måndag 22 juni 2015

Teamutredning TMU


Jag skickade ett brev till Vita Villan, Helsingborg, angående en kvinna som jag hjälper.

I temautredning den 17 november 2014 skrevs följande sammanfattning; Patient med fibromyalgi- besvär sedan 10 år tillbaka. Välutredd, rehabbedömd x flera, bl.a. genomgått Smärtrehab i Ängelholm. Försök till arbetsrehabilitering har misslyckats. Bedöms adekvat behandlad.
Ovan nämnda aktivitetsbegränsningar bedöms därför som varaktiga.

Försäkringskassan skrev i beslut den 13 maj 2015; Försäkringskassan remitterade NN till team-
utredning och med hänsyn till resultatet bedömde Försäkringskassan att rätt till sjukpenning inte förelåg.
Försäkringskassan vidhåller, särskilt med beaktande av vad som framgår av läkarutlåtande efter temautredning för medicinska förutsättningar för arbete, daterad den 17 november 2014, att utredningen inte ger stöd för att NN har en nedsättning av arbetsförmågan med minst en fjärdedel i ett normalt förekommande arbete.

Jag ansåg tillsammans med min kund att det fanns anledning att skriva brev till Vita Villan för att närmare klargöra och möjligen förstå hur Försäkringskassan kan tolka att arbetsförmåga finns.
Vi tycker det framgår en annan tolkning i utredningen.

Svar från Vita Villan den 15 juni 2015;

Svar på din förfrågan om förtydligande av sammanfattning efter teambedömning, TMU.
När vi får ett uppdrag att genomföra teambedömning ingår besök hos läkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast. En egenanamnes tas upp utifrån "Samtalsguiden" där df får beskriva sina besvär. Journalmaterial inhämtas efter dfs godkännande.
Varje yrkeskategori genomför sedan undersökningar och låter df utföra validerade tester för att resultatet av utredningen ska bli så objektivt som möjligt och för att vår beskrivning av dfs hinder och resurser skall bli så tydliga som möjligt.
(TMU utförs utefter strikta regler, hur utredningen skall genomföras, vilka tester som skall användas och under viss tid. Det alltså inte vi själva som har utformat modellen för TMU utan den ska utföras lika hos alla enheter)
TMU-utlåtandet är den beskrivning av dfs aktivitetsförmåga som framkommit vid bedömnings- tillfället och resulterar i de "kryssrutor" där vi kan gradera nedsättningarna och där det också framgår om det är objektiva fynd eller inte samt om nedsättningarna hör till någon diagnos som df har.
Förtydligande till "kryssrutorna" finns i 4b´s kommentarsfält. Vill man fördjupas sig i vad varje siffra (gradering) står för ska man gå tillbaka till manualen som kan tas från FK´s hemsida; Nivåbeskrivningar, Funktionstillstånd FK 7270.
I prognosrutan gör vi sedan en summering av huruvida nivåbedömningarna beräknas kunna bli förbättrade eller om de är varaktiga eller rent av förväntas bli sämre.
Om det står att "ovan nämnda aktivitetsbegränsningar bedöms som varaktiga" innebär det att vi bedömer att de siffror vi satt inte kommer att förbättras med mer behandling eller spontanläkning över tid etc.
Dock, beroende på siffrornas valör, kan Försäkringskassan bedöma att df har en arbetsförmåga. Det är inte vi som får eller kan göra den bedömningen. Vår uppgift är att beskriva df´s problematik så objektivt som möjligt och sedan gör Försäkringskassan sin bedömning av besvärens svårighets-
grad och om df är berättigad till sjukpenning/ersättning etc.
Vi får inte uttala oss om arbetsförmåga eller ja åsikter om huruvida df är berättigad till ersättning eller inte. Vi skall endast beskriva personen så bra vi kan utifrån de resultat som framkommer under utredningen som teamet har kommit fram till.
Underskrivet av Verksamhetschefen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar