onsdag 31 augusti 2011

ME/CFS

På Danderyds sjukhus, Stockholm finns ett ME&/CFS-projekt.
Bedrivs i tre år med syfte att utveckla och pröva rehabilteringsformer för patientgrupper med kroniskt trötthetssyndrom. De började ta emot patienter mars 2011 opch planerar börja med behandlingsinsatser hösten 2011.
Målet med behandlingsinsatsernaär i första hand att öka livskvaliteten för var och en.
I dagsläget finns tyvärr ingen behandlingsform som i studier visat sig öka arbetsförmågan hos patienter med ME/CFS även om metoder som pacing och KBT kan ge viss lindring.
Göran S

söndag 21 augusti 2011

HABILITERING - REHABILITERING

Jag önskar att behandlande läkare använder sig oftare av begreppet habilitering.
FK har ofta som motivering i sitt beslut om avslag att "alla rehabiliteringsmöjligheter inte är uttömda".
Det kan vara så, att vissa åtgärder måste gälla för att ha en "dräglig" vardag, att klara sin vardag utan att det skapar mer arbetsförmåga.
EU-konventionen, Artikel 26
Habilitering och rehabilitering.
Habilitering är att en person trtänar och får stöd att den kan göra så mycket som möjligt.
Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.
Göran S

BEVISKRAV

Av 3 kap. 8 § AFL framgpår att den försäkrade ska till Försäkringskassan inge läkarintyg för att styrka nedsättningen av arbetsförmåga på grund av sjkukdom. Enligt Förvaltningsrättens mening innebär rekvisitet "styrka" inte att beviskravet skulle vara högre än "sannolikt". Frågan är således om det är sannolikt att arbetsförmågan på grtund av sjukdom är nedsatt.
Göran S

NY METOD - 2013

Så ska sjukförsäkrade bedömas av Försäkringskassan!
Efter 180 dagars sjukskrivning ska den sjukskrivnes arbetsförmåga intge bara bedömas mot det arbete man har, utan mot hela reguljära arbetsmarknaden.
Försäkringskassan har tagit fram en ny, tredelad metod för att bedöma arbetsförmågan:
  • En "självrapport" som den sjukförsäkrade fyller i
  • Befintliga medicinska underlag
  • En undersökning gjord av bedömningsläkare, kontrakterad av Försäkringskassan

Under hösten (2011) ska metoden användas på prov för att bedöma 100 - 150 sjukförsäkrade. Våren 2012 görs en bredare porövning. Tidigast 2013 kan metoden användas i hela landet.

Självrapporten fyller den sjuke själv i. Med den och befintliga medicinska underlag sker en undersökning av speciellt utbildad bedömningsläkare. Förmodligen minskar behovet av försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR, som tolkar läkarutlåtanden.

Vad kan man då förvänta sig? Hoppas naturligtvis på en positivare bedömning än vad som görs i dag. Men - om bedömningsläkaren är utbildad av FK kommer det ändå att bli intressant hur behandlande läkares bedömning "står sig". Iofs sdå kan det innebära att kompletterande infromation hämtas i större utsträckning från behandlande läkare. Och då, av bedömningsläkaren direkt utan handläggaren som mellanhand.

Göran S

torsdag 18 augusti 2011

NY UTREDNING VART TREDJE ÅR

Arbetsförmågan kan förändras. Under den tid sjukersättning beviljats kommer därför Försäkringskassan att göra en ny utredning vart tredje år för att ta reda på om du fortfarande har rätt till ersättning på samma nivå. Försäkringskassan kommer också att utreda om det har hänt något som gör att möjligheterna till rehabiligtering har förbättrats.
Jag vet faktiskt inte hur detta ska gå till men det är intressant på så sätt att om din läkre är tveksam till att skriva varaktigt, livslångt, för all överskådlig framtid, så ska han/hon veta att det sker en prövniong vart tredje år.
Dock måste läkaren fortfarande ange varaktigt, livslångt för all öveskådlig framtid.
Göran S

fredag 5 augusti 2011

GRUNDLAGEN

För rättssäkerheten krävs, att man inte bara väger in det, som står i den skrivna bokstaven i lagen utan också andra aspekter, som gör att man gör etiska överväganden, så att beslutet kan gå åt ena eller andra hållet.
Om det uppstår en situation, där det står och väger, finns principer i grundlagen och principer i sjukförsäkringen, som ska styra vägvalet.
Det handlar bl a om att beakta principer om människovärde och solidaritet.
Göran S

FÖRSÄKRING???

Försäkringskassan administrerar den svenska socialförsäkringen.
Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet och gäller för alla som bor i Sverige. Målet är att bevara tryggheten för den som drabbas av skada eller sjukdom.
Detta brukar jag inleda mina ärenden med
hälsar Göran S