitiv färdighet
Kognitiv färdighet, kognitiva färdigheter (eng: cognitive skill, cognitive ability; pluralis: cognitive skills, cognitive abilities) är speciella kognitiva förmågor som att förstå samband, analysera komplexa sammanhang, utforma en framställning i visst ämne och så vidare. 
Hit hör förmåga att minnas, dra slutsatser, använda eget och främmande språk i olika sammanhang och för olika sammanhang, göra matematiska beräkningar, se relationer, upptäcka likheter och skillnader med mera. Sammanfattas i många fall på engelska med termen conceptual skills.

Göran S 

Exekutiva funktioner

Läkarna använder ibland begreppet exekutiva funktioner.
Jag är mycket tveksam till att handläggarna på Försäkringskassan har en aning om vad som menas.
Några viktiga exekutiva funktioner är:
·         förmågan till att ta initiativ
·         tidsuppfattning, förstå sambandet mellan orsak och verkan
·         förmågan att planera och organisera
förmågan att övervaka sina handlingar, en funktion där handlingar ses hur de görs och om det sättet fungerar, denna funktion hjälper till med självkorrigering
·         förmågan att värdera egna handlingar
·         skapandet av struktur i vardagen
·         förmågan att motivera sig själv till handlingar
·         kunna skjuta upp behovstillfredsställelse
·         förmågan till att inhibera automatiskt agerande
förmågan att fokusera uppmärksamhet, här krävs att ovidkommande saker kan blockeras (inhibition)
förmågan att hålla kvar uppmärksamheten både med och utan distraktioner, denna förmåga är begränsad till minuter
·         förmågan att fördela uppmärksamheten. [3]
Göran S 

 


Normalt förekommande arbete

Försäkringskassan använder som motivering till avslag begreppet att du kan klara ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
Det gäller när du varit sjuk i 180 dagar.
Jag brukar bemöta det med

Normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden

KR, mål nr 7031-16
Sjukvården har således observerat påtagliga symtom vilket har resulterat i godkänd sjukperiod. Gemensamt för läkarintygen är att det inte råder någon tvekan om att min arbetsförmåga var och är nedsatt och har påverkat mitt liv kraftigt. Behandlande läkares bedömning måste tillmätas stor betydelse, då det är läkaren/na som träffar mig och har bäst möjlighet att bedöma mitt mående.
Sammantaget ger intygen en tillräckligt klar bild av hur diagnosen har påverkat min arbetsförmåga, även i förhållande till ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
Det är därmed uppenbart att det är sannolikt att jag inte kunnat arbeta heltid i ett förvärvs-
arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Göran S

tisdag 16 maj 2017

Vid läkarbesök

Vid läkarbesök på ca 15 - 20 minuter fyller läkaren alltid i uppgifter om observationer vid undersökningstillfället, besöket.
Det kan då t.ex. stå att patienten rör sig obehindrat, är välklädd, u.a. (utan anmärkning), lyssnar och förstår, tar till sig information, kan klä av och på sig utan hjälp.

Det bör du tänka på som går på läkarbesök. Du kanske orkar vara positiv och fräsch en korta stund det handlar om men har varit dålig både före och efter besöket.

Mest vanligt är att kvinnor vill se fräscha ut oavsett hur de känner sig och klär upp sig, sminkar sig och försöker orka den korta stunden.

Jag menar inte att man ska gå klädd i joggingklädet och vara osminkad men försök ändå att inte verka friskare än du är.

Försäkringskassan tar nämligen upp detta i sin motivering till avslag trots att det är observationer under så kort tid.

GÖR DIG INTE FRISKARE ÄN DU ÄR är budskapet. Man måste inte se frisk ut vid läkarbesöket när man ändå är sjuk all övrig tid.

Göran S

lördag 29 april 2017

Viktig information


I många motiveringar till avslag tar Försäkringskassan med
- begreppet för all överskådlig framtid
- alla rehabiliteringsåtgärder är inte uttömda
- skyddade, anpassade anställning

Nedan följer information som är användbar för att bemöta Försäkringskassans motivering.

Skyddade anställningar
Även skyddade anställningar och anställning vid Samhall kräver förhållandevis hög arbets-
förmåga och det finns idag inga arbeten som man kan komma och gå till utifrån hur man mår, där man kan vila när så krävs eller där det inte krävs att man producerar något. Även sett till skyddade arbeten, arbeten vid Samhall eller andra anpassade arbeten är kravens så höga att jag inte har en arbetsförmåga som skulle kunna utnyttjas.

”För all överskådlig framtid”
Det framgår av förarbeten till lagen (prop 2007/08:136 s. 88 och s. 103) att det inte krävs absolut kunskap om att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Det räcker med att det med största sannolikhet framgår att nedsättningen av arbetsförmågan är bestående. Tanken bakom bestämmelsen i 33 kap. 17 § socialförsäkringsbalken är att FK ska göra en förnyad utredning minst vart tredje år för dem som fått sjukersättning tills vidare enligt de regler som gäller från och med juli 2008 måste vara att det trots viss osäkerhet om varaktigheten ska finnas en möjlighet att få sjukersättning.
Det finns inte varken i lagtext eller i motiv stöd för att ställa upp krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt eller fram till pensionsåldern (Se Högsta förvaltningsdomstolens domar den 19 oktober 2011 i mål nr 4686-10 och 242-11).

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Arbetslivsinriktad rehabilitering ska bedömas om det är möjligt att förbättra arbetsförmågan med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringsåtgärder behöver dock inte rent faktiskt ha vidtagits
Det framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 19 oktober 2011 att varken lagtext eller förarbeten ställer något krav på att arbetslivsinriktade åtgärder ska ha vidtagits. Det räcker med att sådana bedöms utsiktslösa för att kravet på en stadigvarande nedsättning ska vara uppfylld.
Om behandlande läkare anser att rehabiliteringsmöjligheter är uttömda får det anses åligga Försäkringskassan att visa att det fortfarande finns möjligheter att genom rehabilitering återfå någon arbetsförmåga.

I samband med detta har läkarna svårt att ibland skilja på rehabilitering och habilitering. Det är önskvärt att läkarna i större utsträckning använder habilitering när de skriver ett läkarutlåtande för sjukersättning. Då ”slår man sönder” Försäkringskassans motivering till att alla rehabiliteringsinsatser inte är uttömda.

EU-konventionen
Artikel 26
Habilitering och Rehabilitering
Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt.
Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.

Habilitering, att lära sig leva med funktionsnedsättningen på bästa sätt och hitta stöd i vardagen för att bli så självständig som möjligt.

 Göran Söderlund


Ytterligare hjälp med ärenden


Jag har lyckats fåt tag på intresserad person i Borås som kommer att hjälpa till i era problem med Försäkringskassan, inledningsvis med sjukpenning, sjukersättning och sjukpenninggrundande inkomst.
Vi kommer att jobba tillsammans så länge Jari behöver en "mentor". Men han kommer undan för undan att vara självgående.
Jag går i god för att Jari kommer att bli en resurs för er vilket behövs då ärendemängden har ökat och jag hinner inte med att fixa det själv.

 Jari Qvarnberger, 52 år och boende i Borås.

Min bakgrund är utbildning inom HR och jag har arbetat som chef samt med personalfrågor i ca 20 år. Jag har även erfarenhet från försäkringsbolag och fackligt arbete, där jag hjälpt och stöttat medlemmar i t ex rehab- och försäkringsärenden samt haft kontakter med myndigheter, bl a försäkringskassan. Dessutom har jag tyvärr egen erfarenhet av försäkringskassan i samband med egen och nära anhörigas sjukskrivningar och vet hur frustrerande det kan vara. Jag ogillar när folk blir orättvist eller illa behandlade och drivs av att ge mitt stöd för att så inte ska ske.

Välkommen att höra av dig när du vill ha hjälp med rådgivning i försäkringsfrågor.
Jari Qvarnberger
073-7720033
info@jariqvarnberger.se

Göran Söderlund

tisdag 7 februari 2017

Bortre gräns i sjukförsäkringen

Sjukpenning på fortsättningsnivå kan betalas ut under ett obegränsat antal dagar

Tidigare kunde sjukpenning, som huvudregel, betalas ut i sammanlagt högst 914 dagar: 364 dagar på normalnivån, motsvarande ca 80 procent av SGI, sedan 550 dagar på fortsättningsnivån, motsvarande ca 75 procent av SGI (27 kap. 21 och 24 §§ SFB). Därefter erbjöds, både de med anställning och de utan, att via Arbetsförmedlingen delta i Arbetslivsintroduktion (ALI).
Rehabiliteringspenning till den som var sjukskriven och genomgick rehabilitering betalades ut med samma belopp och hade samma tidsbegränsning som sjukpenning på normal- respektive fortsättningsnivå.
Att den bortre tidsgränsen har tagits bort innebär att sjukpenning på fortsättningsnivå kan betalas ut under ett obegränsat antal dagar så länge förutsättningarna i övrigt för rätt till sjukpenning är uppfyllda. Begränsningen till 550 dagar har alltså upphört att gälla (27 kap. 24 § SFB). Samma gäller för rehabiliteringspenning på fortsättningsnivå (31 kap. 10 § SFB).
Det innebär att du måste ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå

Göran S

torsdag 2 februari 2017

Läkare behöver hjälp

Underligt sammanträffande. Senaste veckan ville tre olika läkare ha hjälp mot FK
Göran S

Långa väntetider

Hej
Bedrövligt med långa väntetider. Upp till 26 veckor vid omprövning.
Göran S