måndag 5 september 2011

ANVÄNDBAR DOM

I dom 2009-10-12 mål nr 2344-08 skriver Kammarrätten, Jönköping:
"E har under lång tid uppburit sjukpenning eller sjukersättning. Hon har inför tidigare perioder med sjukersättning utretts beträffande sjukdom och nedsättning av arbetsförmåga. Det är ostridigt att det läkarutlåtande som E gett in till stöd för sin nu aktuella begäran om halv sjukertsättning bristfälligt beskriver hennes nedsättning av arbetsförmågan och ger en fullständig beskrivning av hennes status. Den sammantagna utredningen i målet får dock i avsaknad av annan mer utförlig utredning som talar i motsatt riktning i tillräcklig grad anses visa att hennes arbetsförmåga på grund av sjukdom är nedsatt till hälften i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Vad den försäkringsmedeicinska rådgivaren kortfattat angett efter muntlig konsultation föranleder inte någon annan bedömning.
Nedsättningen kan antas bestå under minst ett år. Mot bakgrund härav har E rätt till halv sjukersättning".
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar