söndag 1 juni 2014

ÅTER REHABILITERINGTMU   AFU

 TMU – teambaserad medicinsk utredning

AFU – aktivitetsförmågeutredning (ej längre aktuellt, försöksperiod är slut)

 TMU – Landstingen kan göra fördjupade medicinska utredningar åt Försäkringskassan. Ersättning till landstinget utgår från sjukskrivningsmiljarden. Försäkringskassan beställer från landstinget.

Målgrupp för TMU är de försäkrade som har en sammansatt eller svårbedömd sjukdomsbild, exempelvis vid sjukskrivning för flera diagnoser (samsjuklighet) eller där fler faktorer än enbart sjukdom kan påverka arbetsförmågan.

Utredningarna kan bli aktuella i såväl sjukpenningärenden, sjukersättningsärenden som i aktivitetsersättningsärenden.

Syftet med teamutredningen är att få ett fördjupat medicinskt underlag från en läkare och ett utredningsteam med särskild kompetens i försäkringsmedicin.

 

AFU – Genomförs som en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar under år 2013 och omfattar åtta landsting.

AFU är i försöket 2013 framtaget för att användas för ärenden som är på väg att bli 180 dagar. I första hand aktuella i sjukpenning ärenden och utlåtandet kan även ligga till grund för prövning av sjukersättning i de fall omfattande begränsningar upptäcks.

Det utvidgade försöket 2013 ska inte omfatta långa sjukfall, s.k. återvändare (personer som blivit ”utförsäkrade” och åter blivit sjukskrivna igen).

Följande är inte målgrupp för AFU:

·         Ärenden i vilka den försäkrade uppbär rehabiliteringsersättning

·         Ärenden i vilka ett utbyte av sjukpenning mot sjuk- eller aktivitetsersättning pågår

·         Ärenden i vilka indragning av sjukpenning pågår

·         Ärenden där det samtidigt finns en anställning, en tydligt dokumenterad och tidsatt plan för återgång och en väldefinierad och klar prognos som talar för återgång i arbete.

Behovet av fördjupad utredning enligt AFU skall identifieras vid respektive Lokalt försäkringsmedicinskt center (LFC)

Sista beställningsdatum för AFU var den 6 december 2013 och är således inte aktuell under år 2014.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar