måndag 27 januari 2014

Skadestånd

Högsta domstolen har den 27 december 2012 meddelat dom, mål nr T 2139-12, där Försäkringskassan ska betala 445.000 skr + ränta samt rättegångskostnader.

Kort - Tvisten inleddes år 2001 då Försäkringskassan ville dra in kvinnans SGI, sjukpenninggrundande inkomst.
Kvinnan kunde visa upp läkarintyg som gjorde klart att hon var oförmögen att arbeta och begärde ersättning enligt det regelsystem som gällde då.
Under 2003  ändrades lagen på så vis att kvinnan skulle ha ansökt om en annan typ av ersättning för att få pengar från Försäkringskassan. Hon upplyster dock inte om det - och gick därmed miste om en större summa pengar.
Efter ett beslut av Försäkringskassan i februari 2007 fick kvinnan rätt till hel sjukersättning retroaktivt från och med juli 2006 och tills vidare. I beslutet noterades att hennes arbetsförmåga bedömdes vara helt nedsatt av medicinska skäl sedan 1998.
Kvinnan ansåg att hon vilseletts och stämde då Försäkringskassan för att få ersättning för åren 2001 - 2006.
Högsta domstolen slår fast att Försäkringskassan åsidosatt sin så kallade serviceskyldighet, alltså att upplysa kvinnan om vilka rättigheter hon har.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar