lördag 29 april 2017

Viktig information


I många motiveringar till avslag tar Försäkringskassan med
- begreppet för all överskådlig framtid
- alla rehabiliteringsåtgärder är inte uttömda
- skyddade, anpassade anställning

Nedan följer information som är användbar för att bemöta Försäkringskassans motivering.

Skyddade anställningar
Även skyddade anställningar och anställning vid Samhall kräver förhållandevis hög arbets-
förmåga och det finns idag inga arbeten som man kan komma och gå till utifrån hur man mår, där man kan vila när så krävs eller där det inte krävs att man producerar något. Även sett till skyddade arbeten, arbeten vid Samhall eller andra anpassade arbeten är kravens så höga att jag inte har en arbetsförmåga som skulle kunna utnyttjas.

”För all överskådlig framtid”
Det framgår av förarbeten till lagen (prop 2007/08:136 s. 88 och s. 103) att det inte krävs absolut kunskap om att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Det räcker med att det med största sannolikhet framgår att nedsättningen av arbetsförmågan är bestående. Tanken bakom bestämmelsen i 33 kap. 17 § socialförsäkringsbalken är att FK ska göra en förnyad utredning minst vart tredje år för dem som fått sjukersättning tills vidare enligt de regler som gäller från och med juli 2008 måste vara att det trots viss osäkerhet om varaktigheten ska finnas en möjlighet att få sjukersättning.
Det finns inte varken i lagtext eller i motiv stöd för att ställa upp krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt eller fram till pensionsåldern (Se Högsta förvaltningsdomstolens domar den 19 oktober 2011 i mål nr 4686-10 och 242-11).

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Arbetslivsinriktad rehabilitering ska bedömas om det är möjligt att förbättra arbetsförmågan med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringsåtgärder behöver dock inte rent faktiskt ha vidtagits
Det framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 19 oktober 2011 att varken lagtext eller förarbeten ställer något krav på att arbetslivsinriktade åtgärder ska ha vidtagits. Det räcker med att sådana bedöms utsiktslösa för att kravet på en stadigvarande nedsättning ska vara uppfylld.
Om behandlande läkare anser att rehabiliteringsmöjligheter är uttömda får det anses åligga Försäkringskassan att visa att det fortfarande finns möjligheter att genom rehabilitering återfå någon arbetsförmåga.

I samband med detta har läkarna svårt att ibland skilja på rehabilitering och habilitering. Det är önskvärt att läkarna i större utsträckning använder habilitering när de skriver ett läkarutlåtande för sjukersättning. Då ”slår man sönder” Försäkringskassans motivering till att alla rehabiliteringsinsatser inte är uttömda.

EU-konventionen
Artikel 26
Habilitering och Rehabilitering
Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt.
Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.

Habilitering, att lära sig leva med funktionsnedsättningen på bästa sätt och hitta stöd i vardagen för att bli så självständig som möjligt.

 Göran Söderlund


1 kommentar:

  1. Tack göran du är en klippa.man undrar varför inte fsk inte har skyldighet att delge sådan här information också.likväl som alla regler och uttryck som de matar på med. Det känns som man kämpar mot Goliat.Tack än en gång för din otroligt värdefulla insats för oss som inte kan försvara oss mot fsk.

    SvaraRadera