söndag 15 juli 2012

FÖRSÄKRINGSKASSANS UTREDNINGSSKYLDIGHET


Kammarrättens dom den 31 oktober 2011, Mål nr 1814-10 kan vara vägledande när det gäller Försäkringskassans utredningsskyldighet. 

”Försäkringskassan bestred bifall då behandlande läkare inte angett några egentliga aktivitetsbegränsningar.

Kammarrätten – Enligt 3 kap. 8 § andra stycket AFL ska den försäkrade till Försäkringskassan inge läkarintyg för att styrka nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom senast från och med den sjunde dagen efter sjukanmälningsdagen.

Bestämmelsen anses innebära att det är den försäkrade som har ”bevisbördan” för att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom.

Att en sådan bevisbörda anses åvila den försäkrade innebär emellertid inte att Försäkringskassan, om den bevisning i form av läkarintyg som presenteras av den försäkrade anses vara bristfällig i något avseende, utan vidare kan vägra den försäkrade ersättning med hänvisning härtill.

Av övriga bestämmelser i AFL, bl.a. 3 kap. 8 och 8 a §§, av olika förarbetsuttalanden(se t.ex prop. 1994/95:147 s. 27 ff.) och av rättspraxis (se särskilt RÅ 2010 ref. 120) framgår tydligt att uttalanden om en försäkrades bevisbörda förutsätter att Försäkringskassan fullgör sin utredningsskyldighet. Om det medicinska underlag som presenteras av den försäkrade är bristfälligt, så att det inte går att bedöma på vilket sätt arbetsförmågan sätts ned på grund av sjukdom, finns det flera sätt för Försäkringskassan att skaffa sig ett bättre beslutsunderlag.

I det här fallet kan konstateras att de medicinska underlagen har varit knapphändigt ifyllda av den behandlande läkaren, och att detta särskilt gäller beskrivningen av hur sjukdomen begränsar NN,s aktivitetsförmåga. Enligt Kammarrättens mening har det i denna situation ålegat Försäkringskassan att försöka komplettera utredningen, t.ex. genom att ta kontakt med den behandlande läkaren. Några sådana åtgärder har dock, såvitt framgår av handlingarna i målet, inte företagits.

Den osäkerhet som kan anses finnas ska med hänsyn till Försäkringskassans utredningsskyldighet inte verka till nackdel för NN.”

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar