måndag 14 mars 2011

UPPMUNTANDE

Inte bara för mig men förra veckan har jag fått fyra samtal från "lyckliga" kunder som fått rätt till ersättning efter Förvaltningsrättens bedömning.
Det visar på att man inte ska ge upp utan pröva så långt det går.

Göran S

VARAKTIG SJUKERSÄTTNING SKALL OMPRÖVAS

Enligt regelsystemet ska omprövning göras efter tre år för den som beviljats varaktig sjukersättning. Hur det ska gå till är i nuläge något oklart.
Men, det kan vara bra att ha med i diskussionen med läkaren som kanske inte villo skriva varaktig, livslångt, för all överskådlig framtid.
Även om detta skrivs så är verkligheten den att det ändå ska omprövas av FK efter tre år vilket kan göra det lättare för läkaren att skriva livslångt.

Göran S

BÖRJA OM FRÅN BÖRJAN

Enligt de sjukskrivningsregeler som infördes sommaren 2008 är maxgränsen för sjukpenning ca 2,5 år, utom för den som är allvarligt sjuk.
De som nu har återvänt till försäkringen kommer alltså att utförsäkras igen om 2,5 år om de inte ses som tillräckligt sjuka enligt regelverket.

Göran S

ARBETSLIVSINTRODUKTION

Av drygt 23146 som utförsäkrats från FK under första halvåret 2010 och som genomgått de anvisade tre månadernas introduktion har 451 fåt ett ordinarie arbete, ett arbete som inte är lönesubventionerat. Det är inte ens 2 %.
Något lite bättre blir det med sysselsatta med någon form av stöd räknas in - 7 %.
En mycket större andel - 25 % - kommer att på nytt få ersättning från FK.

Göran S

MAMMA ÄR SJUK FÖR ATT HON ÄR MAMMA

I studien "Kvinnors och mäns sjukfrånvaro" fråga man sig varför kvinnor sjukskriver sig oftare än män. På 60- och 70-talet fanns ingen sådan skillnad.
Började märkas först på 80-talet och nu har man upptäckt att det inte enbart är arbetet som gör kvnnorna sjukare.
Det är det första barnet. Efter att första barnet är fött sjukskriver sig mamman dubbelt så mycket som mannen. Ett mönster som hänger i tills barnet fyllt 10 år.
källa Aftonbladet, Monica Gunne

Under första halvåret 2008 betalades det ut 14,5 miljoner sjukpenningdagar till kvinnor och 9,2 miljoner till män.

Göran S

MAMMA ÄR SJUK FÖR ATT HON ÄR MAMMA

I studien "Kvinnors och mäns sjukfrånvaro" fråga man sig varför kvinnor sjukskriver sig oftare än män.

FÖRSÄKRINGSKASSAN LÄGGER NER ÖVER 100 KONTOR

Ekonomiskt anslag minskar för FK med 150 miljoner i år och lika mycket nästa år.
FK hade hoppats på att få behålla extrapengarna till 2015.
Nu blir resultatet att FK måste dra sig ur 112 servicekontor och lägga ner ett 20-tal lokalkontor samt att minska personalstyrkan med 1000 personer.
Göran S

SGI, SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST

SGI i samband med att sjukersättning beviljas

När en försäkrad beviljas sjukersättning ska sjukpenningförsäkringen omprövas. Detta innebär att tidigare SGI- skydd upphör att gälla. För den som får hel sjukersättning fastställs SGI till noll kronor i samband med att sjukersättning beviljas.SGI-skydd upphör efter perioden med sjukersättning

Möjlighetern för en arbetslös försäkrad att få tillbaka sin tidigare SGI efter en period med sjukersättning upphörde den 1 juli 2008. Det innebär att den som har haft sjukersättning till och med den 30 juni 2008 eller senare inte kan få tillbaka sin tidigare SGI även om han/hon är aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen och beredd att anta erbjudet arbete i samma omfattning som tidigare SGI.
Efter perioden med sjukersättning kan den som är aktivt arbetssökande alltså inte få SGI förrän han eller hon börjar arbeta och inkomsten från arbete kan läggas till grund för en ny SGI.

Göran S

PRÖVNINGSTILLSTÅND/ÖVERKLAGAN TILL KAMMARRÄTTEN

Processen - ansökan - om avslag - omprövning - om avslag - överklagan till Förvaltningsrätten - om avslag - begära prövningstillstånd hos Kammarrätten för att få överklaga.

Prövningstillstånd får meddelas endast om
  • det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Kammarrätten (prejudikatsdispens)
  • anledning förekommer till ändring av Förvaltningsrättens avgörande (ändringsdispens) eller
  • det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extra ordinär dispens)

Det gäller i de flesta fall att kunna få prövningstillstånd enligt punkt 2.

Göran S

ALLT FLER ÖVERKLAGAR SJUKPENNING

Förra året ökade antalet överklaganden som rörde sjukpenning (ej sjukersättning) med
35 %. Medelväntetiden är ca 9 månader, enligt Domstolsverket.
Bara var femte som överklagat fick rätt i domstol.
källa TT

Göran S