måndag 25 september 2017

Försäkringskassan är duktiga

Sjukpenningtalet i augusti 2017


Stockholm måndagen 25 september 2017
Sjukpenningtalet fortsätter att minska i alla Sveriges län för både kvinnor och män. Det är också sjunde månaden i rad som sjukpenningtalet totalt sett minskar. Sjukpenningtalet för augusti har jämfört med ett år bakåt minskat med 3,5 procent.

Men det är väl naturligt att sjukpenningtalet minskar när avslagen ökar.
Göran S

torsdag 21 september 2017

Jar Qvarnberger

Jari har varit igång sedan maj månad i år och jobbar i stort sett på samma sätt som jag gör. Han har under en intensiv period fått "utbildning" i hur man ska hantera dessa ärenden.
Han är nu självgående och har bra koll på läget och han åtar sig dessutom ärenden i övriga ärendeslag som jag inte gör, t.ex. arbetsskada/livränta.
Jari Qvarnberger
073 - 7720033ínfo@jariqvarnberger.se

Göran S

Inget "case" för Försäkringskassan

Många av mina kunder och läkarna är irriterade på att inte få kontakt med eller besöka Försäkringskassan.
Om du har fått ett avslag om ersättning är du inte längre ett ärende för Försäkringskassan. De har ju bedömt dig som frisk.
Göran S

Föreläsning

Var den 19 september på ett trevligt besök hos föreningen FUSiG i Göteborg.
Troligen blir det en till i Göteborg för en annan förening för de som drabbats av Bipolär sjukdom.
Det har även ökat med att jag deltar vid besök hos läkare för att försöka få läkaren att skriva bättre läkarintyg/utlåtande. Skriva det som Försäkringskassan "kräver" för att kunna ta beslut.
Idag är det över 60 % av de medicinska underlagen som är för dåliga för att Försäkringskassan ska kunna ta rätt beslut.
Iofs ska handläggaren på Försäkringskassan ta kontakt med läkaren, men på grund av tidsbrist, lägger de ansvaret på dig att få läkaren att komplettera eller skriva bättre. Det blir naturligtvis oerhört svårt då du inte vet vad det är Försäkringskassan saknar.
Göran S

Vid läkarbesök

Vid läkarbesök, som ofta är ganska kort tid, är det vanligt att du "gör dig friskare än du är", vilket kan framgå i skrivningen på läkarintyget.
Det "nappar" Försäkringskassan på. Det kan t.ex. stå u.a. (utan anmärkning), rör dig obehindrat, svarar adekvat på frågor, ser välordnad ut.
Framförallt kvinnor gör sig i ordning, trots stora besvär, då det ligger i kvinnans natur.
Men tänk på att det som står i den rutan (4) är vid undersökningstillfället under kort tid och speglar inte övrig tid.
Jag skulle naturligtvis rekommendera att gå dit osminkad i myskläder men förstår att det är omöjligt.
Försök då ändå att få läkaren att inte göra dig friskare under p. 4
Göran S

Fortsatta problem FK - AF

När du får beslut från Försäkringskassan om avslag på sjukpenning måste du första vardagen efter att du tagit emot beslutet anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Inte två dagar efter, måste vara första vardagen efter.
Tänk då på att du är frisk, oavsett vad du eller din läkare anser. Försäkringskassan har beslutat att du är frisk. Du kan då inte säga till arbetsförmedlaren att du egentligen fortfarande är sjuk med följd att du blir registrerad som arbetssökande med förhinder vilket inte godkänns av Försäkringskassan.
Göran S

tisdag 29 augusti 2017

Sjukpenning efter fyllda 65 år

Det är bevisligen många som inte känner till att om man fortsätter att arbeta efter 65 års ålder kan man få sjukpenning..
Tyvärr känner inte heller läkarna till det.

Svar från Försäkringskassan

Om man fortsätter arbeta efter 65 - årsdagen kan man få sjukpenning i 180 dagar. Därefter görs
om fortsatt rätt till sjukpenning finns.

Efter 70-årsdagen kan sjukpenning utbetalas för högst 180 dagar.

Göran S

tisdag 13 juni 2017

Fördelning av arbetstid vid deltidssjukskrivning

Försäkringskassan ger så gott som alltid avslag när det gäller t.ex. halv sjukskrivning och man inte arbetar exakt halva tiden per dag.

Hel eller del av sjukpenning

Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning beroende på hur mycket du måste avstå från att arbeta. För att få till exempel halv sjukpenning måste du avstå från att arbeta hälften av din normala arbetstid. Huvudregeln är att man ska arbeta del av dag när man är sjukskriven på deltid.

Halv arbetstid behöver inte alltid innebära att du arbetar halva dagar. Det finns vissa möjligheter att förlägga arbetstiden på annat sätt om det är medicinskt bättre för dig. Du ska i så fall kontakta din handläggare.

Det finns domar från Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen som godkänner annan fördelning av arbetstiden.

I dom från HFD, mål nr 5625-10

”Rätten till sjukpenning vid deltidssjukskrivning förutsätter i princip att den försäkrade minskar sin normala arbetstid i motsvarande mån varje dag. Enligt praxis har avsteg gjorts från denna princip och sjukpenning utgått till deltidssjukskriven försäkrad trots att arbets- tiden vissa dagar inte minskat. Som krav för att en sådan förläggning av arbetstiden ska godtas har då ställts upp – förutom att den arbetade tiden genomsnittligt inte överstiger vad sjukskrivningsgraden kräver – att arbetstidsförläggningen ska främja den sjukskrivnes rehabilitering och vara medicinskt motiverad (FÖD 1986:11)

Reformerna på sjukförsäkringsområdet talar således för att principen att rätt till partiell sjukpenning kräver att den försäkrade reducerar sin arbetstid varje dag i förhållande till sin normala arbetstid inte ska tillämpas alltför strikt. Sådana faktorer som arbetsförhållandena och sjukdomens art kan enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening behöva vägas in i bedömningen. Sjukpenning bör – under förutsättning att den sammanlagda arbetstiden under en begränsad period inte överstiger vad som är förenligt med deltidssjukskrivningen – kunna utgå när arbetstidsförläggningen syftar till att ta tillvara den arbetsförmåga som den försäkrade har och är medicinskt motiverad.”

HFD, mål nr 1031-09
HFD, mål nr 5625-10
KR, 3896-12
KR, 5081-11

HFD, Högsta förvaltningsdomstolen
KR, Kammarätten

Göran S 

måndag 12 juni 2017

ÄNNU VIKTIGARE INFORMATION

Äntligen har Försäkringskassan insett vad som kan hända när du får et avslag på sjukpenning.

Många har då fortsatt sjukskrivning och läkarintyg från behandlande läkare men har då inte tänkt på att göra  ny sjukanmälan. Du är ju frisk enligt försäkringskassan.

Nu skickar Försäkringskassan en skrivelsemed information.

Vi behöver en ny ansökan om du vill ha sjukpenning efter dag månad år
Försäkringskassan har beslutat att du får sjukpenning till och med den xx månad år. Om du fortfarande är sjuk efter detta datum och vill ha sjukpenning behöver vi en ny ansökan från dig. Det räcker inte enbart med ett nytt läkarintyg.
Du kan göra det enklare för dig att ansöka genom att kryssa i Ja i rutan på sid 2 och skicka tillbaka brevet till oss.
Om du gör det kommer alla läkarintyg som du skickar in under din sjukperiod att gälla som ansökan om sjukpenning för den tid som läkaren skriver i intyget. Det innebär att du inte behöver fylla i ansökningsblankett en gång till.

Om du gör detta slipper du allt krångel med att du inte gjort anmälan och försöka få det godkänt retroaktivt.

Så, om du har en pågående sjukperiod ska du se till at få ett sådan brev.

Göran S

torsdag 8 juni 2017

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT UNDERLÄTTADet avgörande för om sjukersättning ska beviljas eller inte är således inte i första hand hur sjuk en person är, utan vilka begränsningar detta ger i arbete.

Det är bra om du "patient" skriver ner till läkaren dina begränsningar i förhållande till när du var frisk. Vad klarar du inte nu som du klarade tidigare. T.ex. gå kortare sträckor, kan inte gå i trappor, inte stå, sitta längre stunder, dagtrött på grund av dålig sömnkvalitet, ljud- och ljuskänslig, klarar inte offentliga miljöer m m, m m.
Detta är vad Försäkringskassan saknar i medicinska underlag. Bäst är naturligtvis om läkaren skriver, men ge läkaren en förteckning.
Jag har under veckan varit vid två besök på Försäkringskassan och det framgår att det är denna typ av beskrivning som saknas.

Om det finns flera diagnoser, sjukdomar är det också en fördel om läkaren skriver att det föreligger Samsjuklighet.

Om det finns åtgärder som rekommenderas kan det gälla habilitering och ska då inte skrivas att det är rehabilitering. Re betyder åter - alltså åter till tidigare förmåga.

När läkaren förlänger sjukskrivning blir det ofta samma text, fullt naturligt, om det inte är någon skillnad, men Försäkringskassan menar då att inget nytt har tillförts. Det kan då räcka med att läkaren lägger till någon mening, rad t.ex. tillståndet oförändrat eller kanske en viss försämring har inträtt.

Om läkarna gör enligt ovan skulle det underlätta för såväl dem som för dig.

Göran S

tisdag 23 maj 2017

Kognitiv nedsättning

Jag tror inte heller att Försäkringskassans förstår vad det innebär när läkaren skriver att du har kognitiv nedsättning.

Kognitiv kapacitet

Med termen kognitiv kapacitet (eng: cognitive capacity) avses hur god den kognitiva förmågan är: hur mycket man kan minnas, hur svåra problem man kan lösa, hur många detaljer eller funktioner man i en viss typ av uppgifter kan hålla koll på. Multitasking av olika svårighetsgrad är ett exempel på kognitiv kapacitet.
Kognitiv färdighet
Kognitiv färdighet, kognitiva färdigheter (eng: cognitive skill, cognitive ability; pluralis: cognitive skills, cognitive abilities) är speciella kognitiva förmågor som att förstå samband, analysera komplexa sammanhang, utforma en framställning i visst ämne och så vidare. 
Hit hör förmåga att minnas, dra slutsatser, använda eget och främmande språk i olika sammanhang och för olika sammanhang, göra matematiska beräkningar, se relationer, upptäcka likheter och skillnader med mera. Sammanfattas i många fall på engelska med termen conceptual skills.

Göran S 

Exekutiva funktioner

Läkarna använder ibland begreppet exekutiva funktioner.
Jag är mycket tveksam till att handläggarna på Försäkringskassan har en aning om vad som menas.
Några viktiga exekutiva funktioner är:
·         förmågan till att ta initiativ
·         tidsuppfattning, förstå sambandet mellan orsak och verkan
·         förmågan att planera och organisera
förmågan att övervaka sina handlingar, en funktion där handlingar ses hur de görs och om det sättet fungerar, denna funktion hjälper till med självkorrigering
·         förmågan att värdera egna handlingar
·         skapandet av struktur i vardagen
·         förmågan att motivera sig själv till handlingar
·         kunna skjuta upp behovstillfredsställelse
·         förmågan till att inhibera automatiskt agerande
förmågan att fokusera uppmärksamhet, här krävs att ovidkommande saker kan blockeras (inhibition)
förmågan att hålla kvar uppmärksamheten både med och utan distraktioner, denna förmåga är begränsad till minuter
·         förmågan att fördela uppmärksamheten. [3]
Göran S 

 


Normalt förekommande arbete

Försäkringskassan använder som motivering till avslag begreppet att du kan klara ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
Det gäller när du varit sjuk i 180 dagar.
Jag brukar bemöta det med

Normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden

KR, mål nr 7031-16
Sjukvården har således observerat påtagliga symtom vilket har resulterat i godkänd sjukperiod. Gemensamt för läkarintygen är att det inte råder någon tvekan om att min arbetsförmåga var och är nedsatt och har påverkat mitt liv kraftigt. Behandlande läkares bedömning måste tillmätas stor betydelse, då det är läkaren/na som träffar mig och har bäst möjlighet att bedöma mitt mående.
Sammantaget ger intygen en tillräckligt klar bild av hur diagnosen har påverkat min arbetsförmåga, även i förhållande till ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
Det är därmed uppenbart att det är sannolikt att jag inte kunnat arbeta heltid i ett förvärvs-
arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Göran S

tisdag 16 maj 2017

Vid läkarbesök

Vid läkarbesök på ca 15 - 20 minuter fyller läkaren alltid i uppgifter om observationer vid undersökningstillfället, besöket.
Det kan då t.ex. stå att patienten rör sig obehindrat, är välklädd, u.a. (utan anmärkning), lyssnar och förstår, tar till sig information, kan klä av och på sig utan hjälp.

Det bör du tänka på som går på läkarbesök. Du kanske orkar vara positiv och fräsch en korta stund det handlar om men har varit dålig både före och efter besöket.

Mest vanligt är att kvinnor vill se fräscha ut oavsett hur de känner sig och klär upp sig, sminkar sig och försöker orka den korta stunden.

Jag menar inte att man ska gå klädd i joggingklädet och vara osminkad men försök ändå att inte verka friskare än du är.

Försäkringskassan tar nämligen upp detta i sin motivering till avslag trots att det är observationer under så kort tid.

GÖR DIG INTE FRISKARE ÄN DU ÄR är budskapet. Man måste inte se frisk ut vid läkarbesöket när man ändå är sjuk all övrig tid.

Göran S

lördag 29 april 2017

Viktig information


I många motiveringar till avslag tar Försäkringskassan med
- begreppet för all överskådlig framtid
- alla rehabiliteringsåtgärder är inte uttömda
- skyddade, anpassade anställning

Nedan följer information som är användbar för att bemöta Försäkringskassans motivering.

Skyddade anställningar
Även skyddade anställningar och anställning vid Samhall kräver förhållandevis hög arbets-
förmåga och det finns idag inga arbeten som man kan komma och gå till utifrån hur man mår, där man kan vila när så krävs eller där det inte krävs att man producerar något. Även sett till skyddade arbeten, arbeten vid Samhall eller andra anpassade arbeten är kravens så höga att jag inte har en arbetsförmåga som skulle kunna utnyttjas.

”För all överskådlig framtid”
Det framgår av förarbeten till lagen (prop 2007/08:136 s. 88 och s. 103) att det inte krävs absolut kunskap om att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Det räcker med att det med största sannolikhet framgår att nedsättningen av arbetsförmågan är bestående. Tanken bakom bestämmelsen i 33 kap. 17 § socialförsäkringsbalken är att FK ska göra en förnyad utredning minst vart tredje år för dem som fått sjukersättning tills vidare enligt de regler som gäller från och med juli 2008 måste vara att det trots viss osäkerhet om varaktigheten ska finnas en möjlighet att få sjukersättning.
Det finns inte varken i lagtext eller i motiv stöd för att ställa upp krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt eller fram till pensionsåldern (Se Högsta förvaltningsdomstolens domar den 19 oktober 2011 i mål nr 4686-10 och 242-11).

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Arbetslivsinriktad rehabilitering ska bedömas om det är möjligt att förbättra arbetsförmågan med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringsåtgärder behöver dock inte rent faktiskt ha vidtagits
Det framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 19 oktober 2011 att varken lagtext eller förarbeten ställer något krav på att arbetslivsinriktade åtgärder ska ha vidtagits. Det räcker med att sådana bedöms utsiktslösa för att kravet på en stadigvarande nedsättning ska vara uppfylld.
Om behandlande läkare anser att rehabiliteringsmöjligheter är uttömda får det anses åligga Försäkringskassan att visa att det fortfarande finns möjligheter att genom rehabilitering återfå någon arbetsförmåga.

I samband med detta har läkarna svårt att ibland skilja på rehabilitering och habilitering. Det är önskvärt att läkarna i större utsträckning använder habilitering när de skriver ett läkarutlåtande för sjukersättning. Då ”slår man sönder” Försäkringskassans motivering till att alla rehabiliteringsinsatser inte är uttömda.

EU-konventionen
Artikel 26
Habilitering och Rehabilitering
Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt.
Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.

Habilitering, att lära sig leva med funktionsnedsättningen på bästa sätt och hitta stöd i vardagen för att bli så självständig som möjligt.

 Göran Söderlund


Ytterligare hjälp med ärenden


Jag har lyckats fåt tag på intresserad person i Borås som kommer att hjälpa till i era problem med Försäkringskassan, inledningsvis med sjukpenning, sjukersättning och sjukpenninggrundande inkomst.
Vi kommer att jobba tillsammans så länge Jari behöver en "mentor". Men han kommer undan för undan att vara självgående.
Jag går i god för att Jari kommer att bli en resurs för er vilket behövs då ärendemängden har ökat och jag hinner inte med att fixa det själv.

 Jari Qvarnberger, 52 år och boende i Borås.

Min bakgrund är utbildning inom HR och jag har arbetat som chef samt med personalfrågor i ca 20 år. Jag har även erfarenhet från försäkringsbolag och fackligt arbete, där jag hjälpt och stöttat medlemmar i t ex rehab- och försäkringsärenden samt haft kontakter med myndigheter, bl a försäkringskassan. Dessutom har jag tyvärr egen erfarenhet av försäkringskassan i samband med egen och nära anhörigas sjukskrivningar och vet hur frustrerande det kan vara. Jag ogillar när folk blir orättvist eller illa behandlade och drivs av att ge mitt stöd för att så inte ska ske.

Välkommen att höra av dig när du vill ha hjälp med rådgivning i försäkringsfrågor.
Jari Qvarnberger
073-7720033
info@jariqvarnberger.se

Göran Söderlund

tisdag 7 februari 2017

Bortre gräns i sjukförsäkringen

Sjukpenning på fortsättningsnivå kan betalas ut under ett obegränsat antal dagar

Tidigare kunde sjukpenning, som huvudregel, betalas ut i sammanlagt högst 914 dagar: 364 dagar på normalnivån, motsvarande ca 80 procent av SGI, sedan 550 dagar på fortsättningsnivån, motsvarande ca 75 procent av SGI (27 kap. 21 och 24 §§ SFB). Därefter erbjöds, både de med anställning och de utan, att via Arbetsförmedlingen delta i Arbetslivsintroduktion (ALI).
Rehabiliteringspenning till den som var sjukskriven och genomgick rehabilitering betalades ut med samma belopp och hade samma tidsbegränsning som sjukpenning på normal- respektive fortsättningsnivå.
Att den bortre tidsgränsen har tagits bort innebär att sjukpenning på fortsättningsnivå kan betalas ut under ett obegränsat antal dagar så länge förutsättningarna i övrigt för rätt till sjukpenning är uppfyllda. Begränsningen till 550 dagar har alltså upphört att gälla (27 kap. 24 § SFB). Samma gäller för rehabiliteringspenning på fortsättningsnivå (31 kap. 10 § SFB).
Det innebär att du måste ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå

Göran S

torsdag 2 februari 2017

Läkare behöver hjälp

Underligt sammanträffande. Senaste veckan ville tre olika läkare ha hjälp mot FK
Göran S

Långa väntetider

Hej
Bedrövligt med långa väntetider. Upp till 26 veckor vid omprövning.
Göran S