måndag 6 juli 2009

GRANSKNING AV LÄKARINTYG

I Riksrevisionens rapport meddelas också;
977 läkarintyg granskade
40 % inte god kvalitet
Endast 17 % återremiss för komplettering!!!!
Göran S

RIKSREVISIONEN

RiI 68 % saknas arbetsuppgifternas innehåll.
Riksrevisionen - FK saknar ofta underlag av tillräcklig kvalitet vid besut om sjukpenning. Alltför många intyg är bristfälliga. Uppgifter saknas eller är inte av tillräcklig kvalitet.
73 % ej tillräckliga.
I 68 % saknas arbetsuppgifternas innehåll.
Kompletteras ytterst sällan!!!
Det blir konsekvenser och risk för felaktiga beslut.
Riksrevisionen anser det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga SAMT ATT KOMPLETTERING SKER I SÅ LITEN GRAD.
Göran S

BESLUTSSTÖDET

Beslutsstödet är inte ett beslutsunderlag för bedömning av rät till sjukersättning utan bör i stället ge impuls till utredning med läkarna.
De flesta handläggarna uppger att de inte alltid begär kompletteringar av ofullständiga läkarintyg. Främsta orsaken uppges vara att de inte anser sig ha tid.
Göran S

UTBILDNING OM SOC STYRELSENS BESLUTSSTÖD

23 % av handläggarna har inte dekltagit i utbildning.
Av de som deltog ansåg 28 % at utbildningben höll låg kvalitet.
Göran S

SOCIALSTYRELSENS NORMER

Soc styrelsens rekommendationer får inte uppfattas av FK som nya styrande regler för bedömning. Varje enskilt fall ska fortfarande bedömas individuellt, utifrån de unika förutsättningar som råder i varje situation. Med andra ord - respekt för individens unika förhållanden.
Göran S

OFULLSTÄNDIGT LÄKARINTYG

Enligt Socialstyrelsen har båda parter (FK och läkare) ett ansvar för att i nära samverkan bidra till en process som har patientens bästa som mål. Det innebär bl a att frågor som uppstår rörande behandlande läkares bedömning måste hanteras i en konstruktiv dialog. Dialogen bör präglas av en långt gående ambition att nå samförstånd.
Göran S