torsdag 8 december 2011

STADIGVARANDE M M


Det
är ogörligt i dagens läge att bedöma hur lång tid arbetsförmågan kommer att
vara nedsatt, troligen år framöver. Arbetsträning och andra åtgärder har inte
kunnat ge önskat resultat trots dokumenterad vilja att komma tillbaka i arbete.
Någon specifik medicinsk behandling torde inte kunna förbättra tillståndet.

Det
framgår av förarbeten till lagen (prop 2007/08:136 s. 88 och s. 103) att det
inte krävs absolut kunskap om att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Det
räcker med att det med största sannolikhet framgår att nedsättningen av
arbetsförmågan är bestående. Tanken bakom bestämmelsen i 33 kap. 17 §
socialförsäkringsbalken är att FK ska göra en förnyad utredning minst vart
tredje år för dem som fått sjukersättning tills vidare enligt de regler som
gäller från och med juli 2008 måste vara att det trots viss osäkerhet om
varaktigheten ska finnas en möjlighet att få sjukersättning.

Bedömningen
av om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt eller om ytterligare
rehabilitering kan leda till att någon arbetsförmåga återfås eller om
ytterligare rehabilitering kan leda till att arbetsförmågan återfås måste utgå
från den kunskap som är tillgänglig vid prövningstillfället. Det kan rimligen
inte vägas in att det i framtiden skulle kunna komma fram behandlingsmetoder
eller arbetshjälpmedel som gör att arbetsförmågan kan återvinnas.

Avgörande
vid bedömning om det föreligger nedsatt arbetsförmåga är inte diagnosen utan de
besvär och symtom som uppvisas och hur dessa påverkar arbetsförmågan som är
avgörande för bedömning om det föreligger en nedsatt arbetsförmåga.

Det
finns ingen medicinsk behandling som kan förbättra hälsotillståndet.

Begreppet
stadigvarande nedsatt arbetsförmåga ska tolkas så att nedsättningen förväntas
kvarstå under all överskådlig framtid. Det finns inte varken i lagtext eller
motiv stöd för att ställa upp krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt
eller fram till pensionsåldern (Se Högsta förvaltningsdomstolens domar den 19
oktober 2011 i mål nr 4686-10 och 242-11).

FK
har inte fört något resonemang angående vilka rehabiliteringsåtgärder som
skulle kunna leda till att jag återfår ytterligare arbetsförmåga eller inom vilket
tidsperspektiv en sådan förbättring i så fall skulle kunna uppnås.
Göran S

1 kommentar:

  1. Tack, bra att hitta detta nu när jag försöker hjälpa min gubbe söka sjukersättning.

    SvaraRadera