måndag 19 augusti 2019

Intressanta domar


Förvärvsarbete på arbetsmarknaden

Allmänna ombudet tar upp frågan om begreppet ”Förvärvsarbete på arbetsmarknaden” och menar att den centrala frågan är om det kan anses innefatta arbeten med omfattande anpassningar. Socialförsäkringsbalken innehåller inte någon definition av det begreppet och det saknas avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen som gäller tolkningen av begreppet. Det behövs därför vägledande avgöranden som närmare anger gränserna för vad som utgör arbetsförmåga i ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden.
Dom från Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3651, 2018-12-06

Även finns en ny dom från Kammarrätten i Stockholm som omnämndes av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i Aktuellt den 13 juni 2019.
Hon menade att Försäkringskassan måste i sin bedömning ta hänsyn till vad Allmänna ombudet har framfört i domen. Där redogörs bland annat för synen på objektiva under-
sökningsfynd och tolkning av ”normalt förekommande arbete”, anamnestiska uppgifter samt felaktig tolkning av DFA-kedjan (Diagnos-Funktionsnedsättning-Aktivitets- begränsning).
Domen har mål nr 9520-18 och 9521-18.

Det allmänna ombudet utses av regeringen och har i uppgift att överklaga beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att få fram vägledande domstolsavgöranden.

Göran

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar