tisdag 28 augusti 2012

HURRA FÖR FMR!!!

FMR är Försäkringskassans rådgivande läkare, försäkringsmedicinsk rådgivare.


Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 6771-11, 2012-03-15

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar NN berättigad till sjukersättning.

Försäkringskassan har i skrivelse till Förvaltningsrätten medgett, att mot bakgrund av nu föreliggande medicinsk utredning får NN,s arbetsförmåga anses stadigvarande helt nedsatt på grund av sjukdom. Han är därför berättigad till hel sjukersättning.

XX, försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR, tillika specialist i allmänmedicin, företagsvår och psykosocial medicin anför i yttrande den 2 januari 2012 bl.a. följande.

Diagnosen Kroniskt trötthetssyndrom har varit kontroversiell, men det bedöms inte finnas anledning att ifrågasätta denna diagnos. NN,s nuvarande symtombild överensstämmer med diagnoskriterierna för sjukdomen. Endast 10 % tillfrisknar helt. Det är sannolikt att NN,s tillstånd har blivit kroniskt. Prognosen är utifrån nu känd vetenskap dålig och bestående för all överskådlig framtid. NN har prövat många olika behandlingar utan framgång och det är inte troligt att det finns några ytterligare medicinska behandlingar som skulle kunna ge honom arbetsförmågan åter. Han har smärtor i kroppen och är infektionskänslig. Han har även en kognitiv nedsättning.

Om någon av Er har ett pågående ärende där beslut inte tagits anser jag att Ni ska skicka in detta som komplettering.
Jag har tyvärr ingen möjlighet att leta igenom alla mina akter.
 
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar