måndag 19 augusti 2019

Intressanta domar


Förvärvsarbete på arbetsmarknaden

Allmänna ombudet tar upp frågan om begreppet ”Förvärvsarbete på arbetsmarknaden” och menar att den centrala frågan är om det kan anses innefatta arbeten med omfattande anpassningar. Socialförsäkringsbalken innehåller inte någon definition av det begreppet och det saknas avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen som gäller tolkningen av begreppet. Det behövs därför vägledande avgöranden som närmare anger gränserna för vad som utgör arbetsförmåga i ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden.
Dom från Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3651, 2018-12-06

Även finns en ny dom från Kammarrätten i Stockholm som omnämndes av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i Aktuellt den 13 juni 2019.
Hon menade att Försäkringskassan måste i sin bedömning ta hänsyn till vad Allmänna ombudet har framfört i domen. Där redogörs bland annat för synen på objektiva under-
sökningsfynd och tolkning av ”normalt förekommande arbete”, anamnestiska uppgifter samt felaktig tolkning av DFA-kedjan (Diagnos-Funktionsnedsättning-Aktivitets- begränsning).
Domen har mål nr 9520-18 och 9521-18.

Det allmänna ombudet utses av regeringen och har i uppgift att överklaga beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att få fram vägledande domstolsavgöranden.

Göran

måndag 5 augusti 2019

Bevisbördan

Försäkringskassan hävdar att det är du som söker ersättning som har bevisbördan.
Det kan se ut så här i beslut

"Det är den som gör anspråk på sjukpenning som har att visa att förutsättningarna för ersättningen är uppfyllda, bl.a. genom att ge in läkarintyg som visar arbetsförmågans nedsättning. Det är de medicinska underlagen som ska visa att det föreligger en sjukdom och att denna nedsätter arbetsförmågan med minst en fjärdedel."

Jag brukar då använda följande text
"Huvudregeln är att den som invänder något bär bevisbördan för sitt påstående. Det borde därför vara Försäkringskassan som bär bevisbördan för sina påståenden, alternativt en utredning som visar på konkurrerande orsaker. Jag har medicinskt styrkta funktionsned-

sättningar och aktivitetsbegränsningar och de har inte förbättrats."
//Göran

fredag 12 juli 2019

Vem är jag?


Vem är jag?

G Söderlund Rådgivning                                                2019-xx-xx                                         Personnr/dnr/målnr
Org nr 4003195510                                                                                                                 xxxxxx-xxxx
Almåsgatan 5                                                                                                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
504 39 Borås                                              
Tel: 070-341 11 19
www.goransoderlund.se

Det kanske finns anledning till att beskriva min bakgrund och varför jag började med att hjälpa de som har problem med Försäkringskassan.

Mitt arbete innebär inte att jag alltid anser att Försäkringskassan fattar fel beslut. Ett stort problem är att alldeles för många medicinska underlag är för dåliga för att Försäkringskassan ska kunna fatta ett rättssäkert beslut.

Jag har en bakgrund med 31 års anställning på Försäkringskassan, Älvsborgs län. Började augusti 1962.
·         Kontorsbiträde
·         Ambulerande kontorsbiträde
·         Assistent sjukförsäkring
·         Sektionschef sjukförsäkring
·         Utbildningsassistent
·         Utbildningsledare
·         Inspektör
·         Kontorschef Trollhättan
·         Kontorschef Ulricehamn

Fick redan som sektionschef möjlighet att ha utbildningar, företrädesvis på internat med ämnen
·         Sjukpenning
·         Sjukpenninggrundande inkomst
·         Utredningsteknik
·         Reseersättning
·         Personalutveckling

När jag blev pensionär hade jag tänkt ägna fritiden åt resa, spela golf och bara "vara".
Fyller 79 år 19 mars 2019.
Men kort tid efter pensionering blev jag kontaktad av läkare som tyckte att jag med min bakgrund borde hjälpa läkarna då de inte får sina intyg godkända och patienterna därmed blir utan ersättning.

Jag satte in en liten radannons i BT och sedan har det bara ”rullat på” med Aftonbladet, BT, GT, TV, föreläsningar, deltagit vid muntlig förhandling Förvaltningsrätt och Kammarrätt.

Jag jobbar idag alla veckans dagar med att hjälpa de som behöver med rådgivning, skriva omprövning, överklagan, prövningstillstånd, är med vid läkarbesök när så önskas.

//Görantorsdag 11 juli 2019

"Semester"

Jag ta lite ledigt 13 juli - 23 juli.
Är det något akut kan du kontakta Alex Firat
Efter kl 18.00 vardagar
0722-02 69 21
info@afrad.se

//Göran

Domar från Förvaltningsrätt, Kammarrätte mm

jag har blivit kontaktad av "kunder" som tror att jag skickat med domar som inte gäller
för den jag skriver för.
Dessa domar är som bilaga till Förvaltningsrätten, Kammarrätten för att ge en "fingervisning" om avgjorda mål som också kan ha betydelse i aktuellt ärende. Så, även om det står annat namn på
domen ska den skickas med.
Domar är offentliga handlingar och har betydelse vid bedömning av liknande ärenden
//Göran

torsdag 4 juli 2019

Semestertider

Som pensionär omfattas jag inte av semester och är i princip alltid tillgänglig,
dock kan det vara svårt med telefonkontakt.
Mail är det absolut bästa för mig
info@goransoderlund.se

Skulle jag, trots allt, vara svår att få tag på kan du försöka med
Alex Firat
0722-02 69 21
info@afrad.se

//Göran

Förkortningar i medicinska underlag

Om möjligt, be läkaren att inte använda förkortningar.
Till och med jag har ibland svårt att förstå.
T.ex HV -  huvudvärk

Det torde innebära att viktiga ord inte uppmärksammas av handläggare på FK

//Göran