måndag 25 februari 2013

FÖRSÄKRINGSKASSAN GER "RABATT"


Den som har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning kan få ett förmånsintyg utfärdat av Försäkringskassan. Intyget kan användas för att få rabatter på t ex buss eller tåg.
Däremot kan den som har aktivitetsstöd, som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, inte få något sådant intyg.
Den som har ålderspension eller premiepension och vill ha ett intyg ska vända sig till Pensionsmyndigheten
(Källa; TT Spektra)

Göran S

onsdag 13 februari 2013

Journalanteckningar

Det finns anledning att åter påminna om att om du har ärende med Försäkringskassan så kan det vara bra att begära Försäkringskassans journalanteckning som rör ditt ärende.
Du har enligt Förvaltningslagen rätt till anteckningrna

Göran S

tisdag 12 februari 2013

ELÖVERKÄNSLIG - SJUKDOM

Kammarrätten i Jönköping
I dom 2012-11-05 i mål 3350-11 har Kammarrätten i Jönköping kommit fram till att en elöverkänslig kvinnas medicinska tillstånd ska bedömas som sjukdom och att hon har rätt till sjukpenning. I strid mot vad tidigare instanser kommit fram till anger Kammarrätten att den omständigheten att det saknas objektiva fynd som styrker elöverkänslighetssymtom, inte ksa tillmätas någon avgörande betydelse i denna typ av mål.
D_en elöverkänsliga kvinna hade åberopat olika läkarintyg där det angavs att hon hade allvarliga elöverkäsnlighetssymtom. Hon kan, enligt intygen, inte vistas i miljöer där det finns el, inte prata i telefon eller använda dator. Såväl Försäkringskassan som Förvaltningsrätten hade nekat henne sjukpenning, eftersom elöverkänslighet uppgavs vara ifrågasatt inom vetenskapen och det inte redovisades några objektiva undersökningsfynd i läkrintygen.
Kammarrätten gjorde dock en annan bedömning. Utan att gå närmare in på vad som var orsaken till symtomen kom de fram till att besvären i sig ska bedömas som sjukdom i den meningen som avses i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Rätten anförde också:"Avsaknaden av objektiva fynd bör inte tillmätas avgörtande betydelse, eftersom många sjukdomar inte låter sig påvisas objektivt."
Arbetsförmågan ansågs nedsatt i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden, eftersom lämpliga arbeten vid aktuella sjukdomsbesvär ansågs vara mycket sällsynt förekommande på arbetsmarknaden. Därför ansågs den elöverkänsliga kvinnan uppfylla förutsätttningarna för sjukpenning.
I avsaknad av prejudikat från Högsta förvaltningsdomsto´len bör ett färskt Kammarrättsavgörande i denna generellt viktig fråga, om betydelsen av avsaknaden av objektiva undersökningsfynd, bli av stor betydelse för rättstillämpningen.

Göran S

fredag 1 februari 2013

POSITIVA FK-VIBBAR

Kort utdrag ur brev från kund;
"Mycket har hänt sedan Förvaltningsrättens dom. Efter överklagan till Kammarrätten beviljades inte prövningstillstånd.
Jag gjorde en ny ansökan om sjukersättning. En vecka senare ringde min handläggare på FK och frågade om jag ville ha varaktig sjukersättning. Hon skulle i så fall föreslå det vid nästa möte.
Det var nu möjligt eftersom en del regler har blivit ändrade och jag har varit sjuks så länge.
Handläggaren sa att chansen var stor attt jag skulle få sjukersättning eftersom hon föreslåt men astt det måste gå igenom ett möte innan beslutet är taget.
Det är en oerhörd lättnad att få sjukersättning och jag slipper vara stressad över vad som kommer att hända i framtiden".

Det är en av mina kunder som jag försökt hjälpa i nästan två år.
Det är dock inte som handläggaren påstår att det är nya regler. Det handlar om det nya synsätt att FK varit för stränga. Information som meddelades 17 september 2012.

Återigen alltså som jag har informerat om. Fortsätt att göra ny ansökan om sjukersättning och gör det så fort du har fått avslag första gången.

Göran S

FÖRSÄKRINGSKASSAN FÅR HÅRD KRITIK


Svårt att förstå när Försäkringskassan nekar sjukpenning

Pressmeddelande 31 januari 2013

När Försäkringskassan nekar en person sjukpenning är motiveringarna ofta ofullständiga. Det gör det svårare för den som fått nej att argumentera för sin sak. Chansen att sedan få ett beslut ändrat beror på vilket kontor som omprövar det. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

ISF har granskat hur Försäkringskassan informerar när sjukpenning avslås eller dras in och myndighetens rutiner för omprövningar. Varför sjukpenning nekas framgår inte alltid.

– Det handlar både om att den skriftliga informationen är ofullständig och att bedömningen inte är förutsägbar, säger Nina Karnehed, projektledare vid ISF.

Bara ett av tio beslut och fyra av tio omprövningsbeslut förklarar vilka lagliga förutsättningar som gäller för att få sjukpenning. Förklaringar varför man nekas sjukpenning är otillräckliga i en fjärdedel av besluten och i tre fjärdedelar av omprövningsbesluten. Synpunkter från den försäkrade bemöts inte heller i tillräcklig omfattning.

– Om man nekas sjukpenning, måste man förstå varför. Det är avgörande för att man ska kunna acceptera beslutet eller argumentera för att det ska ändras, säger Nina Karnehed.

Granskningen visar också att det inom Försäkringskassan råder olika uppfattningar om vad en omprövning innebär. Trots att ärendena fördelas slumpvis mellan tre kontor, beviljas sjukpenning i olika utsträckning. ISF anser dessutom att det finns goda grunder att ändra fler ärenden än i dag.

– Lika fall måste självfallet behandlas lika. Att ompröva ett beslut måste dessutom alltid innebära att man förutsättningslöst prövar grundbeslutet, avslutar Nina Karnehed.

Granskningsresultaten presenteras i ISF:s rapport ”När sjukpenning nekas” 2013:1. Båda granskningarna är regeringsuppdrag.
Hela rapporten går att lada ner och innehåller 114 sidor

Göran S