fredag 13 februari 2015

FLER AKTÖRER KAN HJÄLPA TILL


Fler kontakter och ett bra kontaktnät är en bra förutsättning för att kunna göra ett bra jobb.
Jag var igår i Vänersborg på ett företag, Capfor, som arbetar med finansiell planering och rådgivare
med bl.a försäkringar i olika former.
Capfor har kunder som kan behöva min hjälp och jag har kunder som kan behöva Capfors hjälp.
Capfor, Drottninggatan 12, 462 30 Vänersborg 0521-57 00 27

Göran S

måndag 2 februari 2015

SAKNAS TILLRÄCKLIG BESKRIVNING I LÄKARINTYG/UTLÅTANDEEnligt Riksrevisionen, ISF (Inspektionen för Socialförsäkringen) och Försäkringskassans eget regelverk är det inte tillåtet att motivera ett avslagsbeslut med att det saknas tillräcklig beskrivning i en för beslut avgörande omständighet. I ett sådant läge ska handläggaren inhämta komplettering av uppgifter från berörd läkare.
 
Göran S

ME/CFS Kroniskt trötthetssyndrom


Jag kommer att kontakta alla Landsting i Sverige för att få adresser och namn på kontaktperson för de utredningsteam som genomför TMU.


TMU
TMU – teambaserad medicinsk utredning
Landstingen kan göra fördjupade medicinska utredningar åt Försäkringskassan. Ersättning till landstinget utgår från sjukskrivningsmiljarden. Försäkringskassan beställer från landstinget.
Målgrupp för TMU är de försäkrade som har en sammansatt eller svårbedömd sjukdomsbild, exempelvis vid sjukskrivning för flera diagnoser (samsjuklighet) eller där fler faktorer än enbart sjukdom kan påverka arbetsförmågan.
Utredningarna kan bli aktuella i såväl sjukpenningärenden, sjukersättningsärenden som i aktivitetsersättningsärenden.
Syftet med teamutredningen är att få ett fördjupat medicinskt underlag från en läkare och ett utredningsteam med särskild kompetens i försäkringsmedicin.

Då det förekommer ofullständiga underlag, framförallt med diagnoser enligt rubriken, vill jag ha svar på hur respektive team ser på dessa diagnoser.

Eftersom det inom läkarkåren finns olika uppfattning om dessa diagnoser är det viktigt att få reda på vilken uppfattning teamet har. Det kan vara avgörande för bedömning av rätt till ersättning från Försäkringskassan.
Men, även om teamet inte "accepterar" diagnosen ska den anges om det framgår av övriga redovisade underlag.
Jag rekommenderar er som genomgått sådan utredning att få några dagars möjlighet att läsa hela underlaget innan ni svarar på frågan "Instämmer".

Göran S

KONTOR BEDÖMER OLIKANär Försäkringskassan nekar en person sjukpenning är motiveringarna ofta ofullständiga. Det gör det svårt för den som fått avslag att argumentera för sin sak. Chansen att sedan få ett beslut ändrat beror på vilket kontor som omprövar det. Det visar en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF).

Göran S

BEVISKRAV


Beviskrav

Av 3 kap. 8 § AFL framgår att den försäkrade ska till Försäkringskassan inge läkarintyg för att styrka nedsättningen av arbetsförmåga på grund av sjukdom. Enligt Förvaltningsrättens mening innebär rekvisitet ”styrka” inte att beviskravet skulle vara högre än ”sannolikt”. Frågan är således om det är sannolikt att arbetsförmågan på grund av sjukdom är nedsatt.

Kammarrättens i Jönköping dom den 3 augusti 2011, mål nr 1538-11
”Frågan i målet är om AO har rätt till hel sjukersättning från och med april 2010. Eftersom fråga är om förmån, är det AO som har bevisbördan. Det är alltså hon som ska bevisa att hon har rätt till sjukersättning. Vad gäller beviskravet, dvs. måttet på den styrka som krävs för att något ska anses vara bevisat, är det dock tillräckligt att AO gör sannolikt att hennes arbets- förmåga är stadigvarande nedsatt i den mening som avses i 7 kap. 1 § AFL. Det är alltså inte som Försäkringskassan hävdar att det måste klarläggas att hon stadigvarande saknar arbetsförmåga.”

Göran S