fredag 23 augusti 2019

En bok om stress

Jag har fått medverka i ett kapitel i boken Stressfrid, där det finns information som
kan användas när du får problem med Försäkringskassan

Klicka på länken för mer information och köp av boken
En praktisk handbok med fokus på konkreta lösningar. Hur blir du frisk från utmattningssyndrom? Hur minskar du på stressen och hur kan du genom andning lugna din kropp? Hur lyckas du med sömnen när din kropp är stressad och vad kan du göra för att uppnå den reparerande djupsömnen? Varför har du ångest och vad kan du göra för att dämpa den? Vad är viktigt att få med i läkarintyget och vad gör du om Försäkringskassan nekar dig rätten till sjukpenning? Dessa är några av frågorna som besvaras i boken.

I boken får du ta del av personliga berättelser samt tips från experter och forskare inom bland annat sömn, kost, fysisk aktivitet, självkänsla, stress och sjukförsäkring. Boken riktar sig till dig som är sjuk på grund av stress men också till din omgivning. Ett kapitel är tillägnat anhöriga för att de ska få förståelse för vad du som drabbad går igenom.

LINDA HENRIKSSON arbetar idag som fastighetsmäklare och driver bolaget Stressfrid. Hennes förhoppning med Stressfrid är att bidra med acceptans, förståelse och medvetenhet för sjukdomen utmattningssyndrom. Detta gör hon bland annat genom boken, sitt Instagramkonto @stressfrid och genom hennes medverkan i SVTs Uppdrag Gransknings dokumentär Sjukt Stressad.

//Göran

måndag 19 augusti 2019

Intressanta domar


Förvärvsarbete på arbetsmarknaden

Allmänna ombudet tar upp frågan om begreppet ”Förvärvsarbete på arbetsmarknaden” och menar att den centrala frågan är om det kan anses innefatta arbeten med omfattande anpassningar. Socialförsäkringsbalken innehåller inte någon definition av det begreppet och det saknas avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen som gäller tolkningen av begreppet. Det behövs därför vägledande avgöranden som närmare anger gränserna för vad som utgör arbetsförmåga i ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden.
Dom från Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3651, 2018-12-06

Även finns en ny dom från Kammarrätten i Stockholm som omnämndes av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i Aktuellt den 13 juni 2019.
Hon menade att Försäkringskassan måste i sin bedömning ta hänsyn till vad Allmänna ombudet har framfört i domen. Där redogörs bland annat för synen på objektiva under-
sökningsfynd och tolkning av ”normalt förekommande arbete”, anamnestiska uppgifter samt felaktig tolkning av DFA-kedjan (Diagnos-Funktionsnedsättning-Aktivitets- begränsning).
Domen har mål nr 9520-18 och 9521-18.

Det allmänna ombudet utses av regeringen och har i uppgift att överklaga beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att få fram vägledande domstolsavgöranden.

Göran

måndag 5 augusti 2019

Bevisbördan

Försäkringskassan hävdar att det är du som söker ersättning som har bevisbördan.
Det kan se ut så här i beslut

"Det är den som gör anspråk på sjukpenning som har att visa att förutsättningarna för ersättningen är uppfyllda, bl.a. genom att ge in läkarintyg som visar arbetsförmågans nedsättning. Det är de medicinska underlagen som ska visa att det föreligger en sjukdom och att denna nedsätter arbetsförmågan med minst en fjärdedel."

Jag brukar då använda följande text
"Huvudregeln är att den som invänder något bär bevisbördan för sitt påstående. Det borde därför vara Försäkringskassan som bär bevisbördan för sina påståenden, alternativt en utredning som visar på konkurrerande orsaker. Jag har medicinskt styrkta funktionsned-

sättningar och aktivitetsbegränsningar och de har inte förbättrats."
//Göran