onsdag 2 oktober 2019

Tjänsteresa

Jag kommer att vara bortrest på tjänsteresa 3 - 8 oktober 2019.

Du kan ta kontakt med Alex Firat vid behov
0722-02 69 21 efter kl 18.00 vardagar
eller mail
info@afrad.se

:-) Göran

fredag 27 september 2019

Avsnitt i bok Stressfrid

I en nyutkommen bok av Linda Henriksson STRESSFRID finns ett kapitel där jag har fått lämna
information om besvärligheter med Försäkringskassan.
Övriga rubriker i boken
- Stress
- Utmattningssyndrom
- Sömn
- Kost
- Fysisk aktivitet
- Självkänsla
- Prestationsbaserad självkänsla
- Ångest & depression
- Tankar & känslor
- Till dina anhöriga

Webbsida stressfrid.se

Boken kan beställas via
Stressfrid AB
Lilleby Småängar 4
423 51 Torslanda

//Göran

tisdag 24 september 2019

Objektiva undersökningsfynd

Text nedan brukar jag använda, till viss del, när Försäkringskassan efterlyser "objektiva undersökningsfynd"


Objektiva undersökningsfynd
Forskningsläget:
Artikel om ”kultursjukdomarna” i läkartidningen den 28 oktober 2008 skriven av Anders Lundin, läkare vid psykiatrikliniken Danderyds sjukhus i Stockholm beskriver frågeställningen om förhållandet mellan objektiv sjukdom och upplevelsen av sjukdom vid somatoforma sjukdomar eller funktionella somatiska syndrom. Tillstånden kännetecknas av multisymtomatiska tillstånd med många gemensamma drag, där symtom som smärta, trötthet och kognitiva problem står i förgrunden. Av artikeln framgår att 30 % av läkares kliniska verksamhet utgörs av symtomtillstånd utan att man kan fastställa den bakomliggande orsaken. Dessa tillstånd har lägre status inom den medicinska forskningen eftersom de inte kan mätas och objektifieras. Kontroversen omkring sjukdomarna handlar enligt artikelförfattaren om att betrakta tillstånden som psykiska och inbillade, eller att betrakta tillstånden som helt vanliga sjukdomar eller se på tillstånden utifrån en bio-psyko-social sjukdomsmodell för att göra tillstånden begripliga. Författaren menar att mer forskning inte kommer att lösa problemet omkring dessa tillstånd utan handlar om vår syn på förhållandet mellan objektiv sjukdom och subjektiv ohälsa.
-------------------------------
Jag lider av sjukdomstillstånd, vilkas art och inverkan på arbetsförmågan framgår av redovisade underlag. Diagnoserna är så kallade symtomdiagnoser, det vill säga sjukdomstillstånd som inte kan mätas eller på annat sätt konstateras objektivt, vilket i sig saknar betydelse för rätten till sjukförmån (jfr bl.a. dom från Kammarrätten i Sundsvall i mål nr 2033-10).

I ett fall som mitt, vid en sjukdom vars orsak man inte säkert vet, går det inte att fastställa direkta objektiva undersökningsfynd, där bedömningen grundas på läkarens noggranna genomgång av anamnes, uteslutande av andra sjukdomar, patientens beskrivning av besvären samt läkarens undersökning, är det av yttersta vikt, för att förtroendet av rättsväsendet inte ska försämras, att samma bedömningsprinciper tillämpas i alla led.

När det gäller kravet på att det ska finnas strikt objektiva undersökningsfynd för att kunna bevilja sjukpenning eller sjukersättning saknar detta stöd i rättstillämpningen.
Avgörande är i stället hur besvärsyttringarna påverkar min förmåga att utföra ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden.

Det finns ett dokument som utgavs av Socialförsäkringsutredningen 2005, nr 7, där det fastslås att det inte krävs några objektiva undersökningsfynd för att ersättning ska kunna beviljas. Detta har sedan fastställts i ett flertal domar från högre instans.
På sidorna 45 – 46 framgår att det på det principiella planet inte förefaller finnas något tvivel om att medicinskt oförklarade symtom idag försäkringsrättsligt klassas som sjukdom. Det behövs inga objektiva undersökningsfynd eller klara idéer om symtomens orsak för att någon som t.ex. lider av värk ska betraktas som sjuk. Sett ur försäkringens syfte är detta också rimligt – samma värk är lika skadlig för arbetsförmågan oavsett om orsaken kan klarläggas eller inte.

Göran S


Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)


SGI (sjukpenninggrundande inkomst)

Vid beslut om avslag gällande sjukpenning finns på sista sidan viktig information som gäller att skydda sin SGI.

Första vardagen efter att du tagit del av beslutet måste du antingen
1.      Återgå i arbete i samma omfattning som tidigare, eller
2.      Anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Då gäller registreringskod 11. Avgörande är att Försäkringskassan har bedömt att det inte föreligger sjukdom. Du är frisk. Säg därmed inte till handläggaren på AF att du är frisk, då blir du inskriven i, för försäkringskassan, fel kod som arbetssökande med förhinder, och din SGI blir inte skyddad för framtida sjukpenning.
För att återfå SGI gäller att du får en anställning som beräknas vara minst sex månader. Men du måste inte jobba sex månader för att få ny SGI. Därmed kan du göra ny sjukanmälan.

Så fort du får avslag på ärende med sjukpenning kan/ska du, om läkaren bedömer, göra ny sjukanmälan och bifoga nytt läkarintyg. Det är då viktigt att läkaren lägger till en mening med t ex ”tillståndet oförändrat”.
:-) Göran

fredag 6 september 2019

GÖR NY ANSÖKAN, TROTS AVSLAG!!!

Jag har åter fått kunder som fått godkänt på senare inkommen ansökan trots tidigare avslag.
Så, vid avslag på  yrkande. Gör ny ansökan.
//Göran

fredag 23 augusti 2019

En bok om stress

Jag har fått medverka i ett kapitel i boken Stressfrid, där det finns information som
kan användas när du får problem med Försäkringskassan

Klicka på länken för mer information och köp av boken
En praktisk handbok med fokus på konkreta lösningar. Hur blir du frisk från utmattningssyndrom? Hur minskar du på stressen och hur kan du genom andning lugna din kropp? Hur lyckas du med sömnen när din kropp är stressad och vad kan du göra för att uppnå den reparerande djupsömnen? Varför har du ångest och vad kan du göra för att dämpa den? Vad är viktigt att få med i läkarintyget och vad gör du om Försäkringskassan nekar dig rätten till sjukpenning? Dessa är några av frågorna som besvaras i boken.

I boken får du ta del av personliga berättelser samt tips från experter och forskare inom bland annat sömn, kost, fysisk aktivitet, självkänsla, stress och sjukförsäkring. Boken riktar sig till dig som är sjuk på grund av stress men också till din omgivning. Ett kapitel är tillägnat anhöriga för att de ska få förståelse för vad du som drabbad går igenom.

LINDA HENRIKSSON arbetar idag som fastighetsmäklare och driver bolaget Stressfrid. Hennes förhoppning med Stressfrid är att bidra med acceptans, förståelse och medvetenhet för sjukdomen utmattningssyndrom. Detta gör hon bland annat genom boken, sitt Instagramkonto @stressfrid och genom hennes medverkan i SVTs Uppdrag Gransknings dokumentär Sjukt Stressad.

//Göran

måndag 19 augusti 2019

Intressanta domar


Förvärvsarbete på arbetsmarknaden

Allmänna ombudet tar upp frågan om begreppet ”Förvärvsarbete på arbetsmarknaden” och menar att den centrala frågan är om det kan anses innefatta arbeten med omfattande anpassningar. Socialförsäkringsbalken innehåller inte någon definition av det begreppet och det saknas avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen som gäller tolkningen av begreppet. Det behövs därför vägledande avgöranden som närmare anger gränserna för vad som utgör arbetsförmåga i ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden.
Dom från Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3651, 2018-12-06

Även finns en ny dom från Kammarrätten i Stockholm som omnämndes av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i Aktuellt den 13 juni 2019.
Hon menade att Försäkringskassan måste i sin bedömning ta hänsyn till vad Allmänna ombudet har framfört i domen. Där redogörs bland annat för synen på objektiva under-
sökningsfynd och tolkning av ”normalt förekommande arbete”, anamnestiska uppgifter samt felaktig tolkning av DFA-kedjan (Diagnos-Funktionsnedsättning-Aktivitets- begränsning).
Domen har mål nr 9520-18 och 9521-18.

Det allmänna ombudet utses av regeringen och har i uppgift att överklaga beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att få fram vägledande domstolsavgöranden.

Göran