måndag 27 januari 2014

Skadestånd

Högsta domstolen har den 27 december 2012 meddelat dom, mål nr T 2139-12, där Försäkringskassan ska betala 445.000 skr + ränta samt rättegångskostnader.

Kort - Tvisten inleddes år 2001 då Försäkringskassan ville dra in kvinnans SGI, sjukpenninggrundande inkomst.
Kvinnan kunde visa upp läkarintyg som gjorde klart att hon var oförmögen att arbeta och begärde ersättning enligt det regelsystem som gällde då.
Under 2003  ändrades lagen på så vis att kvinnan skulle ha ansökt om en annan typ av ersättning för att få pengar från Försäkringskassan. Hon upplyster dock inte om det - och gick därmed miste om en större summa pengar.
Efter ett beslut av Försäkringskassan i februari 2007 fick kvinnan rätt till hel sjukersättning retroaktivt från och med juli 2006 och tills vidare. I beslutet noterades att hennes arbetsförmåga bedömdes vara helt nedsatt av medicinska skäl sedan 1998.
Kvinnan ansåg att hon vilseletts och stämde då Försäkringskassan för att få ersättning för åren 2001 - 2006.
Högsta domstolen slår fast att Försäkringskassan åsidosatt sin så kallade serviceskyldighet, alltså att upplysa kvinnan om vilka rättigheter hon har.

Göran S

onsdag 22 januari 2014

INTRESSANT DELMOTIVERING TILL AVSLAG

Försäkringskassan skrev i sin motivering till avslag bl.a. "hon kan åka buss, titta på naturprogram och till viss del sköta sin hygien."

Göran S

MEDIAS FEL???

Mediebilden drar ner förtroendet

Allt tyder på att allmänhetens förtroende har påverkats negativt av mediernas negativt vinklade rapportering om Försäkringskassan. Den slutsatsen drar Christina Halling, vid Malmö högskola, som tillsammans med docent Björn Johnson, studerat rapporteringen om Försäkringskassan under åren 2003 till 2013.
Göran S

torsdag 9 januari 2014

NYHETER FÖRSÄKRINGSKASSAN 2014


Pressmeddelande

Försäkringskassan

Stockholm 19 december 2013

Regeländringar 2014


Det nya året närmar sig och i samband med årsskiftet kommer en del regeländringar att börja gälla. Förändringarna i föräldrapenningen gäller enbart för barn födda från och med 1 januari 2014. För barn födda innan 2014 gäller fortfarande det tidigare regelverket.
Nedan följer en sammanfattning av de regeländringar som träder i kraft den 1 januari 2014.
 • Tiden för att ta ut föräldrapenning förlängs till 12 år.
 • Föräldrapenning kan betalas ut under högst 96 dagar för barn som har fyllt 4 år.
 • Föräldrapenningens ersättningsnivåer fördelas jämnt mellan föräldrarna.
 • Tidsperioden för att ta ut tillfällig föräldrapenning när ett barn har avlidit förlängs till 90:e dagen efter barnets död.
 • Gravid egenföretagare kan få graviditetspenning på grund av arbetsmiljön.
 • Sammanläggning av sjukperioder*.
 • Det blir möjligt att ge rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och sjukpenning upp till sju dagar före sjukanmälningsdatum.
 • Höjt särskilt bostadsbidrag till familjer med hemmavarande barn.
 • Bostadstillägget betalas ut oavsett hur lågt beloppet är. Tidigare nedre gräns på 25 kr tas bort.
 • Bostadstillägg kan beviljas från och med samma månad som sjukersättning eller aktivitetsersättning har beviljats.
 • Slopad anmälningsskyldighet för närståendepenning. Det räcker med ansökan inom tre månader från det datum som ersättningen begärs ifrån.
 • Den som har haft livränta ska i likhet med de som har haft sjukersättning eller aktivitetsersättning kunna få tillbaka sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst).
 • Livräntans årsbelopp räknas upp med 0,18 %.
* Under de första 90 dagarna bedöms arbetsförmågan mot det vanliga arbetet. Det gäller nu även om en ny sjukperiod inträffar med mer än 90 dagars mellanrum trots att den försäkrade inte har utfört arbete mellan sjukperioderna. Undantag gäller för dem som deltar i arbetslivsintroduktion. Dessa bedöms mot det vanliga arbetet först när en ny sjukperiod inträffar med mer än 180 dagars mellanrum.
Pressmeddelandet i pdf-format (pdf 32 kB, öppnar nytt fönster)

Presskontakt: 010-116 98 88.

Göran S