måndag 22 juni 2015

Senare inkomna läkarintyg


Senare inkomna intyg med samma diagnos, symtom och besvär
Prövningen av den försäkrades arbetsförmåga utgår från det medicinska underlaget och utredningen i övrigt vid tidpunkten från Försäkringskassans beslut. Det föreligger inte hinder att beakta senare upprättade medicinska underlag under förutsättning att dessa ger en bild av ett sjukdomstillstånd som i huvudsak torde ha förelegat under den i målet aktuella tidsperioden (jfr kammarrättens dom i Göteborg den 5 februari 2012 i mål nr 1489-09)
samt
Kammarrätten i Göteborgs dom den 22 oktober 2012 i mål nr 5095-11;
Bedömningen ska ske i förhållandena i samband med ansökan, men även de förhållanden som framkommit och uppkommit till dess att Försäkringskassan skiljt sig från ärendet efter omprövning.

Göran S

För dåliga medicinska underlag


RIKSREVISIONEN RiR 2009:07
”Beslut om sjukpenning – har Försäkringskassan tillräckliga underlag”
Försäkringskassan saknar ofta underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning.
Alltför många läkarintyg är bristfälliga . Uppgifter saknas eller är inte av tillräcklig kvalitet.
73 % ej tillräckliga. I 68 % saknas arbetsuppgifternas innehåll. Kompletteras ytterst sällan!!!
Det blir konsekvenser och risk för felaktiga beslut.       
Sakkunnig granskning saknas i var femte avslagsärende.
Riksrevisionen anser att det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga SAMT ATT KOMPLETTERING SKER I SÅ LITEN GRAD.
Granskningens resultat visar därmed att Försäkringskassans handläggare ofta saknar underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning. Detta ger sämre förutsättningar för att besluten blir korrekta och rättssäkra. Risken ökar för att personer som har rätt till sjukpenning inte blir beviljade ersättning.

Göran S

Skötsel av barn


Utredning i målet visar att NN i stor utsträckning har fått hjälp och avlastning vad gäller skötsel av barn och att endast inneha rollen som mor kan inte jämställas med arbete.
FR Gbg den 13 sep 2013 mål nr 14523-12

Göran S

Deltidssjuksrkiven


Hel eller del av sjukpenning
Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning beroende på hur mycket du måste avstå från att arbeta. För att få till exempel halv sjukpenning måste du avstå från att arbeta hälften av din normala arbetstid. Hu­vudregeln är att man ska arbeta del av dag när man är sjukskriven på deltid.
Halv arbetstid behöver inte alltid innebära att du arbetar halva dagar. Det finns vissa möjlig­heter att förlägga arbetstiden på annat sätt om det är medicinskt bättre för dig. Du ska i så fall kontakta din handläggare.

Göran S

Habilitering/rehabilitering


EU-konventionen
Artikel 26
Habilitering och Rehabilitering
Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt.
Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.

Försäkringskassan använder i flera beslut att alla rehabiliteringsmöjligheter inte är  uttömda.
Om det förekommer åtgärder, t.ex. medicinering, sjukgymnastik mm som är till för att klara vardagstillvaron är det habilitering och återger inte arbetsförmåga.

Läkarna borde i större utsträckning använda begreppet habilitering i sina intyg/utlåtande.

Göran S

Teamutredning TMU


Jag skickade ett brev till Vita Villan, Helsingborg, angående en kvinna som jag hjälper.

I temautredning den 17 november 2014 skrevs följande sammanfattning; Patient med fibromyalgi- besvär sedan 10 år tillbaka. Välutredd, rehabbedömd x flera, bl.a. genomgått Smärtrehab i Ängelholm. Försök till arbetsrehabilitering har misslyckats. Bedöms adekvat behandlad.
Ovan nämnda aktivitetsbegränsningar bedöms därför som varaktiga.

Försäkringskassan skrev i beslut den 13 maj 2015; Försäkringskassan remitterade NN till team-
utredning och med hänsyn till resultatet bedömde Försäkringskassan att rätt till sjukpenning inte förelåg.
Försäkringskassan vidhåller, särskilt med beaktande av vad som framgår av läkarutlåtande efter temautredning för medicinska förutsättningar för arbete, daterad den 17 november 2014, att utredningen inte ger stöd för att NN har en nedsättning av arbetsförmågan med minst en fjärdedel i ett normalt förekommande arbete.

Jag ansåg tillsammans med min kund att det fanns anledning att skriva brev till Vita Villan för att närmare klargöra och möjligen förstå hur Försäkringskassan kan tolka att arbetsförmåga finns.
Vi tycker det framgår en annan tolkning i utredningen.

Svar från Vita Villan den 15 juni 2015;

Svar på din förfrågan om förtydligande av sammanfattning efter teambedömning, TMU.
När vi får ett uppdrag att genomföra teambedömning ingår besök hos läkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast. En egenanamnes tas upp utifrån "Samtalsguiden" där df får beskriva sina besvär. Journalmaterial inhämtas efter dfs godkännande.
Varje yrkeskategori genomför sedan undersökningar och låter df utföra validerade tester för att resultatet av utredningen ska bli så objektivt som möjligt och för att vår beskrivning av dfs hinder och resurser skall bli så tydliga som möjligt.
(TMU utförs utefter strikta regler, hur utredningen skall genomföras, vilka tester som skall användas och under viss tid. Det alltså inte vi själva som har utformat modellen för TMU utan den ska utföras lika hos alla enheter)
TMU-utlåtandet är den beskrivning av dfs aktivitetsförmåga som framkommit vid bedömnings- tillfället och resulterar i de "kryssrutor" där vi kan gradera nedsättningarna och där det också framgår om det är objektiva fynd eller inte samt om nedsättningarna hör till någon diagnos som df har.
Förtydligande till "kryssrutorna" finns i 4b´s kommentarsfält. Vill man fördjupas sig i vad varje siffra (gradering) står för ska man gå tillbaka till manualen som kan tas från FK´s hemsida; Nivåbeskrivningar, Funktionstillstånd FK 7270.
I prognosrutan gör vi sedan en summering av huruvida nivåbedömningarna beräknas kunna bli förbättrade eller om de är varaktiga eller rent av förväntas bli sämre.
Om det står att "ovan nämnda aktivitetsbegränsningar bedöms som varaktiga" innebär det att vi bedömer att de siffror vi satt inte kommer att förbättras med mer behandling eller spontanläkning över tid etc.
Dock, beroende på siffrornas valör, kan Försäkringskassan bedöma att df har en arbetsförmåga. Det är inte vi som får eller kan göra den bedömningen. Vår uppgift är att beskriva df´s problematik så objektivt som möjligt och sedan gör Försäkringskassan sin bedömning av besvärens svårighets-
grad och om df är berättigad till sjukpenning/ersättning etc.
Vi får inte uttala oss om arbetsförmåga eller ja åsikter om huruvida df är berättigad till ersättning eller inte. Vi skall endast beskriva personen så bra vi kan utifrån de resultat som framkommer under utredningen som teamet har kommit fram till.
Underskrivet av Verksamhetschefen

söndag 7 juni 2015

Föreläsning/information RME, Göteborg

Har fått en ny inbjudan till RME, Göteborg september 2015.
Göran S

Orka, orka, orka!!!

Fick idag ett positivt besked.
Har hjälpt en tjej i ca 4 år med omprövningar, överklaganden i flera omgångar.
Hon har gjort flera nya ansökningar.
Idag; "Hej Göran! Härmed skickar jag beslutet från Kammarrätten. Och vi/du vann och jag är så tacksam. Kan koncentrera mig på mina sjukdomar och stressa mindre.

Det kan alltså löna sig att orka, försöka att gång på gång göra ny ansökan.
Hon får retroaktiv sjukersättning från år 2013.

Göran S