fredag 30 september 2011

FK vs ALLMÄNMEDICIN

AM: Diagnos och beskrivning av funktionsnedsättning grundar sig på läkarens sammanvägning av tidigare kännedom om patienten, anamnesen, statusfynd och ibland laboratorieprov och andra undersökningar.
FK: Bara sådant som "objektivt" går att iaktta och som visas i prov och undersökningar får ligga till grund för bedömningen.
Fortsättning följer
Göran S

FK vs ALLMÄNMEDICIN

I Läkartidningen nr 37 2011 har Peter Rosenberg, läkare en hel del intressanta synpunkter med anledning av att FK påstår att de medicinska underlagen är ofullständiga.
Jag har varit i kontakt med Peter och det är OK att citera.
Jag kommer att redovisa hans kloka skrivningar och börjar med
AM - Allmänmedicin: Patienter har ofta flera sjukdomar, och dessa sammantaget påverkar patientens arbetsförmåga.
FK: En enda huvuddiagnos ska väljas ut och all bedömning görs i förhållande till just denna. (Det som står i det försäkringsmedicinska beslutsstödets inledning om samsjuklighet tycks man inte bry sig om)
Fortsättning följer
Göran S

måndag 26 september 2011

FK-PROCESSEN

Det kan finnas anledning att upprepa den långa process som gäller vid avslag.
1. ansökan
2. Brev från FK att lämna synpunkter
Rekommendation att skriva ungefär så här; "Jag anser att Försäkringskassan är på väg att
fatta fel beslut och att min medicinska underlag styrker nedsättninga av min arbetsförmåga."
3. Om avslag - omprövning till FK inom två månaders. Det är vid denna punkt jag brukar
komma in i bilden.
4. Om avslag efter omprövning - överklagan till Förvaltningsrätten inom två månader.
5. Brev från Förvaltningssrätten med yttrande från FK. Möjlighet att svara.
6. Om avslag - prövningstillstånd för överklagan till Kammarrätten inom två månader.
7. Om positiv dom i Förvaltningsrätten kan FK begära prövningstillstånd.
Nästa, om det går vidare, är Högsta Förvaltningsdomstolen.
Det här är en process som tar lång tid
Göran S

söndag 18 september 2011

Intressant möte

Jag ska träffa professor Robert Ohlin nästa vecka.
Robert är välkänd "expert" och har skrivit mycket om ME och fibromyalgi.
Göran S

Shamanens sång

Om en oundviklig människa.
Mycket intressant bok av Jan Lidbeck, förlag Arconia
Jan är med dr och överläkare vid Smärtsektionen på Rehabiliteringskliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Boken är ett sasmhällsmedicinskt drama, en medicinsk thriller med satiriska inslag. Berättelsen grundar sig på verkliga skeenden.
Det pågår ett krgf mellan läkare, de sjuka och Försäkringskassan. Offren i detta krig är de sjuka, läkare och vår tro på ett humant samhälle.
Göran S

torsdag 15 september 2011

BRAVO FK

Det är mer vanligt än ovanligt att ett ärende blir godkänt vid första omprövning.
Men under sker och jag fick för några dagar sedan ett trevligt samtal från en kvinna som fick godkänt varaktig sjukersättning.
Göran S

måndag 5 september 2011

ANVÄNDBAR DOM

I dom 2009-10-12 mål nr 2344-08 skriver Kammarrätten, Jönköping:
"E har under lång tid uppburit sjukpenning eller sjukersättning. Hon har inför tidigare perioder med sjukersättning utretts beträffande sjukdom och nedsättning av arbetsförmåga. Det är ostridigt att det läkarutlåtande som E gett in till stöd för sin nu aktuella begäran om halv sjukertsättning bristfälligt beskriver hennes nedsättning av arbetsförmågan och ger en fullständig beskrivning av hennes status. Den sammantagna utredningen i målet får dock i avsaknad av annan mer utförlig utredning som talar i motsatt riktning i tillräcklig grad anses visa att hennes arbetsförmåga på grund av sjukdom är nedsatt till hälften i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Vad den försäkringsmedeicinska rådgivaren kortfattat angett efter muntlig konsultation föranleder inte någon annan bedömning.
Nedsättningen kan antas bestå under minst ett år. Mot bakgrund härav har E rätt till halv sjukersättning".
Göran S

FK I "BLÅSVÄDER"

Jag har en mycket intressant skrivning i ett svar från FK till Kammarrätten.
Jag har i ett ärende lyckats få tag i en f d rektor som kunnat intyga ett muntligt avtal.
Intyget innehåller alla fakta och har undertecknats.
FK skriver: "Försäkringskassan anser inte att detta konstruerade intyg som utfärdats ca åtta år i efterhand har ett sådan bevisvärde att man kan anse att Försäkringskassans beslut var uppenbart felaktigt på grund av ofullständigt underlag eller att det skulle föreligga synnerliga skäl".
Jag har i överklagan till Kammarrätten åberopat synnerliga skäl och inte ofullständigt underlag.
Kränkande att påstå att ett underskrivet intyg är konstruerat.
Göran S

FK I "BLÅSVÄDER"

torsdag 1 september 2011

ARBETSSKADA, LIVRÄNTA, VÅRDBIDRAG

Och Handikapersättning.
Jag hade idag besök av en trevlig kollega från Huskvarna.
Han specialitet är ovanstående.
Han har "hoppat av " arbetet som omprövare vid Försäkringskassan och vill nu i stället hjälpa det som har det svårt med dessa ärendeslag.
Om du behöver hjälp så kontaktar du
Steve Dahlin
0738-76 27 55
Göran S